Bài hóa Pha Trộn dung dịchTừ 2 dung dịch H2SO4 có nồng độ lần lượt 1 M và 2 M ( cùng thể tích 1 lít ) , ta trộn được tối đa V lít dd H2SO4 1.8M , làm sao để tính V vậy thầy , giảng giúp e với ?

on PHA TRỘN DUNG DỊCH

Giải:

Gọi    V1 là thể tích H2SO4 1M

          V2 là thể tích H2SO4 2M

Ta thấy lượng thể tích V2 được sử dụng nhiều hơn V1, nên V tối đa => V2 tối đa =>V2=1 lít

=>V1=V2:4=1/4=0,25 lít

Vậy V=V1+V2=0,25+1=1,25 lít.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu