NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚB. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. (A+B)2 = A2+2AB+B2

2. (A – B)2= A2 – 2AB+ B2

3. A2 – B2= (A-B)(A+B)

4. (A+B)3= A3+3A2B +3AB2+B3

5. (A – B)3 = A3- 3A2B+ 3AB2- B3

6. A3 + B3= (A+B)(A2- AB +B2)

7. A3- B3= (A- B)(A2+ AB+ B2)

8. (A+B+C)2= A2+ B2+C2+2 AB+ 2AC+ 2BC

* CHÚ Ý;

a/ a+b= -(-a-b)  ;   b/ (a+b)2= (-a-b)2   ;   c/  (a-b)2= (b-a)2 ;   d/ (a+b)3= -(-a-b)3                              e/  (a-b)3=-(-a+b)3

Bài 13: Tính:

Bài 14:Viết các biểu thức sau đây dưới dạng bình phương một tổng:

Bài 15: Tính:

 

Bài 16: Rút gọn các biểu thức:

Bài 17: Tìm x, biết :

Bài 18: Khai triển hằng đẳng thức:

Bài 19: Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương một tổng :

Bài 20: Rút gọn các biểu thức :

Bài 21: Chứng minh rằng:

Bài 22: Chứng minh rằng các biểu thức sau luôn dương với mọi x:

Bài 23: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1/ x2-2x+5     2/  x2-x+1    3/   x2+3x+3    4/ 3x2-3x+1     5/ 5x2+2   

Bài 24: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức:

1/ -x2-2x+2       2/ 3-4x-x2      3/2x-2-3x2     4/2x-3x2     5/ 2-3x2

 

 

 

 
18 comments:

 1. cho x^2=a^2+b^2+ab va a+b=c.CM:2 x^4=a^4+b^4+c^4

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. câu a)(ax+b)(x^2+cx+1)=x^3-3x+2

  ReplyDelete
 4. câu a)(ax+b)(x^2+cx+1)=x^3-3x+2

  ReplyDelete
 5. cảm ơn nhé, save lại để tối học bài lấy ra dò ^^

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Mình cập nhật thêm 1 hằng đẳng thức tổng quát cho bạn nhé. ( a_{1} + a_{2} + a_{3} + . . . + a_{n})^{2} = a_{1}^{2} + a_{2}^{2} + a_{3}^{2} + . . . + a_{n}^{2} + 2a_{1}a_{2} + . . . . + 2a_{n-1}a_{n}

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu