Giải bài căn thức khó lớp 10 trường Bà ĐiểmGiải bài căn thức khó lớp 10 trường Bà Điểm

Điều kiện:  =>0x1

Bình phương 2 vế ta được:

X2+1=

<=>(x2+1).(x2+1-2x)=3x2

<=>(x2+1)2-2x(x2+1)=3x2

<=>(x2+1)2-2x(x2+1)+x2=4x2

<=>(x2+1-x)2=4x2

<=>|x2+1-x|=|2x|

0x1 nên ở trong trị đều là biểu thức dương.

=> x2+1-x=2x

=>x2-3x+1=0

=>x=

So với đều kiện ta nhận nghiệm: x=

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu