Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học của bạn" Phương Đỗ Nguyên"Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học của bạn: Phương Đỗ Nguyên

Cho 24g hỗn hợp A gồm CuO và Fe2O3.Dùng H2 dể khử A,sau phản ứng thu được 15g Cu và Fe.Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu

ở đây đề phải là: "Tình khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. Vì khối lượng hỗn hợp ban đầu đã có rồi 24g.

Giải:

CuO+H2 --->Cu +H2O

x……………….x

Fe2O3+H2 --->2Fe +H2O

y………………….2y

theo đề bài ta có hệ phương trình:

Giải hệ trên ta được:

X=-0,225, y=0,2625 đề sai rồi.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hướng dẫn giải bài tập Hóa Học 11 rất hay của bạn "hà diêm"Cho 47 gam hỗn hợp hơi của hai rượu đi qua Al2O3 nung nóng (xúc tác) ta thu được hỗn hợp hơi A gồm ete, ôlêfin, rượu còn lại và hơi nước. Tách hơi nước khói hỗn hợp A ta được hỗn hợp khí B. Lấy nước tách ra ở trên cho tác dụng hết với Kali thu được 4,704 lít H2 (ở đktc). Lượng ôlêfin có trong B tác dụng vừa đủ với 1,35 lít dung dịch Br2 0,2 mol/l. Phần ete và rượu có trong B chiếm thể tích 16,128 lít ở 136,5oC và 1 atm.
1> Tính hiệu suất rượu bị loại nước thành ôlêfin, biết rằng hiệu suất đối với mỗi rượu như nhau và có số mol các ete bằng nhau.
2> Xác định CTPT các rượu.
Bài này làm thế nào ạ?

Giải:

a.

ta có phương trình:

CnH2n+1OH +CmH2m+1OH --->CnH2n+1-O-CmH2m+1 + H2O

x……………….x……………………x………………..x

CnH2n+1OH --->CnH2n +H2O

y…………………y….…y

CmH2m+1OH ---> CmH2m +H2O

z…………………z.………z

2K    +      2H2O--->2KOH  +      H2.

0.42………0,42……0,42………..0,21

CnH2n+Br2 ---> CnH2nBr2.

y……..y…………y

CmH2m+Br2 ---> CmH2mBr2

z………z………..z

số mol dd Br2 là:1,35.0.2=0,27 mol.

Vậy ta có hệ phương trình:

Lấy phương trình trên trừ cho phương trình dưới ta được:

X=0,15 mol.

Số mol hỗn hợp B là:

pV=nRT

Suy ra số mol Rượu trong hỗn hợp B là: 0,48-0,15=0,33 mol.

1.   Tổng số mol 2 rượu trong hỗn hợp ban dầu là:

no=x+x+y+z+0,33=0,15 +0,42+0,33=0,9 mol.

Số mol ôlêfin tạo ra là:n=y+z=0,27 mol.

Vậy hiệu xuất là:

2.   Phân tử khối trung bình của 2 rượu là:

Tới đây cần thêm diều kiện để tìm công thức của rượu em nhé. Em xem trong đề có "hai rượu liên tiếp" không nhé. Chứ đề vậy là thiếu dữ kiện rồi.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hướng dẫn giải bài Hóa Học của bạn "Tam370 Nguyen"Tiếp theo là hướng dẫn giải bài Hóa của bạn: Tam370 Nguyen

Lấy 4,9 g KClO3 đem nung có xúc tác khi phản ứng song thu được 2,5g KCl và khí oxi 

a,Viết pt

b,Tính hiệu suất của phản ứng nung KClO3

Giải:

KClO3  --to-->KCl+3/2O2.

Số mol KClO3 là: no=4,9/122.5=0,04 mol.

Số mol KCl là: n=2.5/74,5=5/149

Có 2 cách giải:

ü Nếu em đã hoạc hiệu suất khá lâu thì có thể giải nhanh:

ở trên ta tình được như vậy vì tỉ lệ KClO3 và KCl là 1:1

ü Nếu em mới học tính hiệu suất thì lấy công thức được học trên lớp để giải nhé.

 

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hướng dẫn giải Hóa Học - phna62 hiệu suất của bạn "Châu Minh Thiện"câu 15: Nung 28g Fe với 16g S ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dd HCl dư thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của Y đối với H2 là 10,6. Hiệu suất của phản ứng giữa Fe với S là

A. 70%             B. 50%             C. 80%             D. 60%

giải:

Fe+S--->FeS

x….x……x

Fe+HCl -->FeCl2+H2

y……………………y

FeS+HCl--->FeCl2 +H2S

x………………………x

ta có x+y=nFe=nS=0,5 mol.

ta dựa vào tỉ khối hơi so với H2để tính.

Nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp khí là:

=> =68x+4y

Thay vào công thức tỉ khối với Hidro:

 

=>34x+2y=10,6

Ta có hệ:

=>x=0,3, y=0,2

Vậy hiệu suất là: H=0,3.100/0,5=60%

ở đây lưu ý, ta có thể tính hiệu suất luôn từ cách biến đổi toán học từ công thức tỉ khối với hidro mà không cần tính ra cụ thể x và y, vì:

Muốn có % thì nhân 100% vào là xong.

 


Read More Add your Comment 2 nhận xét


Hướng dẫn giải bài Hóa Học của bạn "phạm kiệt"Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là

Giải:

Hổn hợp khí Z là H2 dư và C2H6. Gọi x là số mol H2, y là số mol C2H2.

Ta có hệ:

Giải hệ trên ta được: x=0,01, y=0,01.

Vậy khối lượng bình Brom tăng là khối lượng của 0,06-0,01=0,05 mol C2H2 và 0,04-0,01=0,03 mol H2.

=> mtăng=0,05.26+0,03.2=1.36 g.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Giải bài Hóa Học rất hay của bạn đọc "Hanh Nguyen"thầy giải dùm em bài này với ạ
1.Cho 24,9 gam hỗn hợp gồm BaO và một kim loại A(có hóa trị không đổi)vào 79,2 ml nước,khuấy đều thu được dd Y và một chất rắn không tan.Thêm tiếp dd H2SO4 1M(d=1,84g/ml)vào cho đến khi không còn khí thoát ra nữa thì dùng vừa hết 500ml đồng thời thu được dd muối B có nồng độ 4,8%
a.Xác định tên kim loại A
b.Tính % dd Y

giải:

a.     T công nhận bài này rất hay, và cách mà T giải nó cũng là luôn.

Ta thấy A không tan trong nước, nên nó không thể nào là kim loại 1A, và cũng không thể là kim loại nhóm 1B vì 1B không phản ứng được với Axit H2SO4. Vậy A không thể có Hóa trị 1.

Và tương tự như vậy, A cũng không thể có Hóa trị 3.Vì các chất hóa trị 3 thường gặplà: Fe, Al, Cr, Bi, Sn.

+Fe và Cr có Hóa trị thay đổi không thỏa yêu cầu đề bài.

+Al là chất lưỡng tính nên khi cho hổn hợp vào trong nước thì nó đã phản ứng rồi.

+Bi thì không có thể tạo muối với H2SO4.

Các chất hóa trị 3 còn lại, và hóa trị 4 thì hoạc là chất phóng xạ hoặc là lưỡng tính hoặc là không có thể tạo muối sunfua được.

Kết luận A chỉ có thể Hóa Trị II (ở đây T dùng phương pháp này để giảm bớt việc áp dụng Toán Học và để giải, nếu ta không suy xét như vậy mà gải với hóa trị bất kì thì phép toán của mình khá phức tạp).

Ta có phương trình:

A+H2SO4--->ASO4 +H2 .

x…..x…………………….x

Ba(OH)2 +H2SO4 --->BaSO4 + H2O

y………………y

số mol H2SO4 là: n=1.0,5 =0,5 mol.

Ta có hệ phương trình:

Giải hệ trên ta được: x=0,4, y=0,1, M=24

Vậy A là Mg

b.    Khối lượng Ba(OH)2 là: m=0,4.171=68,4 g.

=>C%y=68,4.100/(24,9+79,2)=65,7%.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hướng dẫn giải bài Hóa Học của bạn "Luong pham thi"Cho 18,4gam hỗn hợp Fe và KL hóa trị II X vào dd HCl thu đc 2,24 lít H2(đktc) còn m gam bột không tan lấy số bột đó nung trong oxi dư đc oxit dùng hết 2,24 lít O2(đktc).Xác định X

Hóa học yêu cầu đề phải rất chuẩn, chi cần thiếu 1 chử thôi thì mọi thứ sẽ thai đổi hoàn toàn. Với đề của em thì dd HCl dư và HCl không có chử dư là một vấn đề rất lớn.

v Nếu HCl dư: thì Fe tan hoàn toàn trong dd HCl:

Fe+2HCl ---> FeCl2+H2.

0,1……………………….0,1

Khối lượng của Fe là: 0,1.56=5,6

Vậy bột còn lại sau phản ứng là kim loại X có khối lượng là:

m=18,4-5,6=12.8 g.

khi phản ứng với oxi ta có phương trình:

2X        +        O2--->                   2XO

0,2……………..0,1

Vậy nguyên tử khối của X là: MX= m:=12,8:0.2=64.

v Nếu HCl không dư thì bài toán trở nên rất là phức tập, em xem lại đề nhé. Nếu thật sự đây là bài toán HCl không dư thì comment phía dưới để T suy nghĩ và giải tiếp.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hướng dẫn giải Hình Học cho bạn đọc giấu tênCho tam giác ABC cân tại A có các đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Biết AC = 10 và BC = 12, tính HD, HA, HB, HE

Giải:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giải:

Theo tính chất tam giác cân thì D là trung điểm BC nên BD=CD=6

Áp dụng Pitago vào tam giác vuông ABD ta được:

AD2=AB2-BD2=102-62=64 =>AD=8

ở đây do em không nói học lớp mấy nên T sẽ giải theo 2 cách:

ü Cách 1: dành cho Học Sinh lớp 8.

Lớp 8 thì ta dùng tam giác đồng dạng:

Xét 2 tam giác vuông  ABD và BDH:

Ta có:

v (tam giác AHF vuông tai F)

v (Tam giác ABD vuông tại D)

Mà:   (đối đỉnh)

Suy ra:

Vậy: ABD BHD

=>BH=10.6/8=7.5, HD=6.6/8=4.5

=>HA=AD-HD=8-4,5=3,5

Dể dàng chứng minh được: BHDAHE

ü Cách 2: dung cho học sinh lớp 9:

ở lớp 9 thì e vẫn có thể dung cách của lớp 8 như trên, hoạc dung cách của lớp 9 là "Lượng giác" tức là dùng sin, cos, tan, cot

ở đây T chỉ hướng dẫn cách làm chứ ko gaii3 chi tiết.

đầu tiên tính AD, tiếp theo là tính HD, sau đó tính HA rồi tính các cạnh còn lại. Cố gắng lên nhé. Chúc em thành công.

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Hướng dẫn giải toán 9 - Hùng 9Cthầy ơi giải júp bài toán này:cho phương trình:x^2-(3m-1)x+2m^2-m=0
A, Giải phương trình với m=1
B, Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn /x1-x2/-2
Mong thầy giải jup em bài này.

Giải:

x2 – (3m-1)x +2m2 – m =0

a.     Với m=1 phương trình trở thành:

X2 - 2x + 1 =0

=>(x-1)2=0

=>x-1=0

=>x=1

b. câu b em viết không rỏ, T sẽ giải theo suy nghĩ của T, đề sẽ như sau:

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn: |x1-x2|=2

|x1-x2|=2, ở đây ta sẽ dùng Vi-et để giải, nhưng Vi-et thì phải có S,P. Nên việc của mình là làm cho hai anh này xuất hiện, bằng cách bình phương hai ve của phương trình trên.

(|x1-x2|)2=22

<=> x12-2x1x2+x22=4

<=> x12+2x1x2+x22-4x1x2=4

<=> (x1+x2)2-4x1x2=4 (*)

Và bay giờ mọi chuyện trỏ nên dể dàng:

Áp dụng Vi-et vào phương trình đầu bài ta có:

S=x1+x2= = 3m-1

P=x1.x2 = = 2m2 –m

Thay vào phương trình (*) ta được:

(3m-1)2-4(2m2-m)=4

<=>9m2-6m+1-8m2+4m=4

<=>m2-2m+1=4

<=>(m-1)2=4

<=>m-1=2


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Đề kiểm tra môn toán lớp 8 Lần 1 -HKII - Trần Quốc ToảnĐề 1

Bài 1: (5 điểm) Giải các phương trình sau:

a.     2x(x+1)=2x2-5                (1,5 điểm)

b.                   (1,5 điểm)

 

c.      x3-3x2+4x-12=0              (1 điểm)

d.   

 

Bài 2: (4 điểm)

a.     (2 điểm) Một hình chử nhật có chiều rộng kém chiều dài 3cm và chu vi bằng 42cm. Tìm chiều dài, chiều rộng và diện tích hình chử nhật.

b.    (2 điểm) Một xe máy đi từ TPHCM đến Vũng Tàu với vận tốc 45km/h, lúc về với vận tốc 40km/h. Thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tình quảng đường từ TPHCM đến Vũng Tàu.

Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình sau:

 

 

……Hết…..

Đề này tương đối dể nên T chỉ giải bài 3 thôi (câu này hay). Và trước khi giải T sorry Như nhé, máy T mới cài Microsoft Office tối hôm qua nên hôm nay mới giải bài cho em được.

Giải:

Đặt x = 2/y thay vào pt rút gọn ta có: 

<=> (y+1)2+y2-3y2(y+1)2=0

<=> y2+2y+1+y2-3y2(y+1)2=0

<=> 2y2+2y+1-3y2(y+1)2=0

<=> 2y(y+1)+1-3[y(y+10]2=0

<=> -3[y(y+1)]2+2y(y+1)+1=0

<=> 3[y(y + 1)]² - 2y(y + 1) - 1 = 0  (đổi dấu lại cho dể tính)
Lại đặt t = y(y + 1) thay vào phương trình, ta có: 
3t² - 2t - 1 = 0 
<=> 3t² - 3t + t - 1 = 0 
<=> (3t + 1)(t - 1) = 0 

ü  với t = <=> y² + y = <=> (y + )² + = 0 vô nghiệm 

 

ü  với  t = 1 <=> y² + y = 1 <=> (y + )² = <=> y + = ±

 

Kết Luận : Phương trình có 2 nghiệm x = 1 ± √5

 


Read More Add your Comment 0 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu