Giải bài tập hóa học dạng phần trăm 

Thầy ơi em hỏi bài này :
cho 1 oxit bazo td vs dd h2so4 25% thu dc dd muối có nồng độ 32.2 % tìm oxit bazo

 

Giải:

Gọi x là hóa trị của kim loại , M là kim loại.

Khi đó phương trình phản ứng:

M2Ox +xH2SO4 ---> M2(SO4)x +xH2O

Phần trăm dung dịch axit:

Phần trăm dung dịch muối:

Lấy phương trình dưới trừ phương trình trên ta có:

Với x=1 => M=17,6 loại.

Với x=2=>M=40,96 là kim loại Ca

Với x=3 => M=70,08 loại.

Với x=4 => M=104,96 loại.

Vậy kim lại cần tìm là Ca.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu