Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học của bạn "Phương Đỗ Nguyên"Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học của bạn Phương Đỗ Nguyên

cho đĩa cân A,B.Đặt 2 bình đựng 1mol HCl lên mỗi đĩa cân thấy cân thăng bằng.Cho 21g Mg vào bình ở cân A,cho 21g Fe vào bình ở cân B.Sau phản ứng, phải cho vào đĩa cân nào vật nặng bao nhiêu để cân thăng bằng?

giải:

Số mol Fe: n=m/M=21/56=0,375 mol.

Số mol Mg là: n=m/M=21/24=0,875 mol.

Mg    +        2HCl --->     MgCl2+       H2.

0,5………………1……………0,5………...0,5

Fe      +        2HCl --->     FeCl2 +        H2.

0,375……………0,75……….0,375………0,375

Theo phuong trình phản ứng và số mol 2 kim loại dể thấy Mg dư và Fe thì tan hết (B dư HCl)

Khối lượng ở A: mA=mMg+mHCl-mH2=21+1.36,5-0,5.2=56,5 g.

Khối lượng ở B: mB=mFe+mHCl-mH2=21+1.36,5-0,375.2=56.75 g.

Vậy ta cần cho vào đĩa cân A một lượng Mg có khối lượng: mo=56,75-56,5=0,25 g thì 2 cân sẽ cân bằng.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu