Hóa 10 HKI -Lê Hồng Phong -Ban ABTrang Anh Nam

Hóa 10 - Lê Hồng Phong - Ban AB

1) Cho các chất: C2H5OH; CH4 ; CH3-O-CH3; H2S.
    Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
a) H2S
b) CH3-O-CH3
c) C2H5OH
d) CH4.

2) Clo có hai đồng vị 3517Cl và 3717Cl ; hiđro có hai đồng vị 11H , 21H . Hãy cho biết có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau được tạo thành?
a) 8
b) 2
c) 6
d) 4

3) Cho phương trình hóa học:
        Fe + Cu(NO3)2---> Fe(NO3)2+ Cu
    Trong phản ứng này, 1 mol Fe
a) đã nhận 1 mol electron
b) đã nhận 2 mol electron
c) đã nhường 1 mol electron
d) đã nhường 2 mol electron.

4) Cho sơ đồ phản ứng :
Zn + HNO3---> Zn(NO3)2+ NO + H2O.
    Vai trò của HNO3
a) chất khử
b) chất khử và môi trường
c) chất oxi hóa và môi trường
d) chất oxi hóa

5) Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong bảng HTTH. Tổng số proton trong 2 nguyên tử X và Y là 31. Vậy X, Y lần lượt là
a) Nitơ, oxi
b) Photpho, lưu huỳnh
c) Clo, argon
d) Silic, photpho

6) Cho phương trình hóa học:
Cu + 2AgNO3---> Cu(NO3)2+ 2Ag.
Phát biểu nào sau đây đúng ?
a) Cu là chất bị khử, AgNO3 là chất oxi hóa.
b) Cu là chất khử, AgNO3 là chất oxi hóa.
c) Cu là chất oxi hóa ; AgNO3 là chất khử
d) Cu là chất khử, AgNO3 là chất bị oxi hóa.

7) Số liên kết xích-ma và số liên kết pi trong công thức cấu tạo

image

lần lượt là

a) 6 và 1
b) 4 và 2
c) 5 và 1
d) 3 và 2

8) Cho các nguyên tử A (Z=9); B (Z=10); C (Z=11) và D (Z=12). Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
a) C và D có cùng số lớp electron.
b) Liên kết giữa A và D là liên kết cộng hóa trị có cực
c) Các ion A-, C+, D2+ đều có 10 electron giống B
d) A là phi kim, C và D đều là kim loại.

9) Cho sơ đồ phản ứng:

Na + HNO3---> NaNO3+ NH4NO3+ H2O

    Tổng các hệ số nguyên và tối giản được đặt vào sơ đồ phản ứng là

a) 28
b) 32
c) 11
d) 30

10) Hai nguyên tử X , Y có tổng số proton bằng 15. Tổng số hạt mang điện của X nhiều hơn tổng số hạt mang điện của Y là 2. Hai nguyên tố X , Y lần lượt là
a) Flo , Cacbon
b) Liti , Magie
c) Oxi , Nitơ
d) Natri , Beri.

11) Ion X2- có tổng số hạt mang điện là 34. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
 
a) Chu kì 2, nhóm VIIA
b) Chu kì 3, nhóm VIIIA
c) Chu kì 3, nhóm VIA
d) Chu kì 3, nhóm VIIA

12) Hóa trị và số oxi hóa của Cacbon trong hợp chất CH4O là
a) 2 và -2
b) 2 và +2
c) 4 và -2
d) 4 và +2

13) Trong cùng chu kì khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, phát biểu nào sau đây sai?
a) Bán kính nguyên tử tăng dần.
b) Tính axit của oxit và hiđroxit tăng dần.
c) Hóa trị cao nhất đối với oxi tăng dần.
d) Tính phi kim tăng dần.

14) Cho các nguyên tố sau: N , Si , F , O. Thứ tự các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tăng dần tính phi kim?
a) F, O, N, Si
b) Si, N, O, F
c) N, O, F, Si
d) N, Si, O, F

15) Cho các chất : NH3, PH3, CH4, H2S. Chất tan trong nước nhiều nhất là
a)  PH3
b) H2S
c) CH4
d) NH3


16) Phản ứng oxi hóa – khử không thể là
a) phản ứng phân hủy
b) phản ứng hóa hợp
c) phản ứng thế.
d) phản ứng trao đổi

17) Trong hạt nhân của nguyên tử X có tổng số hạt là 11 và số hạt mang điện ít hơn số hạt không mạng điện là 1. Vậy cấu hình electron của X là
a) 1s22s22p1
b) 1s22s22p63s1
c) 1s22s1
d) 1s22s22p3.

18) Những tính chất nào sau đây là của nguyên tố kim loại?
a) Năng lượng ion hóa I1 nhỏ, dễ nhường electron.
b) Năng lượng ion hóa I1 lớn, dễ nhận electron.
c) Năng lượng ion hóa I1 nhỏ, dễ nhận electron.
d) Năng lượng ion hóa I1 lớn, dễ nhường electron

19) Anion X và cation Y+ có cấu hình electron giống nguyên tử Ne. Điều kết luận nào dưới đây luôn đúng?
a) Nguyên tử X và Y có cùng số proton.
b) Nguyên tố X và Y thuộc cùng một chu kì
c) Nguyên tử Y có nhiều hơn nguyên tử X là 2e.
d) Nguyên tử X có nhiều hơn nguyên tử Y là 2e.

20) Ion X3- có 18 electron và 16 nơtron. Vậy hạt nhân nguyên tử X có số proton và nơtron lần lượt là
a) 15 và 16
b) 18 và 16
c) 21 và 16
d) 16 và 16

21) Xác định công thức cấu tạo sai.
a) H2SO4

image


b) H3PO4

image


c) H2SO3

image


d) HNO3

image22) Hãy xác định dãy các phân tử đều có nguyên tử trung tâm ở trạng thái lai hoá sp3 ?
a) H2O; NH3: CH4
b) 120'
c) 30'
d) Không có cái nào đúng

23) Cho các oxit sau: Al2O3, Na2O, Cl2O7, SO3. Hãy xác định phân tử nào có liên kết hóa học phân cực mạnh nhất?
a) SO3
b) Cl2O7
c) Al2O3
d) Na2O

24) Nguyên tố X hợp với H tạo thành hợp chất XH4. Oxit cao nhất của X chứa 53,3% oxi về khối lượng. Nguyên tử khối của X là
a) 28
b) 27
c) 32
d) 12

25) Số electron độc thân của Cr (Z = 24) là
a) 6
b) 2
c) 4
d) 1

26) Cho hai nguyên tố A (ZA = 19) và B (ZB = 8). Khi xảy ra phản ứng hóa học thì liên kết hóa học và công thức phân tử của hợp chất được hình thành giữa A và B là
a) Liên kết kim loại; AB2
b) Liên kết ion; AB2
c) Liên kết cộng hóa trị có cực; A3B2
d) Liên kết ion; A2B

27) Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p3. Công thức hợp chất khí đối với hiđro và oxit cao nhất của R là
a) NH5, N2O5
b) NH3; N2O3
c) PH3, P2O5
d) PH3, P2O3

28) Biết nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,4. Khi có 200 nguyên tử 2512Mg thì số nguyên tử 2412Mg là
a) 150
b) 250
c) 300
d) 200

29) Mạng tinh thể kim cương là mạng tinh thể . . .(1) . . .. Mỗi nguyên tử Cacbon trong mạng tinh thể kim cương đều ở trạng thái . . . (2) . . . và liên kết với nhau bằng . . . (3) . . ..

    Hãy điền vào các chỗ trống (1) (2) (3) các cụm từ (đã được xếp theo thứ tự) sao cho hợp lí.

a) nguyên tử ; lai hóa sp2 ; liên kết cộng hóa trị.
b) nguyên tử ; lai hóa sp3 ; liên kết cộng hóa trị.
c) phân tử ; lai hóa sp3 ; liên kết cộng hóa trị.
d) nguyên tử ; lai hóa sp2 ; lực tương tác giữa các nguyên tử.

30) Cho các phương trình hóa học :
    (1) 2H2+ O2---to---> 2H2O
    (2) Cl2+ 2NaOH ---> NaCl + NaClO + H2O
    (3) 2KNO3---to---> 2KNO2+ O2
    (4) MnO2+ 4HCl --->MnCl2+ Cl2+ 2H2O
Phản ứng thuộc loại phản ứng tự oxi hóa – khử là
a) (2)
b) (1)
c) (3)
d) (4)


Script provided by Tranganhnam@yahoo.com

http://hocdethi.blogspot.com/


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đáp Án Hóa 10 - Lê Hồng Phong - Ban ABĐáp Án

Kết quả của bạn

Số câu bạn trả lời đúng:

Những câu bạn sai:

 Tỉ lệ phần trăm mà bạn đạt

Script provided by tranganhnam88@yahoo.com


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tìm Số Có 3 Chử SốTim n co 3 chu so thoa man:n ^69=1986..... va n^121=3333.......?

Ta có:
n69=1986
n121=3333
ở đây ta thấy:
n121:n69=3333:1986
=>n52=1111/662=1.678247734
Vậy n52 không phải là số tự nhiên.

=>không có n thỏa yêu cầu bài toán.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Bài toán 9 - Huyen MaiThầy ơi cho em hỏi bài này với:

Cho đường tròn đường kính AB và một dây CD cố định vuông góc với AB tại H . M là 1 điểm di động trên cung nhỏ BC , AM cắt CD tại I

a. C/m t.g MIHB nội tiếp

b. C/m MA là tia phân giác của góc CMD

c. C/m MA.MI = MC.MD

d.Đường tròn ngoại tiếp tam giác AID cắt MD tại E . C/m CE vuông góc AM

Em cảm ơn thầy nhiều !!! on Đặt Câu Hỏi

Giải:

a.     Trong tứ giác MIHB ta có:

Góc BMI=90o do MBA nội tiếp đường tròn đường kính AB.

=>tam giác BMI nội tiếp đường tròn đường kính BI (1)

Góc  BHI=90o (giả thuyết)

=>tam giác BHI nội tiếp đường tròn đường kính BI (2)

Vậy B,H,I,M nội tiêp đường tròn đường kính BI

=>BMIH nội tiếp.

b.    Ta có cung CA=cung AD ( do OA vuông với CD)

=>góc AMC=góc AMD (do chắn hai cung bằng nhau)

Vậy AM là tia phân giác góc CMD

c.      Xét 2 tam giác MCI và MAD ta có:

Góc CMI=góc AMD (chứng minh trên)

Góc  MCI=góc MAD (cùng chắn cung MD)

=>MCIMAD

=>MC.MD=MA.MI

d.     Trong đường tròn ngoại tiếp tam giác AID ta có:

MA.MI=MO.MD (tính chất 2 các tuyến cắt nhau)

Mà:  MA.MI=MC.MD (chứng minh trên)

Suy ra: MO=MC

=>tam giác OMC cân tại M

Lại có MA là tia phân giác của góc MOC (chứng minh trên)

Nên MA vuông góc với CO (tính chất tam giác cân)

 

 


Read More Add your Comment 1 nhận xét


Giới Hạn - Trang Ánh NôKao sat su ton tai gioi han cua ham so 2 bien

F(x,y)=x^2-xy+y^2/x^2+xy+y^2

 

Ta thấy

Do đó nó có giói hạn voi mọi  (xo,yo)(0,0)

Nếu (xo,yo)=(0,0), ta có:

 

Xét dãy số: an=(xn,yn)=(1/n,1/n)

Có nghĩa là xn=1/n à0 khi nà

                 yn=1/n à0 khi nà

=> an=(xn,yn)à(0,0) khi nà

Ta có:

=>f(xn,yn)à1/3 khi nà    (1)

Xét dãy số: bn=(xn,yn)=(1/n,2/n)

Có nghĩa là xn=1/n à0 khi nà

                 yn=2/n à0 khi nà

=> bn=(xn,yn)à(0,0) khi nà

=> f(xn,yn)à khi nà

Vậy ta thấy vói 2 dãy số an, bn à(0,0) thì f tiến tói 2 giá trị khác nhau, nên nó không có giói hạn tại (0,0)

Vậy hàm đã cho có giói hạn vói mọi (x,y)R\(0,0)

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu