Công thức xác suất Công thức xác suất là một công cụ toán học được sử dụng để đo lường khả năng xảy ra của một sự kiện cụ thể. Dưới đây là một số công thức xác suất phổ biến:

  1. Xác suất của một sự kiện đơn lẻ: Để tính xác suất của một sự kiện đơn lẻ 𝐴, bạn sử dụng công thức:

𝑃(𝐴)=𝑛(𝐴)𝑛(𝑆)

Trong đó:

  • 𝑃(𝐴) là xác suất của sự kiện 𝐴.
  • 𝑛(𝐴) là số lần mà sự kiện 𝐴 xảy ra.
  • 𝑛(𝑆) là tổng số lần thử nghiệm hoặc số lượng trường hợp có thể xảy ra.
  1. Xác suất của sự kiện phủ định: Xác suất của sự kiện phủ định 𝐴 (ký hiệu là ¬𝐴) được tính bằng cách lấy 1 trừ đi xác suất của sự kiện 𝐴:

𝑃(¬𝐴)=1𝑃(𝐴)

  1. Xác suất của sự kiện giao nhau (AND): Xác suất của sự kiện 𝐴𝐵 xảy ra đồng thời được tính bằng công thức:

𝑃(𝐴𝐵)=𝑃(𝐴)×𝑃(𝐵𝐴)

Trong đó:

  • 𝑃(𝐴𝐵) là xác suất của sự kiện 𝐴𝐵 xảy ra đồng thời.
  • 𝑃(𝐵𝐴) là xác suất có điều kiện của sự kiện 𝐵 khi biết rằng sự kiện 𝐴 đã xảy ra.
  1. Xác suất của sự kiện hợp nhất (OR): Xác suất của sự kiện 𝐴 hoặc 𝐵 xảy ra được tính bằng công thức:

𝑃(𝐴𝐵)=𝑃(𝐴)+𝑃(𝐵)𝑃(𝐴𝐵)

Trong đó:

  • 𝑃(𝐴𝐵) là xác suất của sự kiện 𝐴 hoặc 𝐵 xảy ra.

Đây chỉ là một số công thức cơ bản. Xác suất là một lĩnh vực rộng lớn trong toán học và có nhiều công thức và phương pháp phức tạp khác nhau.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu