Bài tập C% và CM



Hòa tan 50g tinh thể CuSO4 ngậm 5 nước Vào 390ml nước Thu đc 1dung dịch có d = 1,1g/ml Tính CM và C% giúp mình giải hộ cái

Giải:

d nước =1d/ml

=>khối lượng nước: m=390 g.

=>mdd=390+50=440 g.

=>C%=50/440=11.36%

 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu