Tìm Số chia hết cho 3 từ 6 so 0 1 2 3 4 5, viết ra ? STN chia hết cho 3? 
+1 chử số: 0,3 (có 2 số)
+2 chử số: 12,21,15,51,24,45,54 (có 7 số)
+3 chử số:
-giống nhau 3 số ta có: 111,222,333,444,555 (có 5 số)
-gống nhau 2 số ta có:  bộ ba sau: (1,1,4),(1,4,4),(2,2,5)
ta có: 3*(2*2*1)=3.4=12 số
+3 chử số khác nhau sau chia hết cho 3:
#(0,1,2)(0,1,5),(0,2,4)
ta có:3*(2*2*1)=12 số
#(1,2,3),(1,3,5)(2,3,4),(3,4,5)
ta có: 4*(3*2*1)=24 số
+4 chử số:
-4 chử số giống nhau: 3333 (1 số)
-4 chử số có 3 chử số giống nhau: 3000, (1,1,1,3),(2,2,2,3),(3,3,3,0)(4,4,4,3),(5,5,5,3)
có 1+4*4=17 số
#(1,1,1,0), (2,2,2,0),(3,3,3,0),(4,4,4,0),(5,5,5,0)
có: 5*3=15 số
-có 2 chử số giống nhau: 
#(0,0,1,2),(0,0,1,5)(0,0,2,4),(0,0,4,5)
có: 
ta có: 4*2*3=24 số
#(1,1,0,4),(2,2,0,5),(2,2,1,4),(3,3,
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu