Bài tập hiệu suất phản ứng - Hóa Học 10 

Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 theo tỉ lệ số mol 1:3 tạo phản ứng cho ra NH3 sau phản ứng thu được khí B, tỉ khối hơi của A so với B là 0,6

a/Tính hiệu suất tổng hợp NH3

b/Cho B qua nước thì còn lại là hỗn hợp khí C. Tính tỉ khối hơi của A đối với C

giải:

gọi số mol của N2 là x, do tỉ lệ 1:3 nên số mol của H2 là 3x

N2 + 3H2 à2NH3

n…...3n……2n

như vậy theo phản ứng trên sau khi đạt trạng thái cân bằng thì ta sẽ có:

x-n mol N2 ; 3x-3n mol H2 và 2n mol NH3.

Đề cho tỉ khối hơi của A so với B là 0,6, do A và B ở cùng điều kiện nên:

MA:MB=0,6 


ó4x-2n=0,6.4x

ó0,4.4x=2n

ón:x=1,6:2=0,8

Vậy hiệu xuất là 80%..

b. khi cho B qua nước thì NH3 mất đi. Nên trong C cũng có N2 và H2, có tỉ lệ mol 1:3 như thằng A do đó tỉ khối hơi bằng 1.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu