ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II - Môn Toán 10 - TRƯỜNG THPT CHU VĂN ANĐỀ 01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

__________________

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015-2016

Môn: Toán

Khối lớp:10 -  Chương trình: Nâng cao

NỘI DUNG CHÍNH

                                                            

ĐỀ 01

Bài 1 (1 điểm).  Tìm tập xác định hàm số   

Bài 2 (3,5 điểm).

1.     Giải các bất phương trình sau

a)                                       b) 

2.     Xác định giá trị tham số  để hệ bất phương trình   vô nghiệm

Bài 3 (2 điểm).

1.     Cho biết  Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc

2.     Rút gọn biểu thức  

Bài 4 (3 điểm).

Trong mặt phẳng toạ độ cho đường thẳng  và đường thẳng

1.     Xét vị trí tương đối của

2.     Xác định vị trí điểm  sao cho khoảng cách từ đến  bằng

3.     Lập phương trình đường tròn đi qua  và tiếp xúc hai đường thẳng

Bài 5 (0,5 điểm). Cho  là các số thực  thoả mãn :  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức  

ĐỀ 02

Bài 1(2,5 điểm).  Giải các bất phương trình sau

1.    

2.    

Bài 2 (2 điểm).

1.     Tìm các giá trị của tham số  sao cho hàm số  xác định trên

2.     Giải bất phương trình   

Bài 3 (1,5 điểm).

1.     Tính

2.     Chứng minh đẳng thức sau không phụ thuộc vào

Bài 4 (3,5 điểm).

1.     Trong mặt phẳng toạ độ cho họ đường cong

Chứng tỏ rằng  họ  là họ các đường tròn. Xác định tâm và bán kính đường tròn có bán kính nhỏ nhất trong họ

2.     Trong mặt phẳng toạ độ  cho tam giác  có  đường cao  Điểm  thuộc đường thẳng

a)    Xác định toạ độ các đỉnh tam giác  Tính diện tích tam giác

b)    Xác định  phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác

Bài 5 (0,5 điểm). Cho  thoả mãn   

 Chứng minh rằng 

ĐỀ 03

Bài 1 (1,5 điểm). Giải bất phương trình    

Bài 2 (2,5 điểm).

1.     Giải hệ bất phương trình     

2.     Cho  hàm số  (là tham số)

a)    Xác định sao cho  với mọi

b)    Xác định  sao cho  bất phương trình vô nghiệm.

Bài 3 (2 điểm).

1.     Cho góc  thoả mãn  Tính giá trị của biểu thức

2.     Chứng minh đẳng thức   

Bài 4 (3,5 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ  cho đường tròn  có phương trình  và điểm

1.     Chứng tỏ  nằm ngoài đường tròn. Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn biết tiếp tuyến đi qua điểm

2.     Lập phương trình đường tròn đối xứng đường tròn  qua đường thẳng

3.     Tính diện tích tam giác đều  nội tiếp đường tròn

4.     Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm  và cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt  sao cho

Bài 5 (0,5 điểm).  Tìm các giá trị  thỏa mãn bất phương trình:

 

ĐỀ 04

Bài 1(2,5 điểm).  Cho bất phương trình  (là tham số)

      1.    Giải bất phương trình (1) với  

      2.   Xác định  sao cho bất phương trình  nghiệm đúng với mọi

Bài 2 (2,5 điểm).

      1.    Giải bất phương trình  

      2.  Xác định sao cho hệ bất phuơng trình   có nghiệm duy nhất.

Bài 3 (1,5 điểm).

      1.   Cho tam giác  Chứng minh rằng 

      2.   Chứng minh rằng

                                    

Bài 4 (3 điểm).  Trong mặt phẳng toạ độ cho hình bình hành ,đỉnh   và  là hình chiếu của  trên

     1.   Lập phương trình các đường thẳng

     2.   Xác định toạ độ  các đỉnh 

     3.   Xác định vị trí điểm  sao cho  đạt giá trị bé nhất .

Bài 5.(0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

ĐỀ 05

Bài 1 (1,5 điểm). Giải hệ bất phương trình  

Bài 2 (3 điểm).

       1.  Giải bất phương trình  

       2.  Xác định  để mọi  đều là nghiệm của bất phương trình   

Bài 3 (1,5 điểm).

       1.  Cho biết  Tính giá trị biểu thức 

       2.   Rút gọn biểu thức   

Bài 4 (3,5 điểm).  Trong mặt phẳng toạ độ cho các đường thẳng  và điểm

      1.  Xác định toạ độ điểm  sao cho  đạt giá trị bé nhất.

      2.  Viết phương trình đường thẳng  đối xứng  qua

      3.  Viết phương trình đường thẳng  cắt  tại  sao cho tam giác  vuông cân tại

      4.  Lập phương trình đường tròn  có tâm và cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt  sao cho diện tích tam giác  bằng .

Bài 5 (0,5điểm). Tam giác  có đặc điểm gì nếu  (Với là 3 cạnh tam giác và  là diện tích tam giác

 

ĐỀ 06

 

Bài 1.(1,5 điểm)   Cho ,  là tham số.

1.Xác định giá trị  sao cho  đúng với mọi .

2. Xác định giá trị  sao cho phương trình  có hai nghiệm trái dấu.

Bài 2.(3 điểm)  Giải bất phương trình sau

 1.                                                              2.  .

Bài 3.(1,5điểm)

1.Cho biết . Tính giá trị biểu thức .

2.Chứng minh rằng:  vuông nếu .

Bài 4 (3,5 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ ,cho

1. Xác định các tiêu điểm,tiêu cự ,tâm sai,toạ độ các đỉnh,độ dài các trục của .Vẽ (E).

2. Xác định vị trí điểm  biết

3. Tìm điểm  biết .

Bài 5.(0,5 điểm). Tìm giá trị tham số  sao cho bất phương trình   nghiệm đúng với mọi .

 

-------------------------------HẾT-------------------------------

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu