Bài Hóa - Nguyệt Trúc - Bà điểm
cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp oxi hóa - khử

Zn+H2SO4 --> ZnSO4+H2S +H2O

Chất khử Zn, chất oxi hoa S.
Zn  --> Zn2++2e
S6+ +8e -->S2-
cân bằng thì nhân  Zn cho 4

4Zn+5H2SO4 --> 4ZnSO4+H2S +4H2O
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu