Bộ Đề Ôn Thi Đại Học 03Bài : 21651

 

Tồn tại của học thuyết Lamac là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thừa nhận sinh vật vốn có khả năng phản ứng phù hợp với ngoại cảnh;

B. Chưa hiểu rõ cơ chế tác động của ngoại cảnh, không phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền;

C. Cho rằng sinh vật vốn có khả năng thích nghi kịp thời và trong lịch sử không có loài nào bị đào thải;

D. A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21650

 

Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Giải thích được sự hình thành loài mới;

B. Phát hiện vai trò của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo trong quá trình tiến hoá của loài;

C. Chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay có cùng một nguồn gốc chung;

D. Đề xuất khái niệm biến dị cá thể, nêu lên tính vô hướng của loài biến dị này;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21649

 

Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Lần đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể;

B. Nêu lên được vai trò của ngoại cảnh trong sự biến đổi sinh vật;

C. Cho rằng sinh giới ngày nay là sản phẩm của một quá trình phát triển liên tục từ đơn giản đến phức tạp;

D. Phân biệt được biến di truyền và biến dị không di truyền;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21648

 

Theo Đacuyn chiều hướng tiến hoá của sinh giới là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Ngày càng đa dạng, phong phú;

B. Thích nghi ngày càng hợp lí;

C. Tổ chức ngày càng cao;

D. A, B, C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21647

 

Về mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các loài không có quan hệ họ hàng về nguồn gốc;

B. Các loài đều được sinh ra cùng một lúc và không hề bị biến đổi;

C. Các loài được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc riêng rẽ;

D. Các loài là kết quả tiến hoá từ một nguồn gốc chung;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21646

 

Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng đa dạng, phong phú là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Các đột biến nhân tạo ngày càng phong phú, đa dạng;

B. Sự tác động của chọn lọc tự nhiên ngày càng ít;

C. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính là tính biến dị và tính di truyền;

D. A và B;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21645

 

Nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi các giống vật nuôi, cây trồng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phân li tính trạng của loài;

B. Sự thích nghi cao độ với nhu cầu và lợi ích con người;

C. Các biến dị cá thể xuất hiện phong phú ở vật nuôi, cây trồng;

D. Quá trình chọn lọc nhân tạo;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21644

 

Theo Đacuyn cơ chế chính của sự tiến hoá là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác động của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động;

B. Sự tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên;

C. Sự thay đổi thường xuyên và không đồng nhất của ngoại cảnh dẫn đến sự thay đổi dần dà và liên tục của loài;

D. Sự tích luỹ các biến dị xuất hiện trong quá trình sinh sản ở từng cá thể riêng lẻ và theo những hướng không xác định;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21643

 

Nguyên nhân tiến hóa theo Đacuyn:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Khả năng tiệm tiến vốn có ở sinh vật;

B. Sự thay đổi điều kiện sống hay tập quán hoạt động của động vật;

C. Chọn lọc tự nhiên theo nhu cầu kinh tế và thị hiếu của con người;

D. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính là: biến dị và di truyền;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21642

 

Theo Đacuyn nguồn nguyên liệu của chọn giống và tiến hoá là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Những biến đổi đồng loạt của sinh vật trước sự thay đổi của điều kiện sống;

B. Các biến dị phát sinh trong quá trình sinh sản, theo những hướng không xác định;

C. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật do tập quán hoạt động;

D. A và B;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21641

 

Theo Đacuyn thực chất của chọn lọc tự nhiên là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự phân hoá khả năng biến dị của các cá thể trong loài;

B. Sự phân hoá khả năng sinh sản giữa các cá thể trong quần thể;

C. Sự phân hoá khả năng sống sót giữa các cá thể trong quần thể;

D. Sự phân hoá khả năng phản ứng trước môi trường của cá thể trong quần thể;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21640

 

Những đóng góp của học thuyết Đacuyn:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Phân biệt được biến dị di truyền và biến dị không di truyền;

B. Phân tích được nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền của đột biến;

C. Phát hiện ra vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo trong tiến hoá;

D. A và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21639

 

Theo quan điểm của Lamac: hươu cao cổ có cái cổ dài là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh (khí hậu, không khí…);

B. Ảnh hưởng của các thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn của chúng;

C. Ảnh hưởng của các tập quán hoạt động;

D. Kết quả của đột biến gen;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21638

 

Theo Lamac dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá hữu cơ là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nâng cao dần trình độ cơ thể từ đơn giản đến phức tạp;

B. Sự thích nghi ngày càng hợp lí;

C. Sinh vật ngày càng ít chịu ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh;

D. Số lượng loài ngày càng đa dạng, phong phú;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21637

 

Biến dị cá thể là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Những biến dị trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động;

B. Những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng có thể di truyền được;

C. Sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài trong quá trình sinh sản;

D. Những đột biến gen nảy sinh do các tác nhân gây đột biến;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21636

Nguyên nhân tiến hoá theo Lamac:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua hai đặc tính là biến dị và di truyền;

B. Sự thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt động của động vật;

C. Sự tích luỹ các đột biến trung tính;

D. Chọn lọc nhân tạo phục vụ nhu cầu, lợi ích của con người;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21635

 

Quan niệm của Lamac về chiều hướng tiến hoá của sinh giới:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nâng cao dần trình độ cơ thể từ đơn giản đến phức tạp;

B. Thích nghi ngày càng hợp lí;

C. Ngày càng đa dạng, phong phú;

D. A và B;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21634

 

Quan niệm Lamac về quá trình hình thành loài mới:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên bằng con đường phân li tính trạng;

B. Loài mới được hình thành là kết quả của quá trình lịch sử lâu dài, chịu sự chi phối của ba nhóm nhân tố: đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên;

C. Dưới tác dụng của ngoại cảnh và tập quán hoạt động, loài mới biến đổi từ từ, qua nhiều dạng trung gian là các thứ;

D. Loài mới được hình thành là kết quả của quá trình cách li địa lí và sinh học;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21633

 

Quan niệm Lamac về sự hình thành các đặc điểm thích nghi:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng biến đổi để thích nghi và trong tự nhiên không có loài nào bị đào thải;

B. Kết quả của một quá trình lịch sử lâu dài chịu sự chi phối của ba nhân tố: đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên;

C. Kết quả của quá trình phân li tính trạng dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên;

D. Quá trình tích luỹ những biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21632

Theo Lamac những biến đổi trên cơ thể sinh vật do tác dụng của ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động thì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có khả năng di truyền;

B. Không có khả năng di truyền;

C. Tuỳ từng mức độ biến đổi mà có thể hoặc không thể di truyền được;

D. Chưa chắc chắn có di truyền được hay không;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21631

Vai trò của phân li tính trạng trong chọn lọc tự nhiên:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Hình thành các giống vật nuôi, cây trồng mới;

B. Hình thành các nhóm phân loại dưới loài;

C. Hình thành các nhóm phân loại trên loài;

D. Hình thành các loài sinh vật từ một nguồn gốc chung;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21630

 

Sự tiến hoá theo quan niệm của Lamac:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Quá trình tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới ảnh hưởng gián tiếp của môi trường;

B. Quá trình tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác động trực tiếp của môi trường;

C. Quá trình biến đổi loài, dưới tác động của chọn lọc tự nhiên;

D. Quá trình tiến hoá có kế thừa lịch sử, theo hướng ngày càng hoàn thiện;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21629

 

Đặc điểm nào dưới đây không thuộc kỉ Phấn trắng ?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Khí hậu khô, các lớp mây mù dày đặc trước đây tan đi;

B. Bò sát tiếp tục thống trị, thú có nhau thai đã xuất hiện;

C. Cây một lá mầm và cây hai lá mầm xuất hiện;

D. Khí hậu lạnh đột ngột, thức ăn khan hiếm;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21628

 

Đặc điểm nào dưới đây không thuộc kỉ thứ 3 của đại Tân sinh?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cây hạt kín phát triển rất mạnh;

B. Bò sát khổng lổ bị tuyệt chủng;

C. Từ thú ăn sâu bọ đã tách thành bộ khỉ, tới giữa kỉ thì các dạng vượn người đã phân bố rộng;

D. Có những thời kì băng hà rât mạnh xen lẫn với những thời kì khí hậu ấm áp;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21627

 

Đặc điểm nào dưới đây không phải của kỉ Pecmơ?

Chọn một đáp án dưới đây

A. Bò sát răng thú xuất hiện, có bộ răng phân hoá thành răng cửa, răng hàm;

B. Cây hạt trần đầu tiên xuất hiện, thụ tinh không lệ thuộc nước nên thích nghi với khí hậu khô;

C. Các rừng quyết khổng lồ phát triển, phủ kín cả đầm lầy;

D. Bò sát phát triển nhanh, một số ăn thịt, một số ăn cỏ;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21626

 

Sắp xếp các thực vật theo đúng thứ tự lịch sử phát triển của sự sống:

1:Dương xỉ có hạt; 2: Quyết trần; 3: Cây hạt trần;

4: Cây hạt kín; 5: Dương xỉ, thạch tùng, mộc tặc.

Đáp án đúng là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 1, 2, 3, 4, 5;

B. 1, 2, 4, 3, 5;

C. 2, 1, 3, 4, 5;

D. 2, 1, 5, 3, 4.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21625

 

Sự có mặt của than chì và đá vôi chứng tỏ sự sống đã có ở đại Thái cổ vì:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đó là hợp chất có nguồn gốc sinh vật;

B. Những chất chiếm ưu thế trong khí quyển;

C. Những chất có nguồn gốc từ tâm ba lá và thân mềm;

D. Những chất duy nhất có chứa cacbon trong đó;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21624

 

Đặc trưng nhất của kỉ thứ tư thuộc đại Tân sinh là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Xuất hiện cây lá kim điển hình cho khí hậu lạnh;

B. Xuất hiện loài người từ vượn người nguyên thuỷ;

C. Sự diệt vong mạnh của các loài thú như: voi, hổ răng kiếm…;

D. Sự có mặt đầy đủ của các đại diện động, thực vật ngày nay;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21623

 

Nguyên nhân làm cho bò sát khổng lồ bị tiêu diệt nhanh chóng là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Nguồn thức ăn trở lên khan hiếm;

B. Khí hậu lạnh đột ngột; D. Khí hậu trở lên khô, nóng đột ngột;

C. Chấn động địa chất;

D. Khí hậu trở lên khô, nóng đột ngột;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21622

Nguyên nhân chính dẫn đến việc xuất hiện các động vật đồng cở (ngựa, hươu cao cổ) ở kỉ Thứ 3 của đại Tân sinh là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Khí hậu khô, nóng, hình thành các đồng cỏ lớn;

B. Khí hậu lạnh, hình thành các đồng cỏ lớn;

C. Kẻ thù của động vật đồng cỏ đã bị tuyệt diệt;

D. Các động vật ăn cỏ cỡ nhỏ ngày càng ít đi;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21621

 

Các thú ăn thịt ngày nay (gấu, chồn, cáo…) được hình thành từ loại thú:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thú ăn sâu bọ;

B. Thú ăn thịt cỡ nhỏ;

C. Thú ăn tạp;

D. Thú ăn thực vật;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21620

 

Đặc điểm về khí hậu ở kỉ thứ ba của đại Tân sinh là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đầu kỉ khí hậu ấm, giữa kỉ khí hậu khô và ôn hoà, cuối kỉ khí hậu lạnh;

B. Đầu kỉ khí hậu ôn hoà, giữa kỉ khí hậu lạnh, cuối kỉ khí hậu ôn hoà;

C. Đầu và giữa kỉ khí hậu rất khô và nóng, cuối kỉ khí hậu ấm hơn;

D. Đầu và giữa kỉ khí hậu rất khô và nóng, cuối kỉ khí hậu mát hơn;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21619

 

Sự xuất hiện của sâu bọ bay trong kỉ Giura tạo điều kiện cho:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Sự xuất hiện của bò sát bay;

B. Sự xuất hiện của các loài chim;

C. Sự phát triển của cây hạt kín;

D. A và B;

Đáp án là : (A)

 

Bài : 21618

 

Đại Trung sinh gồm các kỉ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cambri – Xulua – Đêvôn;

B. Cambri – Tam điệp – Phấn trắng;

C. Tam điệp – Xilua - Phấn trắng;

D. Tam điệp – Giura - Phấn trắngl

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21617

 

Đặc điểm nào dưới đây là đúng đối với đại Trung sinh:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đặc trưng bởi sự chinh phục đất liền của động vật, thực vật đã được vi khuẩn, tảo và địa y chuẩn bị trước;

B. Đặc trưng bởi sự xuất hiện của những động, thực vật cạn đầu tiên;

C. Đặc trưng bởi sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát;

D. Đặc trưng bởi sự phồn thịnh của thực vật hạt kín, sâu bọ chim và thú;

Đáp án là : (C)

 

Bài : 21616

 

Lí do cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, hình thức sinh sản hoàn thiện hơn;

B. Hình thức sinh sản hoàn thiện và ít chịu tác động của chọn lọc tự nhiên;

C. Khí hậu khô, ánh nắng gắt, ít chịu tác động của chọn lọc tự nhiên;

D. Khí hậu khô, nắng gắt hình thức sinh sản hoàn thiện hơn.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21615

 

Đặc điểm của kỉ phấn trắng:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Cách đây 120 triệu năm, biển thu hẹp, khí hậu khô, các lớp mây mù trước đây tan đi;

B. Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh do thích nghi với khí hậu khô và ánh sáng gắt;

C. Cách đây 120 triệu năm, biển chiếm ưu thế, khí hậu thay đổi liên tục dẫn đến sự diệt vong hàng loạt của các loài động, thực vật;

D. Cả A và B

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21614

 

Đặc điểm của chim thuỷ tổ là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Có kích thước lớn, có nhiều đặc điểm giống bò sát, leo trèo, ăn hoa quả, sâu bọ;

B. Kích thước bằng chim bồ câu, nhiều đặc điểm giống bò sát, ăn hoa quả, sâu bọ;

C. Có những đặc điểm của chim: lông vũ do vảy sừng biến thành, chi trước biến thành cánh;

D. Cả B và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21613

 

Bò sát khổng lồ chiếm ưu thế tuyệt đối vào kỉ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Kỉ phấn trắng;

B. Kỉ Giura;

C. Kỉ Tam điệp;

D. Kỉ Đêvôn.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21612

 

Ở đại Cổ sinh, nhóm lưỡng cư đầu cứng đã trở thành những bò sát đầu tiên, thích nghi hẳn với đời sống cạn là do chúng có đặc điểm:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đẻ trứng có vảy cứng, da có vảy sừng chịu được khí hậu khô;

B. Chiếm lĩnh hoàn toàn không trung;

C. Phổi và tim hoàn chỉnh hơn;

D. A và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21611

 

Cây hạt trần thích nghi với khí hậu khô là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Xuất hiện hệ gen thích nghi với khí hậu khô;

B. Thụ tinh không phụ thuộc vào nước;

C. Có lớp vỏ dày, cứng;

D. Lá hoàn toàn biến thành gai, để giảm quá trình thoát hơi nước;

Đáp án là : (B)

 

Bài : 21610

 

Sâu bọ bay phát triển ở kỉ than đá là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Không có kẻ thù;

B. Thức ăn thực vật phong phú;

C. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên sâu bọ có đôi cánh rất to khỏe;

D. Chưa rõ nguyên nhân.

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21609

 

Cây hạt trần đầu tiên xuất hiện ở kỉ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Đêvôn;

B. Cambri;

C. Xilua;

D. Than đá;

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21608

 

Ở kỉ than đá, ở thực vật hình thức sinh sản bằng hạt đã thay thế cho hình thức sinh sản bằng bào tử là do:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Thụ tinh không còn phụ thuộc nước;

B. Đã có cơ quan sinh sản chuyên hoá;

C. Phôi được bảo vệ trong hạt có chất dự trữ;

D. A và C

Đáp án là : (D)

 

Bài : 21607

 

Bò sát đầu tiên xuất hiện ở kỉ:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Đêvôn;

B. Than đá;

C. Pecmơ;

D. Xilua;

 

 

Bài : 21606

 

Dương xỉ có hạt xuất hiện ở:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Đầu kỉ Đêvôn;

B. Kỉ Than đá;

C. Kỉ Pecmơ;

D. Kỉ Cambri;

 

 

Bài : 21605

 

Đặc điểm của cá vây chân là;

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Chưa có hàm, có vây chẵn dài, có loại dài tới 2 cm;

B. Có nhiều đôi chân, dài từ 3 – 42 cm có khi đến 75 cm;

C. Vừa hô hấp bằng mang, vừa hô hấp bằng phổi. Có một đôi vây chẵn phát triển, vừa bơi dưới nước, vừa bò trên cạn;

D. Hô hấp bằng mang, có một đôi vây chẵn phát triển, sống dưới nước;

 

 

Bài : 21604

 

Động vật không xương sống lên cạn đầu tiên ở kỉ:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Cambri;

B. Đêvôn;

C. Than đá;

D. Xilua;

 

 

Bài : 21603

 

Đặc điểm nào dưới đây là đúng với kỉ Đêvôn:

Chọn một đáp án dưới đây

 

A. Xuất hiện thực vật cạn đầu tiên;

B. Sự phân bố lục địa và đại dương khác xa ngày nay, khí quyển có nhiều CO2, núi lửa hoạt động mạnh;

C. Bắt đầu cách đây 370 triệu năm, địa chất thay đổi nhiều lần, biển tiến vào rồi lại rút ra, khí hậu ở lục địa khô hanh, khí hậu miền ven biển ẩm ướt.

D. Bắt đầu cách đây 450 triệu năm, địa chất thay đổi nhiều, khí hậu khô và nóng, xuất hiện nhiều loại động vật bậc cao;

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu