Bài tập tìm tên kim loạithấy giúp em bài này vs : hòa tan hoàn toàn kim loại M vào dd HNO3 aM loãng thu được dd X và 0.2 mol khí NO. Hòa tan hoàn toàn kim loại A vào đ HNO3 aM chỉ thu đc dd Y. Trộn X và Y được Z. Cho dd NaOH dư vào Z thu được 0.1 mol khí và kết tủa E. Nung E đến khối lượng không đổi thu được 40g chất rắn. Xác định M và A biết M và A đều có hóa trị 2. A và M có tỉ lệ nguyên tử khối 3:8

on Đặt Câu Hỏi

giải:

M àM2++2e

x…………2x

N+5 +3e àN+2

……0,6….0,2

Vậy số mol M: 2x=0,6=>x=0,3 mol.

AàA2++2e

a………..2a

N+5+8eàN-3 (NH4OH)

……0,8…0,1

Vậy số mol của A là:2a=0,8 =>a=0,4 mol.

Kết tủa là: A(OH)2 và M(OH)2

=>: A(OH)2 và M(OH)2 –nungàAO và MO

=>0,3.(M+16)+0,4.(A+16)=40

=>0,3M+0,4A+0,7.16=40

=>0,3M+0,4A=28,8   (1)

Lại có: A:M=3:8

=>3M-8A =0    (2)

Giải hệ (1)(2) ta được: A=24, M=64

Vậy A là Mg, M là Cu.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu