Đề Ôn Khối 6 Lần 1Đề Ôn Khối 6 Lần 1
Bài 1. Tính nhanh nếu có thể: (3,75 đ)
a.     136+210+64+80
b.    24.17+83.24-400
c.      316+568+32+85
d.    2014+2015+686+2985+986
e.     68.16+32.16+75.30+5.150

Bài 2. Tìm cách tính nhanh nhất: (3,75 đ)
a.     505.68
b.    125.64
c.      8.2125
d.    16.95
e.     1225.8

Bài 3. Tính: (2,5 đ)
a.     S=1+2+3+……+135
b.    S=100-99+98-97+…….+2-1
c.      S=1+2+4+8+16+….512+1024+2048


---------Hết---------
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu