Bé học đọc chử
Nhân vật chính: Lý Gia Hân - và cấp song sinh: Gia Huy - Mẫn Y
lúc quay vieo này tôi không thể nhịn cười được, còn bây giờ bạn xem video thì sau he??


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hóa - Khánh Trầncho 7,28 hôn hơp A gôm Fe va Cu va Mg t/d vơi H2SO4 đăc nong dư. Sau p/ư thu đc dd X . Cô cạn X thu đc m g muôi khan. Cho X t/d vơi NaOh dư thu đc kêt tua Y. Nung Y đến khối lượng ko đổi thu đc 10 g chất rắn, m là ?
giải:
-         Muối trong X có: Fe2(SO4)3, CuSO4 , MgSO4
-         Oxit trong Y có:   Fe2O3       , CuO    , MgO
Em để ý ở 2 dòng trên: SO4ßàO
Do đó ta sẽ tính số mol O rồi suy ra số mol SO4 vậy là hết bài.
Khối lượng O trong oxit là: mO=10-7,28=2,72 g.
Số mol oxi là: nO=2,72:16=0,17 mol
=>số mol SO4=0,17 mol.
Khối lượng muối X là:

m=mkl+mSO4=7,28+0,17.96=23,6 g.


Read More Add your Comment 1 nhận xét


Đề Ôn Khối 6 Lần 1Đề Ôn Khối 6 Lần 1
Bài 1. Tính nhanh nếu có thể: (3,75 đ)
a.     136+210+64+80
b.    24.17+83.24-400
c.      316+568+32+85
d.    2014+2015+686+2985+986
e.     68.16+32.16+75.30+5.150

Bài 2. Tìm cách tính nhanh nhất: (3,75 đ)
a.     505.68
b.    125.64
c.      8.2125
d.    16.95
e.     1225.8

Bài 3. Tính: (2,5 đ)
a.     S=1+2+3+……+135
b.    S=100-99+98-97+…….+2-1
c.      S=1+2+4+8+16+….512+1024+2048


---------Hết---------


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu