lượng giác hay
tìm giá trị max min cua hàm số sau:y=sin^4(x)*cos^6(x) thầy ơi!giải giúp em bai nay nha!theo phuong phap đạo hàm nha thầy
giải:
y=sin4x.cos6x, do hàm tuần hoàn với chu kì 2π nên t chỉ cần xét trên đoạn [0,2π
-->]
y’=4cos.sin3x.cos6x-6si nx.cos5x.sin4x
y’=0ó4cos.sin3x.cos6x-6si nx.cos5x.sin4x=0
ócos5x.sin3x(4cos2x-6sin2x)=0
4cos2x-6sin2x=0
ó4(cos2x+1):2-6.(1-cos2x):2=0
ó5cos2x-1=0=>cos2x=1:5=0,2
Vậy ta có các giá trị sau: y=sin4x.cos6x
Vậy ymax=0,03456, ymin=0
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu