Hóa Lớp 10 (axit sunfuric) hay
"Cho 12g hỗn hợp kim loại M, M' tác dụng vừa hết với hỗn hợp dung dịch axit HNO3 và H2SO4 đặc nóng tạo ra 8.96 lít hỗn hợp khí B và dung dịch C (không chứa muối NH4NO3). tỉ khối của B so với H2 là 25.25. Cô cạn dung dịch C thu được m (g) chất rắn khan. Tính giá trị lớn và nhỏ nhất của m?"
Giải:
H2SO4-->SO2.
S+6+2e-->S+4
x…2x.….x
HNO3-->N2,NO,NO2, N2O
Để khối lượng muối lớn nhất thì trong muối không còn ion SO4-2=>H2SO4 tạo ra khí hoàn toàn: hơn nữa là oxi hóa cao nhất tức tạo ra N2.
2N+5+10e-->N2
2y……10y………y
Ta có: x+y=8,96/22,4=0,4
(x. 64+y.28)=25,25.2(x+y)<=> 13,5x-22,5y=0
Giải hệ trên ta được:x=0,25, y=0,15 mol.
=>số mol e=2x+10y=2 mol.
NO3-=e=>số mol NO3-=2
Vậy khối lượng muối=12+2.124=260 g.
Để khối lượng muối nhỏ nhất thì trong muối không còn ion NO3-=, =>HNO3 tạo ra khí hoàn toàn: hơn nữa là oxi hóa thắp nhất tức tạo ra NO2
N+5+e-->N+4.
z…..z……z
ta có:
x+z=0,4
64x+46y=25,25.2(x+y)<=>13,5x-4,5y=0
Giải hệ ta được: x=0,1, y=0,3
Số mol e=2x+y=0,2+0,3=0,5 mol.
SO4-2=2e=> số mol SO4=0,5/2=0,25 mol.
Khối lượng muối:
m=12+0,25.96=36 g.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu