Hướng dẫn giải bai tập hóa của bạn" Trang Thùy"Giúp em với em sắp thi tập trung 
Câu 1: Hỗn hợp khí X gồm O2 , CO2, SO2 có tỉ khối với H2 = 23. Cho hỗn hợp X tác dụng với nước Brom dư thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 20 và khối lượng brom tham gia phản ứng là 16 gam .Tính khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp khí X.
Câu 2 : Hoà tan 17,3 g hỗn hợp X gom FeO và Zn trong dd H2S04 loãng dư thu được 2,24 l khí ( đktc) .Nếu đem hoà tan hết hỗn hợp X trên trong dd H2 SO4 đặc nóng có nồng độ 60% (lấy dư) thu được V lít khí sunfurơ ( là sản phẩm khử duy nhất , ở đktc) 
a) viết các PTHH xảy ra
b) % m mỗi chất trong hỗn hợp X
c) tính giá trị của V và m dd H2S04 60% đã phản ứng

Giải

Câu 1: ta có phương trình:

SO2+Br2+3H2O--->2HBr +H2SO4+H2O

0,4..0,4

Gọi x là số mol Oxi, y là số mol CO2 ta có hệ:

ð x=0,4, y=0,8

ð mO2=0,4.32=12,8 g. mCO2=0,8.44=35,2 g. mSO2=0,4.64=25,6 g.

Câu 2:

a.     FeO+H2SO4 loãng --->FeSO4+H2O

Zn+ H2SO4 loãng --->ZnSO4+H2

0,1…………………………………0,1

2FeO+ 4H2SO4 đặt –to-->Fe2(SO4)3+SO2+4H2O

0,15………0,3…………………………..…0,075

Zn+ 2H2SO4 đặt --->ZnSO4+SO2+2H2O

0,1…0,2 ……………….. ……….0,1

 

b.    Số mol H2: n=2,24:22,4=0,1 mol..

=>số mo Zn=0,1 mol

=> khối lượng Zn: m=65.0,1=6,5 g.

=> khối lượng FeO là: m=17,3-6,5=10,8 g.

=> số mol FeO là: n=10,8/(56+16)=0,15mol.

%mZn=6,5.100/17,3=37,57%

%mFeO=10,8.100/17,3=62,43%

c.      Thể tích SO2 sinh ra là: V=n.22,4=(0,1+0,075).22,4=3,92 lít.

khối lượng H2SO4 đã phản ứng là: m=n.M=(0,2+0,3).98=49 g.

khối lượng dd H2SO4 đã phản ứng là: mdd=mH2SO4.100/60=245/3 g.

T đã cố giắng giải xong trong trong đêm nay, hy sẽ giúp ít cho em.

 
2 comments:

  1. cho 8,4g sat tac dung het voi 49g dung dich h2so4
    a, tinh khoi luong axit da tham gia phan ung va khoi luong muoi tao thanh sau phan ung
    b, tính thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu