Hóa - Khánh Trầncho 7,28 hôn hơp A gôm Fe va Cu va Mg t/d vơi H2SO4 đăc nong dư. Sau p/ư thu đc dd X . Cô cạn X thu đc m g muôi khan. Cho X t/d vơi NaOh dư thu đc kêt tua Y. Nung Y đến khối lượng ko đổi thu đc 10 g chất rắn, m là ?
giải:
-         Muối trong X có: Fe2(SO4)3, CuSO4 , MgSO4
-         Oxit trong Y có:   Fe2O3       , CuO    , MgO
Em để ý ở 2 dòng trên: SO4ßàO
Do đó ta sẽ tính số mol O rồi suy ra số mol SO4 vậy là hết bài.
Khối lượng O trong oxit là: mO=10-7,28=2,72 g.
Số mol oxi là: nO=2,72:16=0,17 mol
=>số mol SO4=0,17 mol.
Khối lượng muối X là:

m=mkl+mSO4=7,28+0,17.96=23,6 g.
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu