Tuyển tập ảnh động thú vị
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hóa Học lớp 9 Haya)  Cho exetilen va hidro ti le mol 1:2. cho V hh X qua bot Ni dun nong thu duoc hh khi Y gom 4 chat. Dan Y tu tu qua dd Br2 dư sau pứ thấy tăng 5,4 g. Đốt cháy phần khí thoát ra đc 4,48l co2 và 10,8g h2o. Tính V
b) Axit no đơn chức X tiến hành este hóa với C2H5OH đc este Z. Sau pứ tách hh Y gom: este, ruou, axit. Chia 29,6 g Y thanh 2 phan bằng nhau: cho P1 pứ với 125ml NaOH 1M thu đc dd chứa m g muối. Đốt cháy phần 2 với oxi dư đc 29,7 g co2 và 13,5 g H2o. Tìm m và tính H% este
Giải:
a.     C2H2+H2àC2H2+C2H4+C2H6+H2.
C2H6+7/2O2à2CO2+3H2O
0,1…………………0,2…..0,3
H2+1/2O2àH2O
0,3………..…..0,3

Số mol CO2: n=V/22,4=4,48/22,4=0,2 mol.
Số mol H2O là: n=m/M=10,8/18=0,6 mol.
Khối lượng bình brom tang là khối lượng của C2H2 và C2H4, gọi x, y lần lượt là số  mol của 2 chất này.
Ta có:
26x+28y=5,4 (do khối lượng dd Brom tăng)
Theo đề bài ta có:
2nC2H2=nH2.
=>2(x+y+0,1)=y+2.0,1+0,3
=>2x+y=0,3
Giải hệ trên: (2 phương trình màu xanh) ta được:
X=0,1,y=0,1
ð Số mol C2H2 ban đầu là: x+y+0,1=0,3 mol.
ð => số mol H2 ban đầu là: 2.0,3=0,6 mol.
V=n.22,4=(0,3+0,6).22,4=13,74 lít.
b) Axit no đơn chức X tiến hành este hóa với C2H5OH đc este Z. Sau pứ tách hhY gom: este, ruou, axit. Chia 29,6 g Y thanh 2 phan bằng nhau: cho P1 pứ với 125ml NaOH 1M thu đc dd chứa m g muối. Đốt cháy phần 2 với oxi dư đc 29,7 g co2 và 13,5 g H2o. Tìm m và tính H% este
giải:
rượu C2H5OH=C2H6O= C2H2.2+2O=C2H2.2O-H2 (CnH2n+2)
axit: CnH2n+1COOH=Cn+1H2(n+1)O2=CkH2kO2
este: CnH2n+1COOC2H5=Cn+3H2n+6O2= Cn+3H2(n+3)O2=Ck+2H2K+2O2
(với k=n+1)
Em để ý phần màu xanh số H gấp đôi số C, còn rượu thì dư 2 H.
Ta xét các phản ứng sau: (một chất có số H gấp đôi số C)
CxH2X+O2-->xCO2+xH2O (số mol CO2=số mol H2O)
Xét rượu:
C2H2.2OH2+O2à2CO2+2H2O+H2O
@…………………………………@
Phần màu xanh ta thấy số mol CO2 gấp đôi số mol H2O
Và Ta có:
Số mol CO2=29,7/44=0,675 mol.
Số mol H2O=13,5/18=0,75
Số mol H2O >số mol CO2
Từ nhận định trên, suy ra số mol H2O dư=@=0,75-0,675=0,075 mol.
=>số mol rượu còn lại trong 14,8g Y là: k=0,075 mol.
C2H6O+O2à2CO2+3H2O
0,075……….0,15..0,225
=> khối lượng rượu=0,075.46=3,45 g.
=> khối lượng axit+este là: 14,8-3,45=11,35 g.
ta có 2 công thức CkH2kO2; Ck+2H2(k+2)O2 tương tự nhau, đặt
=CmH2(m)O2. Là công thức chung
CmH2mO2.+O2àmCO2           +      (m)H2O
…0,525/m…………0,525……….….0,525

Ta có: n=m/M
ó0,525/m=11,35/[12.m+2.m+16.2)]
=>0,525/(m)=11,35/[14m+32]
=>0,525. [14m+32]=11,35. m
7,35m+16,8=11,35m
=>4m=16,8=>m=4,2
Gọi x và y lần lượt là số mol của axit và este
Ta có: x+y=0,125 (do phần 1)
m=4,2=[k.x+(k+2)y]/(x+y) (do m là giá trị trung bình cùa k và k+2)
=>4,2(x+y)=kx+ky+2y
=>4,2.(x+y)=k(x+y)+2y
=>4,2.0,125=k.0,125+2y
=>4,2=k+16y
Với:
·        k=1=>y=0,2   
·        k=2=>y=0,1375  
·        k=3 =>y=0,075 
·        k=4 =>y=0.0125
tới đây Thầy em có thể tự làm rồi. Thầy ngủ đây. Chào em.
Read More Add your Comment 2 nhận xét


tai jinglingThông tin phần mềm
tên: Jingling
xuất xứ: China
Chức năng: tăng lượng truy cập (page view)
Lưu ý: do hiện nay có rất nhiều trang web đen nên những trang web này cũng có sử dụng Jingling, do đó nếu bạn không có phần mền diệt virut thì mình khuyên bạn không nên dùng. Mình đang sài avast và thầy khá tốt, bạn có thể tải phần mền diện virut tại đây:  Download Avast
Key: key 1,  key 2,  key 3, key 4 , key 5 (key này là dùng cho các bản tính phí nhé, nếu bạn sử dụng free thì không cần cái này)
Có phần mềm diệt virut thì Ok rồi, các bạn có thể tải phần mềm Jingling theo link ở dưới về sử dụng.

tai jingling: Download Jingling


Read More Add your Comment 1 nhận xét


Hóa - Tung TranCâu1:
Để pha chế 100ml dung dịch C2H2O4 0,1M thì
a, Cân bao nhiêu lượng tinh thể C2H2O4.7H2O và lượng H2O
b, Cân bao nhiêu lượng dung dịch C2H2O4 20%(d=1,24g/ml)
và lượng H2O
Câu 2:
Tính pH của các dung dịch muối amoniclorua có pKb=4,75 ở các nồng độ sau:

a, 10 mũ trừ 1M
b, 10 mũ trừ 2M
Câu 3:
cho dung dịch A la 100ml dung dịch CH3COOH 0,1M và dung dịch B là 100ml dung dịch NaOH 0,1N. Biết dung dịch CH3COOH có pKa=4,75. cần dùng bao nhiêu ml dung dịch A, bao nhiêu ml dung dịch B để khi trộn chúng lại có thể thu được dung dịch đệm có pH=5?

Giải:

Câu 1:

100ml dung dịch C2H2O4 0,1M

=>số mol n=CM.V=0,1.0,1=0,01 mol.

C2H2O4.+ 7H2O --> C2H2O4.7H2O

0,01………0,07………...0,01

Khối lượng C2H2O4.7H2O là: m=n.M=0,01.216=2,16 g.

Khối lượng nước: m1=0,07.18=1,26 g.

Nước có D=1 (khối lượng riêng)

=>m=V

Ta cần 100 ml

ð Ta cần thêm 100-1,26=98,74 ml.

b.

ta lấy V ml C2H2O4 20%(d=1,24g/ml)

=>mdd=d.V=1,24V

=>mC2H2O4=1,24V.20/100=0,284V   (g)

=> nC2H2O4=0,284V/90

Mà ta cần pha 100ml dung dịch C2H2O4 0,1M

=>n=0,01

=>0,284V/90=0,01

=>0,284V=0,9

=>V=3,17 ml

=> thể tích nước cần thêm vào là: V'=100-V=100-3,17=96,83 ml.

Bài 2:

NH4Cl+H2OàNH4OH+Cl-+H+.

pK a của amoniclorua =14-4,75=9,25

a.     áp dụng công thức:

pH=(pKa-lgCa)=(9,25-lg10-1)=(9,25+1)=10,25=5,125.

b.    Như trên:

pH=(pKa-lgCa)=(9,25-lg10-2)=(9,25+2)=11,25=5,625.

 

Tối rồi, Thầy đi ngủ đây. Mai Thầy giải tiếp nhé.

 


Read More Add your Comment 1 nhận xét


Hình Học 9 - HKII - 2014Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn vs AB<AC nội tiếp (O;R) vẽ 3 đường cao AD , BE, CF cắ nhau tại H cua tam giác ABC

a) CM tứ giác BFEC nội tiếp,xác định tâm của đường ngoại tiếptứ giác BFEC
b) Đường thẳng EF lần luọt cắt AD tại I và CB tại K CM DA là phân giác cua góc FDE từ đó suy ra KE.FI=IE.FK
c) Gọi T là điểm dối xứng của A qua E ,KT cắt AD tại P.Chứng minh PF song song AC
d) Tính số đo góc A nếu biết tứ giác BOTC nội tiếp 1 đường tròn
giải:
b.
v Xét tứ giác BFHD : góc BFH = góc BDH = 90 độ => BFH + BDH = 180 độ => BFHD nội tiếp ( tứ giác có tổng 2 góc đối = 180 độ )
    => FBH = FDH ( cùng chắn cung FH )  (1)
   
    Xét tứ giác BDEA : ADB = AEB = 90 độ => BDEA nội tiếp ( tứ giác có 2 đỉnh liên tiếp cùng nhìn 1 cạnh dưới 2 góc = nhau )
    => ABE = ADE ( cùng chắn cung AE )  (2)
    Từ (1),(2) => FDH = ADE => DA : phân giác của FDE .
       Ta có : AD vuông góc DK (gt)
            DI : phân giác FDE ( cmt )
            K thuộc EF
Từ 3 điều này suy ra được : DK là phân giác ngoài của FDE
v Xét tam giác ADE có : DI : ph/giác trong
Áp dụng tính chất phân giác ta có:
Mà KD vuông với DI
=>KD là phân giác góc ngoài cả tam giác FDE
Từ (*) và (**), suy ra:
=>IF.KE=IE.KF
c. Vẽ thêm FP' // AC ( P' thuộc AD ) ..( Gợi ý : ta sẽ đi c.minh K,P',T thẳng hàng và P ≡ P' từ đó suy ra đc ycbt ) 
=> IF/IE = FP'/EA (hệ quả Ta Lét)
       mà ET=EA ( gt )
=> IF/IE = FP'/ET
      lại có : IF/IE = KF/KE ( câu b )
=> FK/EK = FP'/ET
=> FK/FP' = EK/ET ( áp dụng tính chất tỉ lệ thức )
Xét tam giác FKP' và tam giác EKT :
            FK/FP' = EK/ET ( cmt )
            KFP' = KET ( đồng vị , FP' // AC )
Suy ra : tam giác FKP' đồng dạng tam giác EKT ( c-g-c )
=> FKP' = EKT
=> K,P',T thẳng hàng
=> P ≡ P'
=> PF // AC

d. Nếu BOTC nội tiếp thì : BTC = BOC ( cùng chắn cung BC ) 
Có : BOC = 2BAC ( góc ở tâm = 2 lần góc nội tiếp cùng chắn 1 cung )
Xét tam giác BAT : BE đường cao , BE cũng là trung tuyến ( do ET = EA )
=> Tam giác BAT cân tại B
=> BAC(BAT) = BTA
Ta có : BTC + BTA = 180 ( kề bù )
     =>   2BAC + BAC = 180
     => 3BAC = 180
     => BAC = 60


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tính chất đường phân giác của tam giác
1. Định lí

?1. Vẽ tam giác ABC, biết :
Định lí
Chứng minh :

Qua đỉnh B vẽ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng AD tại điểm E (h. 21). 

Ta có :
2. Chú ý

Định lí vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài của tam giác. Trong hình 22 ta có :
?2. Xem hình 23a.b) Tính x khi y = 5.
3. Tính x trong hình 23b.
BÀI TẬP
15. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.
16. Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n và AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích của tam giác ABD và diện tích của tam giác ACD bằng 

17. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC (h.25).
LUYỆN TẬP
18. Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

19. Cho hình thang ABCD (AB // CD). 

Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F. 

Chứng minh rằng :
20. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại E và E (h. 26).
Chứng minh rằng OE = OF.

21. a) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n m) và diện tích của tam giác ABC là S. 

b) Cho n = 7cm, m = 3cm, hỏi diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác ABC ? 

22. Đố. Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau :

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những tỉ lệ thức từ các kích thước đã cho


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tuấn anh - toán 9Trong mặt phặng tọa độ Oxy cho hàm số y=2có đồ thị (P)và đường thẳng (d)y=-4x-2

Tìm các điểm thuộc đồ thị (P) thỏa điểm đó cũng thuộc duong thang (d)

Điểm thuộc (P) và cũng thuộc (d) có nghĩa là giao điểm của 2 thằng này, người ta chỉ đổi cách nói thôi mà, nói cách khác là tìm toạn độ giao điểm của (P) và (d)

Bài 2

Cho pt 2-(m+2)x+m=0(x là ẩn số m tham số)

a) Tìm m để pt có nghiệm kép.tìm nghiệm kép  đó

b) giả sử pt có 2nghiệm , .tìm 1 hệ thức giữa;mà ko phụ tuộc vào m

2.b

Theo vi-et ta có:

Lấy phương trình trên trừ phương trình dưới ta được:

2(x1+x2)-2x1x2=2

=>2(x1+x2- x1x2)=2

=> x1+x2- x1x2=1

Không phụ thuộc vào m có nghĩa là mình thiết lập 1 biểu thức của x1,x2 mà không có m trong đó.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu