Lý 10Một vật nhỏ m đặt trên một bàn quay trong mặt phẳng ngang cách tâm 1m . Lấy g = 10 m/s2 , μ = 0,4.
a) Tính lực ma sát tác dụng lên vật khi trục quay với tốc độ góc ω = 0,2 rad/s.
b) Cho ω tăng dần đến ω0 thì người ta thấy vật có xu hướng văng ra. Tìm ω0 Nếu vật văng ra, vào thời điểm văng, phương vecto vận tốc như thế nào ? về Đặt Câu Hỏi
giải:
a.     Lực hướng tâm của vật
Fht=mω2r=m.0,22.1=0,04m
b.     Fmsn-max=mg. μ =m.10.0,4=4m
Nếu vật văng ra thì lực hướng tâm phải lớn hơn Fmsn-max
=> mω02r>4m=> mω02>4m=> ω02>4=> ω0>2  ( rad/s2)

Vật văng ra theo phương tiếp tuyến của quỷ đạo
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu