Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Lê Đình Chinh Bài 1: (2,0 điểm).

  a/ Thế nào là số nguyên tố ? Hãy viết ra hai số nguyên tố ở hàng năm chục ?

  b/ Thế nào là hợp số ? Trong các số 0,1,2,3,4,5,6,7.Số nào là hợp số ?

Bài 2: (1,0 điểm)

  a/  Nêu định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng ?

  b/ Áp dụng: Độ dài đoạn thẳng MN =  6cm.Nếu H là trung điểm của MN thì HM bằng mấy cm ?

Bài 3: (1,0 điểm) Tính:

     a/  89.45 + 55.89 – 900  

     b/  52 – 42 + 32 – 22 + 10 

Bài 4: (1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

     H = 55:{121:[ 100 – ( 22 + 67 ) ] }

Bài 5: (1,0 điểm) Tìm x Biết.

   a/  2x +  11 =  15.

   b/  52x. 5     =  52018: 52015

Bài 6: (1,5 điểm).

     Học sinh khối 6 của Trường THCS Lê Đình Chinh khi xếp thành 12 hàng , 15 hàng hoặc 20 hàng để dự

   buổi chào cờ đầu tuần đều đủ hàng.Tính số học sinh khối 6 ? Biết rằng có khoảng 290 đến 320 học sinh.

Bài 7: (0,5 điểm)

   Chứng minh rằngDe kiem tra hoc ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Le Dinh Chinh nam 2015 ≥ 111

Bài 8: (2,0 điểm)

  Trên đường thẳng (d).Lần lượt lấy 4 điểm P,Q,K,H (Từ trái sang phải).

        Sao cho PQ = 4cm , PK = 7cm , PH = 10cm.

    a/ Tính QK ?

    b/ Tính KH ?

    c/ Chứng tỏ rằng K là trung điểm của QH.  

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 - THCS Lê Đình Chinh năm 2015

 

           Bài

 

                                          Nội dung cần đạt

 

     Điểm

Bài 1: (2,0 điểm)

 

 

a/ *Định nghĩa số nguyên tố đúng.

    *Hai số nguyên tố ở hàng năm chục là 53 và 59.

b/ *1 Định nghĩa hợp số đúng.

    *2 Có hai hợp số là 4 và 6.

 

0,5

0,25 + 0,25

0,5

0,25 + 0,25

 

Bài 2: (1,0 điểm)

a/ Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng đúng.

b/ Vì H là trung điểm của MN = 6cm nên HN = 3cm

0,5

0,5

Bài 3: (1,0 điểm)

a/   89.45 + 55.89 – 900 = 89.(45 + 55) – 900 = 89.100 – 900

                                       = 8900 – 900 = 8000

b/ 52 – 42 + 32 – 22 + 10 = 25 – 16 + 9 – 4 + 1 = 15

 

0,25

0,25

0,5

Bài 4: (1,0 điểm)

H = 55:{121:[ 100 – ( 22 + 67 ) ] }= 55:{121:[ 100 – 89 ] }

    = 55:{121:11}= 55:11 = 5

0,25

0,75

Bài5: (1,0 điểm)

 

 a/  2x + 11 =  15

           x = ( 15 – 11 ):2 = 4:2 = 2

           x =  2

 b/    52x. 5  =  52018: 52015

        52x+1   =  53         

  2x + 1 =  125

          x = ( 125 – 1 ):2 = 124:2 = 62              

          x =  62             

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25

 

De kiem tra hoc ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Le Dinh Chinh nam 2015

De kiem tra hoc ki 1 mon Toan lop 6 - THCS Le Dinh Chinh nam 2015

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu