Bài tập hóa học - hỗn hợp kim loại
thay lam ho e bai nay voi :

Chia m g hon hôp X gom Al , Fe va Cu thanh 2 phan bang nhau : phan 1 tac dung voi dd HNO3 dac nguoi sau khi phan ung xay ra hoan toan thu duoc 4,14 g chat ran Y va 3,36 lit NO2 duy nhat . Phan 2 tac dung voi dd HNO3 loang thu duoc 3,472 lit khi NO duy nhat va dd Z. Co can dd Z thu duoc a g hon hop muoi . Suc tu tu NH3 vao dd Z thu duoc b g ket tua. Tinh gia tri lon nhat va nho nhat cua b

on Đặt Câu Hỏi

giải:

Phần 1: Fe và Al không phản ứng.

CuàCu2++2e

N+5 +eà     N+4

……0,15…..0,15

ð Số mol Cu =0,15:2=0,075 mol. (áp dụng định luật bảo toàn mol e)

Phần 2 cả 3 đều phản ứng:

CuàCu2++2e

0,075………0,15 mol

Feà Fe3++3e

x……………..3x

AlàAl3++3e

y…………….3y

N+5+3e        à      N+2.

……0,465…….…..0,155 mol

Áp dụng định luật bảo toàn mol e:

0,15+3x+3y=0,465

=>3(x+y)=0,315

=>x+y=0,105

Lại có: 56x+27y=4,14  (khối lượng chất rắn còn lại – phần 1)

Giải hệ trên ta được:

X=0,045 mol và y=0,06 mol

Vậy ta có: 0,075 mol Cu, 0,045 mol Fe và 0,06 mol Al

Suy ra:    0,075 mol Cu(NO3)2 0,045 mol Fe(NO3)3 và 0,06 mol Al(NO3)3

.ở đây các em lưu ý, khi cho NH3 vào hỗn hợp muối trên thì ta sẽ thu được 3 hidroxit kết tủa là: 0,075 mol Cu(OH)2 0,045 mol Fe(OH)3 và 0,06 mol Al(OH)3

Và chỉ có Cu(OH)2 tan trong dung dịch NH3 dư.

Do đó nếu sử dụng vùa đủ lượng NH3 thì ta được kết tủa lớn nhất là:

0,075 mol Cu(OH)2 0,045 mol Fe(OH)3 và 0,06 mol Al(OH)3

=>mmax=0,075.98+0,045.107+0,06.78=16,845 g.

Khi sử dụng dư NH3 thì Cu(OH)2 tan hoàn toán nên ta sẽ có kết tủa cực tiểu là: 0,045 mol Fe(OH)3 và 0,06 mol Al(OH)3

=>mmin=0,045.107+0,06.78=9.495 g.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu