Đề Thi Thử Đại Học Môn Vật Lý
Read More Add your Comment 0 nhận xét


Để Thi Thử Toán Cao Cấp


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hóa 11 Joong Jeatrộn thể tích bằng nhau của dd H2SO4 0,05M và HCl 0,02M được dung dịch A. Trộn 2 phần Ba(OH)2 0,005 M với 1 phần NaOH 0,04M được dung dịch B hỏi phải trộn A với B theo tỉ lệ nào để được dd C có PH=2 

giải:

bây giờ Thầy giải theo kiểu của thầy trước, sau đó sẽ giải theo kiểu của của em nha.

Gọi a là thể tích của 2 axit trộn vào nhau

=>số mol H2SO4=0,05a, số mol HCl=0,02a

H2SO4à2H++SO42-.

0,05a….0,1a

HCl   à     H++Cl-.

0,02a…...0,02a

=>tổng số mol H+=0,1a+0,2a=0,12a mol.

Gọi b thể tích của NaOH để trộn dd bazo.

=>số mol Ba(OH)2=2b.0,005=0,01b

=>số mol NaOH=0,04b

Ba(OH)2àBa2++2OH-.

0,01b…………….0,02b

NaOHàNa++OH-.

0,04b………..0,04b

=>tổng số mol bazo là: 0,02b+0,04b=0,06b mol.

OH-    +H+àH2O

0,06b..0,06b

Vậy số mol axit còn lại là: 0,12a-0,06b

pH=2

=>[H+]=0,01

=>0,12a-0,06b=0,02a+0,03b

=>0,1a=0,9b

Lưu ý thể tích a xit là 2a và thể tích bazo la 3b.

Vậy ta được tỉ lệ như trên.

Cách 2: gọi V1 là thể tích dd axit HCl và H2SO4

=> thể tích H2SO4=thể tích HCl=V1/2

=>số mol HCl=0,02.V1/2=0,01V1.

=>số mol H2SO4=0,05.V1/2=0,025V1.

H2SO4          à2H++SO42-.

0,025V1…….0,05V1

HCl   à     H++Cl-.

0,01V1.…... 0,01V1.

Vậy tổng số mol H+=0,01V1+0,05V1=0,06V1.

Gọi V2 là thể tích của dd NaOH và Ba(OH)2.

=>thể tich NaOH=V2/3

=>số mol NaOH=0,04. V2/3

=>thể tích Ba(OH)2=2 V2/3

=>số mol Ba(OH)2=0,005.2 V2/3=0,01. V2/3

Ba(OH)2àBa2++2OH-.

0,01. V2/3……0,02. V2/3

NaOHàNa++OH-.

0,04. V2/3……0,04. V2/3

=>tổng số mol OH=0,04 V2/3+0,02 V2/3=0,06V2/3=0,02V2

 

OH-                +      H+àH2O

0,05 V2/3………0,05 V2/3

Số mol H=0,06V1-0,05 V2/3

Tương tự như trên ta có:

=>0,06V1-0,02V2=0,01V1+0,01V2

=>0,05V1=0,03V2

Vấn đề của em ở chổ Thầy tô màu xanh ấy, Với 2 cách giải cụ thể này Thầy hi vọng em hiểu được, chúc em mai mắn. tối rồi Thầy ngủ đây. Good night.

 

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Toán hình 9 - Bảo AnhCho (O;R) có 2 đg` kíh AB và CD vuông góc. Gọi I là trug điểm của OB. Tia DI cắt đg` tròn (O) tại E; EA cắt CD tại F.

a. C/m : ED là phân giác của AEB
            và tứ giác OBEF nội tiếp đc.

b. Tiếp tuyến tại E cắt AB tại M.
C/m : ME = MI và MI2 = MA . MB.
c. Vẽ tiếp tuyến MN với đg` tròn (O) ( N là tiếp điểm; N khác E).

d. Tính diện tích tam giác ABE theo R.

       Giải

 

a. ED là phân giác của AEB:
Ta có: góc AED = góc DEB (cug AD = cug BD)

  => ED là phân giác của AEB (e lm` nhanh)

Tứ giác OBEF nội tiếp đc:

Ta có : góc FEB = góc FOB = 90 °

mà : góc FEB + góc FOB = 180°

ð  90° + 90° = 180°

Vậy tứ giác OBEF nội tiếp.

 

b. ME = MI:

Ta có: cug BD = cug AD (2 đg` kíh vuông góc)

Mk: góc EIM = góc MED ( tự c/m)

Suy ra: góc IEM = góc EIM

ð  ê MEI cân

ð  MI = ME

MI2 = MA . MB:

Ta có: MI = ME (cmt)

Xét ê MEA và ê MEB, ta có:

   Góc M chug (gt)

  Góc EAM = góc MEB (góc nt và góc tạo bởi tia tt và dây cug   cùg chắn cug EB)

Suy ra: êMAE ~ êMEB (g-g)

ð  MA /  ME = ME / MB

ð  MA / MI = MI / MB

ð  MI2 = MA . MB

c. gọi I' là giao điểm của CN và OB khi đó xét 2 tam giác COI' và DOI ta có:

 

·       Gốc OCI'=gốc ODI (do cung CE=cung DN)

·       OC=OD

·       Gốc I'OC=gốc IOD=90 độ

=>COI'=DOI

=>OI'=OI

=> II' (do nó cùng phía)

Vậy  C,I,N thằng hàng.

d. do OC=2OI => gốc ICO=30 độ, từ đây có thể tính rồi.

tối quá rồi Thầy đi ngủ đây. Good night.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hóa 11 - Điện phân dung dịchthầy cho e hỏi bài này điện phân 100gdung dịch nacl trong bình điện phân có màng ngăn với điện cực trơ cho đến khi nacl điện phân hết thì ngừng. dung dịc thu được sau khi điện phân có khối lượng riêng là 1.2135g/ml và ph=14. nồng độ phần trăm nacl trong dung dịch ban đầu lầ bao nhiêu?

Giải:

2NaCl+2H2O 2NaOH+Cl2+H2.

    x……..x…………………………..x…….…x/2..x/2

ð Số mol OH=x.

ð Khối lượng dung dịch lúc sau:

m'=100-71.x/2-2.x/2=100-36,5x

=>thể thích  của dung dịch: V'=(100-36,5x)/1,2135 ml

=> V'=(100-36,5x)/1213,5 (lít)

pHO=14-pH=14-14=0

=>lg[OH]=0

=>[OH]=1

=>CM NaOH=1

=>V'=X

ó(100-36,5x)/1213,5=x

ó100-36,5x=1213,5.x

=>1250x=100

=>x=0,08 mol

=>mNaCl=0,08.58,5=4,68 g.

Nồng độ phần tram của dung dịch ban đầu:

C%NaCl=4,68.100/100=4,68 %

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hóa 11 hayCâu2
Một hỗn hơp A gồm 2 hidrocacbon X và Y chứa trong bình kín có sắn khí hidro và một ít Ni không đáng kể thể tích là 8,96 lít. bình ớ 0 độ C,2atm. Đun nóng bình một thời gian rồi đưa về nhiệt độ ban đầu được hỗn hợp khí B có áp suất là 1,5 atm
-dẫn 1/2 hỗn hợp khí B qua bình đựng nước Brom, nước Brom bị nhạt màu thu được hidrocacbon duy nhất X ra khỏi bình. Đốt cháy X thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ 88:45
-Đốt cháy 1/2 hỗn hợp B cho 30,8 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Giả thiết thể tích bình không đổi, thể tích bột Ni không đáng kể và quá trình nung nóng chỉ xảy ra phản ứng công hidro
a) xác định CTPT, CTCT của X và Y
b) Tính thành phần % chất trong A và B

Giải:

2CxHy+(4x+y)/2O2à2xCO2+yH2O

Số mol CO2: n=0,7 mol => số mol C=0,7 mol.

Số mol H2O: n=10,8:18=0,6 mol.=> số mol H=1,2 mol.

ở đây nước Brom chỉ bị nhạt màu nên phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Do đó khí ra ngoài là hidrocacbon no.

Ta có:

Vậy ta có công thức: (C2H5)n.

·        n=1 vô nghĩa.

·        n=2=>C4H10 cái này ok.( nó là đơn chất ankan:butan)

·        n=3=>C6H15 sai

Vậy thoát ra đơn chất butan, X là  C4H10.

Ta có:

P1V=n1RT => 2.8.96=n1.22,4.273/273      =>n1=0,8mol.

P2V=n2RT => 1,5. 8.96=n2.22,4.273/273  =>n2=0,6 mol.

Vậy số mol H2 đã phản ứng là n=0,8-0,6=0,2 mol.

Do sau khi cộng với hidro xong mà Y cũng không có tạo ra chất no nên nó phải là ankin hoặc ankadien.

Nên công thức của Y: CnH2n-2.

Gọi a là số mol của Y. ta có:

=>

Xem an là x, a là y giải hệ trên ta được:

an=1, a=0,5=>n=2 vậy ta có Y: C2H2.

b. thành phần phần trăm các chất trong A.

mY=0,5.26=13 g.

mX=(0,6-0,5).58=5,8 g.

%mY=13.100/(13+5,8)=69,15%

%mX=100-69,15=30,85 %.

Thành phần phần trăm các chất trong B.

C2H2+H2àC2H4.

0,2..0,2…0,2

Vậy trong B có: 0,3 mol C2H2, o,2 mol C2H4, o,1 mol C4H10.

mC2H2=0,3.26=7,8 g, mC2H4=0,2.28=5,6 g, mC4H10=5,8 g

% mC2H2=7,8.100/19,2=40,625%

% mC2H4=5,6.100/19,2=29,167%

% mC4H10=5,8.100/19,2=30,208 %

 

 

 

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Thấu Kính hội tụ - Bảo AnhTrướng hợp 1: d=OA=36:
 
 Trường hợp 2: d=OA=12:


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hinh Hoc 9Bài 1:cho hình vuông ABCD ,M thuộc cạnh AB, N thuộc cạnh AD sao cho gốc MCN =45 độ , CM và CN lần lượt cắt BD tại E và F . Số đường tròn đi qua n điểm (n>=4)trong 8 điểm A,B,C,D,M,N,E,F là bao nhiêu? 
Bài 2:cho điểm A cố định trên đường tròn (O;2cm). Hai dây AB, AC thay đổi nhưng luôn thỏa mãn AB.AC=12. Đường thẳng BC luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định có bán kính là bao nhiêu?


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Bài toán chuyển động lớp 9?Một canô xuôi và ngược trên một khúc sông dài 60km hết 5 giờ. Thời gian xuôi dòng 6km bằng thời gian ngược dòng 4km. 
Tính vận tốc riêng của canô


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giúp mình bài tập hóa 9 này với?1, Cho 0.005 g hỗn hợp rượu etylic và nước tác dụng với Kali dư thu được 1,4 l khí ( đktc) tính độ rượu ? 
2. Cho 10 g dung dịch rượu etylic tác dụng vừa đủ với 50 g dung dịch axit axêtic 12 %, biết D C2H6O = 0.8 g/ml . D H2O = 1 g/ml . Tính độ rượu??


Read More Add your Comment 0 nhận xét


MỘT BÀI HOÁ HỮU CỎ 9 VỀ CHẤT BÉO. ANH EM VÔ GIÚP NHÉ CẢM ƠN NHIỀU. GHI PTHH ĐẦY ĐỦ RÕ RÀNG NHA.?Đem đun 16,12g chất béo B có công thức (RCOO)3C3H5 với 25ml dd NaOH 4M để phản ứng hoàn toàn thu được dd D. Để trung hoà dd D cần dùng 20ml dd HCl 2M. 
a- Hỏi thu được mấy g muối và mấy g glixerol? 
b- Tìm Công thức của B biết R- là gốc hiđrocacbon no


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giải giúp hình 9 gấp, 5 sao lun nha ?Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O;R).Các đường cao BE,CF cắt nhau tại H, AH cắt BC tại D, gọi I là trung điểm BC. 
1.CM : AH.HD = CD.DB 
2.Gọi M là điểm đối xứng với H qua BC. CM M thuộc (O) 
3.Trường hợp góc BAC = 60 độ. Tình độ dài cung BC , diện tích hình quạt BOC và CM tam giác IEF đều


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hình học lớp 9 nha các pro?Tg ABCnt (0). Đg cao AH và đk AD. Gọi E là chân đg vg hạ từ B xuống AD. I là trung điểm AB, M là trung điểm BC. Đg tròn tâm M bán kính ME cắt AD tại F. Chứng minh CF vuông góc AD


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hình Học 9 mọi người giúp giùm?1)Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn O.M là điểm di động 
trên cung nhỏ BC.Trên MA lấy D sao cho MD=MC 
a)CM tg MCD đều 
b)CM MB+MC=MA 
c)CM ADOC nội tiếp 
d)Khi M chuyển động trên cung nhỏ BC thì điểm D di chuyển trên đường cố định nào ? 
2)Cho (O) bán kính R,đường kính AB cố định và CD thay đổi (C,D ko trùng với A,B). 
a)ACBD là hình gì? 
b)BC và BD cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở E và F.CM CDEF nội tiếp và AB^3=CE.DF.EF 
c)CM tâm đường tròn ngoại tiếp CDFE luôn thuộc 1 đường cố định khi đường kính CD thay đổi 
BÍ CÂU 1d và 2c mong mn giúp đỡ


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tìm Điểm Cố ĐịnhCho (O) va (O') cắt nhau o I, J, 1 diểm A thuộc (O). AI cắt (O') tai B, AJ cắt (O') tai C, CMR: đuờng cao kẻ từ A của tam giác ABC đi qua 1 điểm cố định


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình sau. giải theo cách học lớp 9 nhé.?x4-(2y)4 - x2 y2(4x)2(7y)2 - 5=0


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Bài tập hóa học...giúp mình !?cho 7,6 g hỗn hợp gồm Fe, Mg và Cu vào dd H2SO4 đặc, nguội dư thì thu được 6,16 lít khí SO2 (đkc). Phần không tan cho tác dụng với dd HCl dư thu được 1,12 lít khí (đkc). Tính % khối lượng hỗn hợp đầu.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


[Hóa 9] Mọi người giúp e với?Câu 1: Phân tích m g hợp chất hữu cơ X chỉ thu được a g CO2 và b g H2O. Xác định công thức phân tử X. Biết rằng 3a=11b, 7m = 3(a+b), MX<87. 
Câu 2: Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp X có 5 hiđrôcacbon. Cho hỗn hợp X qua bình chứa Brôm dư có 12,8 g Brôm tham gia phản ứng khối lượng bình Brôm tăng 22,6g. khí ra khỏi bình Brôm có tỉ khối với H2 là 15,7. Viết pthh của các phản ứng xảy ra và tính hiệu suất phản ứng Crackinh. 
Bài 3: cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí X gồm a gam hiđrôcacbon A và b gam hiđrôcacbon B (mạch hở) chỉ thu được 35,2 gam CO2 và 16,2 gam nước. Nếu thêm vào V lít X một lượng a/2 gam A được hỗn hợp khí Y, đốt cháy hoàn toàn Y chỉ thu được 48,4 gam CO2 và 23,4 gam H2O. Xác định công thức phân tử của A và B.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Các anh ơi giúp em câu c) hình 9 với !!!!!!!!?Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O)(AB < AC). Tiếp tuyến tại A cắt đường thẳng BC tại N. Vẽ bán kính OD vuông góc BC, tia OD cắt BC tại E, AD cắt BC tạị F. 
a) Chứng minh FB^2/FC^2 = NB/NC 
b) Vẽ đường kính AG của (O). Tiếp tuyến tại G cắt tia BC tại M, MO cắt AB và AC lần lượt tại T và S. Đường thẳng qua B song song với MO cắt AG tại H. Chứng minh 4 điểm B,E,G,H thuộc 1 đường tròn. 
c) Chứng minh O là trung điểm TS. 
Em giải được câu a,b rồi, các anh giúp em câu c) ạ


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Bài 3Cho tam giác có góc A=50°, góc B=70°, góc C=60° nội tiếp (O,r) Các tia BO; CO cắt AC và AB lần lượt tại D và E.Gọi H là trực tâm tam giác ABC 
C\m tam giác DEH là tam giác đều


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Bài 2Cho tam giác đều ABC , M và N lần lượt nằm trên các cạnh AB;AC sao cho chu vi tam giác AMN =1\2 chu vi ta giác ABC. Gọi D là trung điểm DC 
Chứng minh góc MDN=60 °


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Bài 1Từ M ở ngoài (O,r) Vẽ 2 tiếp tuyến MA và MB (A;B là tiếp điểm ) và đường thẳng đi qua M cắt đường tròn tại C và D. Gọi I là trung điểm CD, gọi E; F và K lần lượt là các giao điểm đường thẳng AB với đường thẳng MO;MD;OI 
Chứng minh 
a) r^2=OE.OM=OI.OA 
b) M;A;B;O;I cùng thuộc 1 đường tròn 
c)Khi cung CAD nhỏ hơn cung CBD 
C/m góc DEC=2 góc DBC


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giúp mình bài hóa này với!?câu 1: hòa tan1oxit của một kim loại hóa trị 2 trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thì được dung dịch muội có nồng độ 22,6%.công thức của oxit đó là? 
câu 2: cho 17,6g hỗn hợp gồm Fe và 1 kim loại R vào dd H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được 4,48 lit khí đktc. phần không tan cho vào dd H2SO4 đặc nóng giải phóng 2,24lit khí đktc. kim loại R là


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giúp em bài toán hình 9 mọi người ơi :(?Cho đường tròn tâm O bán kính R.Từ 1 điểm A trên (Ở) kẻ tiếp tuyến d với (O).Trên đường thẳng d lấy bất kì một điểm S;kẻ cát tuyến SBC(B nằm giữa S và C) và tiếp tuyến SD.Gọi M là trung điểm dây BC. 
a) Chứng minh S O A D M cùng thuộc một đường tròn 
b) Gọi E là giao điểm của AD và OS.Chứng minh SE.OS=SB.SC=SD^2 
c) Đoạn thẳng OS cắt cung AD tại I.Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác SAD 
d) Goi H la truc tam tam giac SAD.Tìm quỹ tích điểm H khi S di chuyển trên d 
(Giúp em câu c,d thôi ạ.em cảm ơn lắm!)


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giúp tớ giải bài này với: hình học lớp 9?cho tam giác ABC (AB>AC) có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm (o), hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H. 
a) CMR tứ giác BCEF nội tiếp và OA vuông góc EF 
b) tia AH cắt BC tại I và cắt đường tròn (o) ở K, kẻ đường kính AD. CMR AB.AC=AI.AD và tứ giác BCKD là hình thang cân 
c) gọi M là giao điểm của BC và HD; L là hình chiếu của B trên AD. CMR E,M,L thẳng hàng 
d) tiếp tuyến tại D của đường tròn (o) cắt đường thẳng BC ở N, tia NO cắt AB,AC theo thứ tự tại P và Q. CMR OP=OQ


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Vật Lý-Hồ Minh CảnhBài 1: Dùng 1 lực 1N đánh vào 1 trái bóng nặng 50g, bóng bay lên trong t/g 20s tạo phương ngang 1 góc 30 độ. Tầm xa khi bóng rơi xuống đất nếu bỏ qua sức cản của không khì là:
A. 200m    B.3464m   C.1500m   D. giá trị #
Bài 2: Một hòn đá có khối lượng M bị kéo bởi một lực từ một sợi dây. Sợi dây tạo vời phương ngang một góc α. Biết hệ số ma sát trượt giữa hòn đá và mặt phẳng là µ , g là gia tốc trọng trường. Gia tốc của hòn đá là:
A. Fcos α/ µMg B. F sin α/µg C. F cos α/µM+ µMg D. Một giá trị khác
Giải:
Câu 1: 
Theo định luật 2 niu-tơn ta có:
Ta xem phương chuyển động là AB, chiếu vào trục AB ta được:
Cos30F=ma
=>/2=0,05.a => a=10
=>AB=at2/2=10.202/2=3464 m.
Câu B.
b. 
Ta có:
Chiếu lên trục Oy thì: N-P=0=>N=P=mg
Chiếu lên trục Ox thì:
Fcos-Fms=ma  <=>Fcos-N=ma
=>Fcos-mg=ma
Vậy là câu D.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu