Đề Thi HKII Hóa 10 - năm học 2021 2022 

Câu 7 .Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.02 mol FeS2 và 0.03 mol FeS vào axit H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí .Hấp thụ hết khí SO2 sinh ra bằng 1 lượng khí vừa đủ dung dịch KMnO4 thu đc dung dịch H2SO4 có nồng độ mol/lit = 0.01M.Tính V dung dich H2SO4 thu được.
Read More Add your Comment 1 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu