hướng dẫn giải bài hóa của bạn" Trang Hoang"Cuối cùng là hướng dẫn giải bài hóa của bạn: Trang Hoang

Hòa tan hoàn toàn m (g) khối lượng đồng vào 100 ml dung dịch H2SO4 đặc thu được 4,48 lít khí SO2 ở đktc.

Viết pthh? Tính khối lượng đồng? Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4

GIẢI:

Cu+ 2H2SO4 đặc  --to-->CuSO4+SO2+2H2O

0,2….0,4……………………………..0,2

Khối lượng đồng: m=64.0,2=12,8 g.

Nồng độ mol axit là: CM=n/V=0,4:0,1=4M

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu