Hướng dẫn giải bài tập hóa học của bạn" Hoàng Quyên"Thầy cho em hỏi bài này với: Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dung với dung dịch HCl (dư) th dược 2,464(l) hỗn hợp ở ĐKTC.Dẩn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) sinh ra 23,9g hỗn hợp kết tủa màu đen.
a) Hổn hợp khí thu được gồm những khí nào? Tính tỉ lệ số mol của các khí trong hỗn hợp.
c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp khí rắn ban đầu.

Giải:

Fe+2HCl --->FeCl2 +H2.

x…………………………x

FeS +HCl ---> FeCl2 +H2S

y…………………….……...y

4Pb(NO3)2 +4H2S--->PbSO4 +3PbS+8NO2+4H2O

………………….y………..y/4……3y/4

Theo phương trình phản ứng cuối ta có:

=>y=0,0937254902 (thường đề hóa học không cho như vậy)

Do đó, 2,39 g không phải là hỗn hợp kết tủa mà chỉ có một chất kết tủa thôi. Phương trình là:

Pb(NO3)2 + H2S = 2HNO3 + PbS

y………………..y…………………….y

=> y.239=23,9

=>y=0,1 mol.

Số mol hỗn hợp khí là: n= 2,464/22,4=0,11 mol.

=>x=0,11-0,1=0,01 mol.

a. khí thu được gồm H2, và H2S có tỉ lệ mol nH2S:nH2=0,1:0,01=10

b. khối lượng Fe: 0,01.56=0,56 g.

khối lượng FeS: 0,1.88=8,8 g.

khối lượng hỗn hợp: 0,56+8,8=9,36 g.

%mFe=0,56.100/9,36=5,98%

%mFeS=100%-5,98%=94,02%

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu