Hóa Học - Nguyễn Thanh ThảoThầy ơi cho em hỏi bài này:
hòa tan 28,4g hỗn hợp 2 muối CO3 của 2 kim loại hóa trị II cần dùng 300ml dung dịch HCL aM tạo ra 6.72 lít khí (ĐKTC) sau phản ứng thu được m (g) muối khan.
a. tính aM
b.xác định 2 kim loại bên trên

Giải:

CO32-+2HClà2Cl-+CO2+H2O

0,3……0,6 mol.

a.   a=CM(HCl)=n/V=0,6/0,3=2 M.

m=mhh-mCO3+mCl=28,4-0,3.60+0.6.35,5=31,7 g.

2 kim loại d8a4 cho là Fe và Mg tự giải nhé.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu