Nhôm
Cho 200ml dung dịch H2SO4 0,5M vào một dung dịch có chứa a mol NaAlO2 được 7,8g kết tủa. Giá trị của a là:?
A. 0,025     B. 0,05       C. 0,1         D. 0,125
Giải chi tiết hộ mình.
Giải:
Số mol H2SO4:n=0,5.0,2=0,1
H2O+ H2SO4+2NaAlO2-->2Al(OH)3+Na2SO4
x                 2x               2x
Số mol Al(OH)3 kết tủa: n=7,8/(27+17.3)=0,1 (mol)
Vậy là có tan một phần:
3H2SO4+2Al(OH)3-->Al2(SO4)3+6H2O
0,1-x           2/3(o,1-x)
Ta có: 2x-2/3(0,1-x)=0,1<=>8/3x=23/30=>x=0,2875 (mol)
=>a=2x=0,575 (mol)


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giải Phương Trình Vô TỉAi giải giúp em bài toán này với!?

(x³+1) + (x²+1) + 3x√(x+1) > 0
Ban đầu đặt t = x√(x+1), t≥0
Ai giải giúp với, mình giải không ra!??

Giải:

(x³+1) + (x²+1) + 3ximage001>0, dk ximage002-1

Đặt t=ximage001=>t2=x2(x+1)=x3+x2

Ta có: (x³+1) + (x²+1) + 3ximage001>0

<=>x3+x2+3ximage001+2>0

<=>t2+3t+2>0

<=>t<-2 và t>-1

Với t<-2 ta có: ximage001<-2

<=>image003

Với: image004 thì: x2<2, (x+1)<2=>x2(x+1)<4, do đó hệ trên vô nghiệm.

Với t>-1 ta có: ximage001>-1

Nếu: ximage0020 hiển nhiên bpt trên đúng.

Nếu: 0>ximage002-1 thì: bình phương 2 vế ta có: x2(x+1)<1

Với 0>ximage002-1 thì: x2image005, x+1<1=>x2(x+1)<1.

Vậy phương trình trên có nghiệm: ximage002-1


Read More Add your Comment 0 nhận xét


toán
Định m để pt : x^2-3x+m =0 có 1 nghiệm khác 0 gấp 2 lần nghiệm của x^2-x+m=0
Định m để pt : x^2-3x+m =0 có 1 nghiệm khác 0 gấp 2 lần nghiệm của x^2-x+m=0
Giải:
Ta có: x2-3x+m=0 (1)
            x2-x+m=0   (2)
giả sử a là nghiệm của (2), khi đó ta có: a2-a+m=0 (*)
theo yêu cầu bài toán thì pt (1) có nghiệp x=2a, x khác 0=> a khác 0.
Thay vào (1) ta có: (2a)2-3.2.a+m=0<=>4a2-6a+m=0 (**)
Lấy (**)-(*)=3a2-5a=0<=>a(3a-5)=0<=>a=5/3(loại a=0)
Thay vào (*)=>25/9-5/3+m=0=>m=10/9


Read More Add your Comment 0 nhận xét


nhận biết 3 hỗn hợp sau: (FeO; Fe3O4); (Fe2O3; Fe3O4); và Fe3O4
Cần giúp gấp! Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 hỗn hợp sau: (FeO; Fe3O4); (Fe2O3; Fe3O4); và Fe3O4.?
Giải:
2FeO+1/2O2-->Fe2O3
2Fe3O4+1/2O2-->3Fe2O3
Ta lấy a gam 3 hổn hợp trên theo thứ tự: a1,a2,a3, sau đó nung nó với oxi đến khối lượng không đổi rồi đem ra cân lại, thì sẻ có 3 khối lượng: a1’,a2’,a3’. Hổn hợp nào có khối lượng tăng ít nhất là: a2=(Fe2O3; Fe3O4), khối lượng  tăng nhiều nhất là:a1=(FeO; Fe3O4);, còn lại là: a3= Fe3O4.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hóa Học - Giải Theo bảo Toàn e
Giải hộ hoá lớp 10 kái?
1 hỗn hợp gồm 3 kim loại Mg, Al, Zn. nếu đốt cháy hoàn toàn 11,6g hỗn hợp trên thì thu được 17,2g hỗn hợp gồm 3 oxit. mặt khác, cho 11,6g hỗn hợp trên td với dd H2SO4 đặc, dư thì thu đk ? lít khí SO2 (đktc)?
Giải:
(Mg,Al,Zn)-->(Mg,Al,Zn,O)
Vậy khối lượng O là: 17,2-11,6=5,6 g=> số mol O=5,6/16=0,35 mol
O+2e-->O2-=>số mol e=0,35.2=0,7
S+6+2e-->S+4=>số mol e=0,7=>số mol SO2=035 (mol)=> V=7,84 (l)


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề thi HKI- Hóa 11Đề thi HKI- Hóa 11

Dung dịch a có chứa a mol Na2CO3 và b mol NaHCO3. Nhỏ từ từ 0,15 mol dung dịch HCl vào dung dịch X thì sau phản ứng thu được dung dịch Y và thoát ra 0,045 mol khí. Nhỏ tiếp dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch Y thì thu được 15 gam kết tủa. Tính giá trị của a và b.

Giải:

Na2CO3+HCl—>NaHCO3+NaCl

a………….a

NaHCO3+HCl—>NaCl+CO2+H2O

0,045…0,045………….0,045

Số mol CO2: n=0,045 (mol)=> số mol HCl phản ứng ở phản ứng thứ nhất là: n=0,15-0,045=0,105 (mol)=>a=0,105 (mol)

Kết tủa là: CaCO3=>số mol:=15/100=0,15( mol)

Vậy số mol CO3=0,15+0,045=0,195 (mol)

Ta thấy: a mol Na2CO3—>a mol CO3, b mol NaHCO3—>b mol CO3

Do đó: a+b=0,195=>b=0,195-a=0,195-0,105=0,09 (mol)


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hóa Học Phần Halogen
cho 6.03 g hon hộp hai muoi NaX va NaY tac dụng voi AgNO3 .cho san pham ket tua 8.61 g .tinh nong độ hai muoi ban dau
biet hai X, Y thuoc nhom VIIA co trong tu nhien
giải:
NaX+AgNO3àNaNO3+AgX
a…………………………a
NaY+AgNO3àNaNO3+AgY
b………………………….b
Ta có:
a(23+X)+b(23+Y)=6,03
a(108+X)+b(108+Y)=8,61
lấy pt dưới trừ phương trình trên ta được:
(108-23)(a+b)=2,58
<=>a+b=0,03
Khối lượng Na=0,03.23=0,69
=>Nguyên tử khối trung bình của X, Y là: M=(6,03-0,69)/0,03=178
X<178<At(Ala tin, M=210)
X có thể là: F,Cl,Br,I.  dựa vào một số dữ liệu đề bài nữa mà chọn, sau này nhớ đưa đề đầy đủ nhá.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Toán đại lớp 10Toán đại lớp 10 cần giúp

Giải bất phương trình:

a) |x - 5| - √(9 - x) > 1

b) Căn[ 2x + căn( 6x^2 + 1) ] > x + 1

Giải:

a. |x - 5| -image001>1<=>|x - 5|>1+image001

Điều kiện: 9-ximage0020<=>9image002x

Với 5image003ximage0039 thì x-5image0020=>|x - 5|=x-5

Ta có:

x-5>1+image004<=>9-x+image004-3<0

<=>0image005<=>image006ximage0039, thỏa đk 5image003ximage0039

Vậy x không có nghiệm trong đoạn này:

Với x<5 thì x-5<0=>=>|x - 5|=5-x

Ta có:

5-x>1+image004<=>9-x-image004-5>0

<=>image004>image007<=>x<image008, thỏa đk x<5.

b.image009x+1

ta thấy: image010=2x =>image011>0, với mọi x.

với x+1<0<=>x<-1

thì: image0120>x+1. (*)

với x+1image0020<=>ximage002-1

bình phương 2 vế ta được:

image011>x2+2x+1

<=>x2-image013+1<0

<=>6x2-6image013+6<0

<=>6x2+1-6image013+5<0

<=> 1<image013<5<=>-2<x<2 so điều kiện: ximage002-1=>-1image003x<2 (**)

Từ (*)(**) ta có tập nghiệm: x<2 hay ximage014(-image015,2).


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hóa Học HayGiup minh nha moi nguoi?

Nung nóng 34,8 gam hỗn hợp X gồm ACO3 và BCO3 (A và B là các kim loại thuộc 4 chu kì đầu của bảng tuần hoàn) thu được m gam hỗn hợp rắn Y và 4,48l khí CO2. Nung nóng Y đến khối lượng không đổi thu được thêm được khí CO2 và hỗn hợp rắn Z. Cho toàn bộ khí CO2 thu được khi nung Y qua dung dịch NaOH dư thêm tiếp vào đó dung dịch CaCl2 dư thu được 10 g kết tủa. hòa tan hỗn hợp Z vào v1 lit HCL 0.5 M(lượng vừa đủ) thu được hỗn hơp T. điện phân hỗn hơp T với điện cực trơ cho đến khi có khí xuất hiện ở catot thì ngừng điện phân thu được 12,8 g kim loại ở catot đồng thời v2 khi thoat ra ở a nốt và thu được dung dich Q.
a) Tính m;V1;
b; Xác định A;B;khối lượng ACO3 trong hỗn hợp X.

Giải:

ACO3àAO+CO2

BCO3àBO+CO2

Giải:

a. m=34,8-0,2.44=34,8-8,8=26 g

số mol kết tủa:n=10/100=0,1 mol=> số mol CO2=0,1 mol

ta thấy: CO32-, Cl-, do đó số mol Cl- gấp đôi CO32-:=> số mol Cl-=0,2 (mol)

HClàH++Cl-=>số mol HCl=0,2=>V1=n/CM=0,2/0,5=0,4 (l)=400 ml

b. gọi x là số mol của A, Y là số mol của B ta có hệ:

 

image001

<=>xA+yB+60(x+y)=34,8<=>xA+yB=16,8 (g)

<=>image002=16,8/0,3=56 (Ca<56<Zn,Cu)

Do khi điện phân tao ra được kim loại, do đó ta chọn Cu. Vậy ta có 2 muối:CaCO3, CuCO3.

Nếu A=Ca thì: khối lượng CaCO3=(0,3-12,8/64)100=0,1.100=10 g

Nếu A=Cu thì: khối lượng CuCO3=0,2.(64+12+16.3)=24,8 g.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu