Bài tập hình học 10 - Vecter ngày 08/10/2014Cho tam giác ABC, lấy 2 điểm I,J sao cho:  và
<a.     Biểu diễn  theo  và
<b.    Chứng minh IJ đi qua trọng tâm G của tam giác ABC.
Giải:
<a.      ==2=-2+


<b.    Gọi T là trung điểm của AJ và G là trọng tâm của tam giác ABC.
Theo tính chất trọng tâm ta có:
<=>
<=>2
<=>2
<=>2
<=>2
<=>2(vì T là trung điểm của AJ)
<=>2
<=>2 (vì BT là đường trung bình của tam giác AIJ)
<=>2
<=>2
<=>4
<=>5
<=>5
Vậy I,J,G thẳng hàng.
=>đường thẳng IJ đi qua trọng tâm G của tam giác ABC.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu