Hướng dẫn giải bài Hóa Học của bạn "Tam370 Nguyen"Tiếp theo là hướng dẫn giải bài Hóa của bạn: Tam370 Nguyen

Lấy 4,9 g KClO3 đem nung có xúc tác khi phản ứng song thu được 2,5g KCl và khí oxi 

a,Viết pt

b,Tính hiệu suất của phản ứng nung KClO3

Giải:

KClO3  --to-->KCl+3/2O2.

Số mol KClO3 là: no=4,9/122.5=0,04 mol.

Số mol KCl là: n=2.5/74,5=5/149

Có 2 cách giải:

ü Nếu em đã hoạc hiệu suất khá lâu thì có thể giải nhanh:

ở trên ta tình được như vậy vì tỉ lệ KClO3 và KCl là 1:1

ü Nếu em mới học tính hiệu suất thì lấy công thức được học trên lớp để giải nhé.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu