Bài 2c -Số Hữu TỉGiải:

=>x+1=0

=>x=-1

ở đây ta lưu ý: a.b=0 => a=0 hoặc b=0

nhưng: do đó phía trên suy ra được x+1=0

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu