hóa 12 khó1) Cho 11,36 g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 , Fe3O4 p/ư hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 (l) khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) ở đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m (g) mươi khan. Giá trị của m là:
 A. 38,72    B. 35,5       C. 49,09     D 34,36
2) hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gốm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 vừa đủ , thu được dung dịch X ( chỉ chứa 2 muối sunfat ) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là :
A. 0,04       B. 0,075     C. 0,12       D. 0,06
3) Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 g Cr2O3 và m (g) Al ở nhiệt độ cao . sau khi p/ư hoàn toàn, thu được 23,3 g hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp rắn X p/ư với axit HCl dư thoát ra V (l) khí H2 ( đktc) . Giá trị của V là :
 A. 4,48 l    B . 7,84 l              C. 10,08 l            D. 3,36 l     on Đặt Câu Hỏi
Giải:
1)  khi cho hỗn hợp vào HNO3 thì Fe bị oxi hóa hoàn thành Fe+3.
Fe+x-->Fe+3+e
N+5+    3e-->  N+2.
            0,18…            0,06  
Nếu ta sử dụng số e mà N+5 thu để oxi hóa hỗn hợp đã cho bằng oxi thì tạo thành hoàn toàn: Fe2O3.
O+      2e-->  O-2.
0,18…            0,09
Vậy khối lượng oxi cần=0,09.16=1,44
Lúc này khối lượng Fe2O3=1,44+11,36=12,8 g
=>số mol Fe2O3=0,08 mol.=>số mol Fe=0,16 mol.
=>khối lượng muối Fe(NO3)3=38,72 g. đáp án A.
2).FeS2-->Fe2(SO4)3. Cu2S-->CuSO4
Cụ thể:
FeS2-->          Fe+3+  2SO4-2
0,12………..0,12……0,24
Cu2S-->          2Cu+2+SO4-2
a…………………2a……a
trong dung dịch muối thì tổng số mol ion âm bằng tổng số mol ion dương nên:
2.2a+0,12.3=2.0,24+2.a
<=>2a=0,12=>a=0,06 mol. Đáp án D.
3).
Khối lượng tăng lên là khối lượng của nhôm:
=>mAl=23,3-15,2=8,1=>số mol Al=0,3
Al-->Al+3+3e
0,3……….0,9
Cr2O3+2Al-->2Cr+Al2O3.
0,1……..0,2……0,2
Cr+2HCl-->CrCl2+H2.
0,2……………………..0,2
Al+2HCl-->AlCl3+3/2H2.
0,1……………………0,15
Vậy V=0,35.22,4=7,84. Đáp án B.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu