Hóa lớp 10
".Hoà tan 13,2 gam hn hp X gm hai kim loi có cùng hoá tr vào 400 ml dung dch HCl 1,5 M. Cô cn dung dch sau phn ng thu được 32,7 gam mui khan hn hp hn hp. X có tan hết trong dung dch HCl không?"
Giải:
HCl-->H++Cl-.
0,6………..0,6
Số khối lượng Cl-=0,6.35,5=21,3
=> khối lượng muối có thể tạo ra=21,3+13,2=34,5>32,7
Vậy kim loại tan hết.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu