Hướng dẫn giải bài hóa học ancol hay
Cho 9,20 gam hỗn hợp ancol propylic và an con dơn chức B tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (Đktc), B là chất nào dưới đây?

a.    CH3OH            b. C2H5OH      c. CH3CH(CH3)OH      d. C3H5OH

Giải:
Gọi x là số mol ancol propylic (C3H10OH), y là số mol của B
=>x+y=2nH2=2.0,1=0,2 mol.
Và 0<mancol propylic <9,2 suy ra: 0<x<9,2/63=0,146
Vậy: 0,2-0,147<0,2-x<0,2-0 =>0.53<y<0,2
Theo đề bài ta có:
x.63+y.B=9,2
<=>(0,2-y).63+y.B=9,2
<=>12,6-(63-B).y=9,2
<=>12,6-9,2=(63-B).y
<=>3,4=(63-B).y
<=>3,4/y=63-B
<=>B=63-3,4/y
Do B là số nguyên nên y là ước của 3,4.
Ước của 34 gồm có: 34, 17, 2, 1
Kèm theo điều kiện 0.53<y<0,2 nên y sẽ là: 0,68 ; 0,1 ; 1,7
ứng với 3 số trên ta sẽ có B: 58, 29, 61
Đáp án d.
Quỳnh loại câu d từ khi đọc đề, kiểu này đánh lụi thì “xác định”.

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu