Hóa 12 Lần 4–Cơ bản–An GiangTrừơng THPT Châu Phú                                            ĐỀ KIỂM TRA CHUNG – Lần 4

Tổ : Hóa                                                                      Môn : Hóa Học. Lớp 12 cơ bản

Thời gian : 45 phút

Mã đề : 123

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

 

Câu 1: Tìm cấu hình electron của ion Fe2+?

            A. 1s22s22p63s23p63d64s2                                 B. 1s22s22p63s23p63d44s2        

            C. [Ar]3d6                                                        D. [Ar]3d5

Câu 2: Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH image001 X + NaBr + H2O.  X có thể là

            A. Na2Cr2O7              B. Na2CrO4                    C. CrBr3                     D. NaCrO2

Câu 3: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là:

      A. Fe, Al, Cr             B. Fe, Al, Ag                  C. Fe, Al, Cu                   D. Fe, Zn, Cr

Câu 4: Tìm phản ứng đúng?

      A. Cr2Oimage002 + H2O image0032Cr2Oimage004 + 2H+       B. Cr2Oimage002 + 2OH-  image0032Cr2Oimage004 + H2O

      C. 2CrOimage005 + 2H+  image003Cr2Oimage002  + H2O      D. Cr2Oimage002 + 6H+ image003 Cr2Oimage004 + 3H2O

Câu 5: Nung nóng hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không thay đổi thu được một chất rắn. Thành phần của chất rắn gồm:

         A. MgO, FeO         B. Mg(OH)2, Fe(OH)2                C. Fe, MgO          D. MgO, Fe2O3

Câu 6: Cho bột sắt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, dung dịch thu được chứa chất nào?

       A. Fe(NO3)2              B. Fe(NO3)3             C. Fe(NO3)3 và AgNO3                       D. AgNO3 và Fe(NO3)2

Câu 7: Có thể dùng một hoá chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hoá chất này là

A. HCl loãng                B.  HCl đặc                  C. H2SO4 loãng            D.  HNO3 loãng.

Câu 8: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của Fe?

A. Fe có tính nhiễm từ                                            B. Fe khử được ion Cu2+ thành kim loại Cu

C. Fe có tính khử mạnh hơn Al                   D. Fe tác dụng với HNO3 loãng dư thu được muối sắt (III)

Câu 9: Oxit kim loại nào sau đây là một oxit axit?

A. CrO3                          B. Cr2O3                         C. Al2O3                         D. CrO

Câu 10: Cho hai phản ứng sau :

Cu + 2Fe3+ image001 2Fe2+ + Cu2+,                                  Fe + Cu2+ image001 Fe2+ + Cu

Dãy ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần?

A. Cu2+, Fe2+, Fe3+          B. Fe3+, Cu2+, Fe2+             C. Fe3+, Fe2+, Cu2+                     D. Fe2+, Cu2+, Fe3+

Câu 11: .  Kim loại Y tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 loãng và dung dịch HNO3 loãng tạo 2 loại muối khác nhau là

A. Cu                              B. Al                               C. Ba                              D. Fe

Câu 12: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

A. 1.                            B. 2.                             C. 3.                            D. 4.

Câu 13:  Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2  thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Thành phần chất rắn D là:

            A. Al, Fe và Cu                        B. Fe, Cu, Ag               C. Al, Cu, Ag               D. Al, Fe, Ag

Câu 14: Cho các chât: FeCl2, AlCl3, KNO3, Cr(OH)3, FeCl3, CuSO4, NaHCO3, CaCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A.4                                      B.5                               C.7                              D.6

Câu 15: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối sắt (II), người ta thường cho vào đó:

                     A. dd HCl                       B. dd H2SO4                 C. Sắt kim loại                D. dd AgNO3

Câu 16: Trong số các loại quặng sắt : FeCO3 (xiđerit), Fe2O3 (hematit), Fe3O4 (manhetit), FeS2 (pirit). Quặng chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là?       

            A. FeCO3.                    B. Fe2O3.                     C. Fe3O4.                     D.FeS2.

Câu 17: Cho các chất sau:   (1) Cl2 ; (2) dung dịch CuSO4 ;    (3) HNO3 ; (4)H2SO4đặc , nguội.

Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?

A. (1) , (2)                   B. (1), (2) , (3)             C. (1), (3)                    D. (1), (3) , (4)

Câu 18: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). Nếu cho lượng bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. Giá trị m là

A. 1,4 gam.                  B. 1,6 gam.                  C. 2,3 gam.                  D. 3,2 gam.

Câu 19: Khi nung hh các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3, FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1 chất rắn là:

A. Fe3O4                      B. FeO                       C. Fe                             D. Fe2O3

Câu 20: Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, CuO, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là

            A. 2                             B. 3                              C. 4                              D. 5.

Câu 21: Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dd HCl loãng, nóng thu được 448 ml (đktc) . Khối lượng Fe có trong  hỗn hợp là bao nhiêu gam? 

             A. 0,065g                    B. 0,520g                     C. 0,56g           D. 1,015g

Câu 22:Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

A. chất xúc tác.                        B. chất oxi hoá.                       C. môi trường.              D. chất khử.

Câu 23:Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam AI ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ímg hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HC1 (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là (cho O = 16, AI = 27, Cr = 52)

A. 7,84.                       B. 4,48.                        C.3,36.             D. 10,08.

Câu 24:Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. HNO3.                     B. Cu(NO3)2.                C. Fe(NO3)2.                D. Fe(NO3)3.

Câu 25:Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản

thì hệ số của HNO3

A. 46x - 18y.               B.45x-18y.                  C. 13x-9y.                   D. 23x-9y.

Câu 26:Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)

A. 29,4 gam.                B. 59,2 gam.                C. 24,9 gam.                D. 29,6 gam

Câu 27: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là

   A. 12,8.                                B. 19,2.                                    C. 9,6.                                      D. 6,4.

 Câu 28: Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

    A.0,96.                                               B. 1,24.                                                  C. 3,2.                                                    D. 0,64.

Câu 29: Chất nào sau đây là chất khử oxit sắt trong lò cao?

            A. H2                           B. CO.                         C. Al.               D. Na

Caâu 30 Để hòa tan hoàn toàn 16g oxit sắt cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 3M. Xác định CTPT của oxit sắt

A. Fe3O4                                           B. Fe2O3                                           C. FeO            D. FeO, Fe3O4,Fe2O3

 

 

 

Trừơng THPT Châu Phú                                            ĐỀ KIỂM TRA CHUNG – Lần 4

Tổ : Hóa                                                                      Môn : Hóa Học. Lớp 12 cơ bản

Thời gian : 45 phút

Mã đề : 124

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

 

Câu 1: Tìm cấu hình electron của ion Fe2+?

            A. 1s22s22p63s23p63d64s2                                 B. 1s22s22p63s23p63d44s2        

            C. [Ar]3d6                                                        D. [Ar]3d5

Câu 2: Cho các chất sau:   (1) Cl2 ; (2) dung dịch CuSO4 ;      (3) HNO3 ; (4)H2SO4đặc , nguội.

Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?

A. (1) , (2)                   B. (1), (2) , (3)             C. (1), (3)                    D. (1), (3) , (4)

Câu 3: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). Nếu cho  lượng  bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. Giá trị m là

A. 1,4 gam.                  B. 1,6 gam.                  C. 2,3 gam.                  D. 3,2 gam.

   Câu 4: Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

                   A.0,96.                                B. 1,24.                                                  C. 3,2.                                                    D. 0,64.

Câu 5: Chất nào sau đây là chất khử oxit sắt trong lò cao?

            A. H2                           B. CO.                         C. Al.               D. Na

Caâu 6 Để hòa tan hoàn toàn 16g oxit sắt cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 3M. Xác định CTPT của oxit sắt

A. Fe3O4              B. Fe2O3              C. FeO            D. FeO, Fe3O4,Fe2O3

Câu 7: Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH image001 X + NaBr + H2O.  X có thể là

            A. Na2Cr2O7              B. Na2CrO4                    C. CrBr3                     D. NaCrO2

Câu 8: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là:

      A. Fe, Al, Cr             B. Fe, Al, Ag                  C. Fe, Al, Cu                   D. Fe, Zn, Cr

Câu 9: Có thể dùng một hoá chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hoá chất này là

A. HCl loãng                B.  HCl đặc                  C. H2SO4 loãng            D.  HNO3 loãng.

Câu 10: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của Fe?

A. Fe có tính nhiễm từ                                            B. Fe khử được ion Cu2+ thành kim loại Cu

C. Fe có tính khử mạnh hơn Al                   D. Fe tác dụng với HNO3 loãng dư thu được muối sắt (III)

Câu 11: .  Kim loại Y tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 loãng và dung dịch HNO3 loãng tạo 2 loại muối khác nhau là

A. Cu                              B. Al                               C. Ba                              D. Fe

Câu 12: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

A. 1.                            B. 2.                             C. 3.                            D. 4.

Câu 13:  Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2  thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Thành phần chất rắn D là:

            A. Al, Fe và Cu                        B. Fe, Cu, Ag               C. Al, Cu, Ag               D. Al, Fe, Ag

Câu 14: Cho các chât: FeCl2, AlCl3, KNO3, Cr(OH)3, FeCl3, CuSO4, NaHCO3, CaCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A.4                                      B.5                               C.7                              D.6

Câu 15: Tìm phản ứng đúng?

      A. Cr2Oimage002 + H2O image0032Cr2Oimage004 + 2H+       B. Cr2Oimage002 + 2OH-  image0032Cr2Oimage004 + H2O

      C. 2CrOimage005 + 2H+  image003Cr2Oimage002  + H2O      D. Cr2Oimage002 + 6H+ image003 Cr2Oimage004 + 3H2O

Câu 16: Oxit kim loại nào sau đây là một oxit axit?

A. CrO3                          B. Cr2O3                         C. Al2O3                         D. CrO

Câu 17: Cho hai phản ứng sau :

Cu + 2Fe3+ image001 2Fe2+ + Cu2+,                                  Fe + Cu2+ image001 Fe2+ + Cu

Dãy ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần?

A. Cu2+, Fe2+, Fe3+          B. Fe3+, Cu2+, Fe2+             C. Fe3+, Fe2+, Cu2+                     D. Fe2+, Cu2+, Fe3+

Câu 18: Nung nóng hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không thay đổi thu được một chất rắn. Thành phần của chất rắn gồm:

         A. MgO, FeO         B. Mg(OH)2, Fe(OH)2                C. Fe, MgO          D. MgO, Fe2O3

Câu 19: Cho bột sắt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, dung dịch thu được chứa chất nào?

       A. Fe(NO3)2              B. Fe(NO3)3             C. Fe(NO3)3 và AgNO3                       D. AgNO3 và Fe(NO3)2

Câu 20: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối sắt (II), người ta thường cho vào đó:

                     A. dd HCl                       B. dd H2SO4                 C. Sắt kim loại                D. dd AgNO3

Câu 21: Trong số các loại quặng sắt : FeCO3 (xiđerit), Fe2O3 (hematit), Fe3O4 (manhetit), FeS2 (pirit). Quặng chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là?       

            A. FeCO3.                    B. Fe2O3.                     C. Fe3O4.                     D.FeS2.

Câu 22: Khi nung hh các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3, FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1 chất rắn là:

A. Fe3O4                      B. FeO                       C. Fe                             D. Fe2O3

Câu 23: Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, CuO, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là

            A. 2                             B. 3                              C. 4                              D. 5.

Câu 24:Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. HNO3.                     B. Cu(NO3)2.                C. Fe(NO3)2.                D. Fe(NO3)3.

Câu 25:Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản

thì hệ số của HNO3

A. 46x - 18y.               B.45x-18y.                  C. 13x-9y.                   D. 23x-9y.

Câu 26: Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dd HCl loãng, nóng thu được 448 ml (đktc) . Khối lượng Fe có trong  hỗn hợp là bao nhiêu gam? 

             A. 0,065g                    B. 0,520g                     C. 0,56g           D. 1,015g

Câu 27:Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

A. chất xúc tác.                        B. chất oxi hoá.                       C. môi trường.              D. chất khử.

Câu 28:Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam AI ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ímg hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HC1 (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là (cho O = 16, AI = 27, Cr = 52)

A. 7,84.                       B. 4,48.                        C.3,36.             D. 10,08.

Câu 29:Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)

A. 29,4 gam.                B. 59,2 gam.                C. 24,9 gam.                D. 29,6 gam

Câu 30: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là

   A. 12,8.                                B. 19,2.                                    C. 9,6.                                      D. 6,4.

 

 

 

 

 

Trừơng THPT Châu Phú                                            ĐỀ KIỂM TRA CHUNG – Lần 4

Tổ : Hóa                                                                      Môn : Hóa Học. Lớp 12 cơ bản

Thời gian : 45 phút

Mã đề : 125

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

 

Câu 1: Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dd HCl loãng, nóng thu được 448 ml (đktc) . Khối lượng Fe có trong  hỗn hợp là bao nhiêu gam? 

             A. 0,065g                    B. 0,520g                     C. 0,56g           D. 1,015g

Câu 2:Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

A. chất xúc tác.                        B. chất oxi hoá.                       C. môi trường.              D. chất khử.

Câu 3: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là

   A. 12,8.                                B. 19,2.                                    C. 9,6.                                      D. 6,4.

 Câu 4: Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

    A.0,96.                                               B. 1,24.                                                  C. 3,2.                                                    D. 0,64.

Câu 5: .  Kim loại Y tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 loãng và dung dịch HNO3 loãng tạo 2 loại muối khác nhau là

A. Cu                              B. Al                               C. Ba                              D. Fe

Câu 6: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

A. 1.                            B. 2.                             C. 3.                            D. 4.

Câu 7:  Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2  thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Thành phần chất rắn D là:

            A. Al, Fe và Cu                        B. Fe, Cu, Ag               C. Al, Cu, Ag               D. Al, Fe, Ag

 

Câu 8: Chất nào sau đây là chất khử oxit sắt trong lò cao?

            A. H2                           B. CO.                         C. Al.               D. Na

Caâu 9 Để hòa tan hoàn toàn 16g oxit sắt cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 3M. Xác định CTPT của oxit sắt

A. Fe3O4                                           B. Fe2O3                                           C. FeO            D. FeO, Fe3O4,Fe2O3

Câu 10:Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam AI ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ímg hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HC1 (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là (cho O = 16, AI = 27, Cr = 52)

A. 7,84.                       B. 4,48.                        C.3,36.             D. 10,08.

Câu 11:Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. HNO3.                     B. Cu(NO3)2.                C. Fe(NO3)2.                D. Fe(NO3)3.

Câu 12:Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản

thì hệ số của HNO3

A. 46x - 18y.               B.45x-18y.                  C. 13x-9y.                   D. 23x-9y.

Câu 13: Tìm cấu hình electron của ion Fe2+?

            A. 1s22s22p63s23p63d64s2                                 B. 1s22s22p63s23p63d44s2        

            C. [Ar]3d6                                                        D. [Ar]3d5

Câu 14: Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH image001 X + NaBr + H2O.  X có thể là

            A. Na2Cr2O7              B. Na2CrO4                    C. CrBr3                     D. NaCrO2

Câu 15: Cho bột sắt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, dung dịch thu được chứa chất nào?

       A. Fe(NO3)2              B. Fe(NO3)3             C. Fe(NO3)3 và AgNO3                       D. AgNO3 và Fe(NO3)2

Câu 16: Có thể dùng một hoá chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hoá chất này là

A. HCl loãng                B.  HCl đặc                  C. H2SO4 loãng            D.  HNO3 loãng.

Câu 17: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của Fe?

A. Fe có tính nhiễm từ                                            B. Fe khử được ion Cu2+ thành kim loại Cu

C. Fe có tính khử mạnh hơn Al                   D. Fe tác dụng với HNO3 loãng dư thu được muối sắt (III)

Câu 18: Oxit kim loại nào sau đây là một oxit axit?

A. CrO3                          B. Cr2O3                         C. Al2O3                         D. CrO

Câu 19: Cho hai phản ứng sau :

Cu + 2Fe3+ image001 2Fe2+ + Cu2+,                                  Fe + Cu2+ image001 Fe2+ + Cu

Dãy ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần?

A. Cu2+, Fe2+, Fe3+          B. Fe3+, Cu2+, Fe2+             C. Fe3+, Fe2+, Cu2+                     D. Fe2+, Cu2+, Fe3+

Câu 20: Cho các chât: FeCl2, AlCl3, KNO3, Cr(OH)3, FeCl3, CuSO4, NaHCO3, CaCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A.4                                      B.5                               C.7                              D.6

Câu 21: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối sắt (II), người ta thường cho vào đó:

                     A. dd HCl                       B. dd H2SO4                 C. Sắt kim loại                D. dd AgNO3

Câu 22: Trong số các loại quặng sắt : FeCO3 (xiđerit), Fe2O3 (hematit), Fe3O4 (manhetit), FeS2 (pirit). Quặng chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là?       

            A. FeCO3.                    B. Fe2O3.                     C. Fe3O4.                     D.FeS2.

Câu 23: Cho các chất sau:   (1) Cl2 ; (2) dung dịch CuSO4 ;    (3) HNO3 ; (4)H2SO4đặc , nguội.

Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?

A. (1) , (2)                   B. (1), (2) , (3)             C. (1), (3)                    D. (1), (3) , (4)

Câu 24: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). Nếu cho lượng bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. Giá trị m là

A. 1,4 gam.                  B. 1,6 gam.                  C. 2,3 gam.                  D. 3,2 gam.

Câu 25: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là:

      A. Fe, Al, Cr             B. Fe, Al, Ag                  C. Fe, Al, Cu                   D. Fe, Zn, Cr

Câu 26: Tìm phản ứng đúng?

      A. Cr2Oimage002 + H2O image0032Cr2Oimage004 + 2H+       B. Cr2Oimage002 + 2OH-  image0032Cr2Oimage004 + H2O

      C. 2CrOimage005 + 2H+  image003Cr2Oimage002  + H2O      D. Cr2Oimage002 + 6H+ image003 Cr2Oimage004 + 3H2O

Câu 27: Nung nóng hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không thay đổi thu được một chất rắn. Thành phần của chất rắn gồm:

         A. MgO, FeO         B. Mg(OH)2, Fe(OH)2                C. Fe, MgO          D. MgO, Fe2O3

Câu 28: Khi nung hh các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3, FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1 chất rắn là:

A. Fe3O4                      B. FeO                       C. Fe                             D. Fe2O3

Câu 29: Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, CuO, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là

            A. 2                             B. 3                              C. 4                              D. 5.

Câu 30:Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)

A. 29,4 gam.                B. 59,2 gam.                C. 24,9 gam.                D. 29,6 gam

 

 

 

 

 

Trừơng THPT Châu Phú                                            ĐỀ KIỂM TRA CHUNG – Lần 4

Tổ : Hóa                                                                      Môn : Hóa Học. Lớp 12 cơ bản

Thời gian : 45 phút

Mã đề : 126

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất

 

Câu 1: Có thể dùng một hoá chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4. Hoá chất này là

A. HCl loãng                B.  HCl đặc                  C. H2SO4 loãng            D.  HNO3 loãng.

Câu 2: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của Fe?

A. Fe có tính nhiễm từ                                            B. Fe khử được ion Cu2+ thành kim loại Cu

C. Fe có tính khử mạnh hơn Al                   D. Fe tác dụng với HNO3 loãng dư thu được muối sắt (III)

Câu 3: Oxit kim loại nào sau đây là một oxit axit?

A. CrO3                          B. Cr2O3                         C. Al2O3                         D. CrO

Câu 4: Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, CuO, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là

            A. 2                             B. 3                              C. 4                              D. 5.

Câu 5: Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dd HCl loãng, nóng thu được 448 ml (đktc) . Khối lượng Fe có trong  hỗn hợp là bao nhiêu gam? 

             A. 0,065g                    B. 0,520g                     C. 0,56g           D. 1,015g

Câu 6:Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

A. chất xúc tác.                        B. chất oxi hoá.                       C. môi trường.              D. chất khử.

Câu 7: Cho hai phản ứng sau :

Cu + 2Fe3+ image001 2Fe2+ + Cu2+,                                  Fe + Cu2+ image001 Fe2+ + Cu

Dãy ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần?

A. Cu2+, Fe2+, Fe3+          B. Fe3+, Cu2+, Fe2+             C. Fe3+, Fe2+, Cu2+                     D. Fe2+, Cu2+, Fe3+

Câu 8: .  Kim loại Y tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 loãng và dung dịch HNO3 loãng tạo 2 loại muối khác nhau là

A. Cu                              B. Al                               C. Ba                              D. Fe

Câu 9: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

A. 1.                            B. 2.                             C. 3.                            D. 4.

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm để bảo quản muối sắt (II), người ta thường cho vào đó:

                     A. dd HCl                       B. dd H2SO4                 C. Sắt kim loại                D. dd AgNO3

Câu 11: Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là:

      A. Fe, Al, Cr             B. Fe, Al, Ag                  C. Fe, Al, Cu                   D. Fe, Zn, Cr

Câu 12: Tìm phản ứng đúng?

      A. Cr2Oimage002 + H2O image0032Cr2Oimage004 + 2H+       B. Cr2Oimage002 + 2OH-  image0032Cr2Oimage004 + H2O

      C. 2CrOimage005 + 2H+  image003Cr2Oimage002  + H2O      D. Cr2Oimage002 + 6H+ image003 Cr2Oimage004 + 3H2O

Câu 13: Nung nóng hỗn hợp Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoài không khí cho đến khi khối lượng không thay đổi thu được một chất rắn. Thành phần của chất rắn gồm:

         A. MgO, FeO         B. Mg(OH)2, Fe(OH)2                C. Fe, MgO          D. MgO, Fe2O3

Câu 14: Cho bột sắt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, dung dịch thu được chứa chất nào?

       A. Fe(NO3)2              B. Fe(NO3)3             C. Fe(NO3)3 và AgNO3                       D. AgNO3 và Fe(NO3)2

Câu 15: Cho các chất sau:   (1) Cl2 ; (2) dung dịch CuSO4 ;    (3) HNO3 ; (4)H2SO4đặc , nguội.

Khi cho Fe tác dụng với chất nào trong số các chất trên đều tạo được hợp chất trong đó sắt có hóa trị III?

A. (1) , (2)                   B. (1), (2) , (3)             C. (1), (3)                    D. (1), (3) , (4)

Câu 16: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là

   A. 12,8.                                B. 19,2.                                    C. 9,6.                                      D. 6,4.

 Câu 17: Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

               A.0,96.                                    B. 1,24.                                                  C. 3,2.                                                    D. 0,64.

Câu 18: Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí (ở đktc). Nếu cho lượng bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được m gam một chất rắn. Giá trị m là

A. 1,4 gam.                  B. 1,6 gam.                  C. 2,3 gam.                  D. 3,2 gam.

Câu 19: Khi nung hh các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3, FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1 chất rắn là:

A. Fe3O4                      B. FeO                       C. Fe                             D. Fe2O3

Câu 20:Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam AI ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ímg hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HC1 (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là (cho O = 16, AI = 27, Cr = 52)

A. 7,84.                       B. 4,48.                        C.3,36.             D. 10,08.

Câu 21:Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. HNO3.                     B. Cu(NO3)2.                C. Fe(NO3)2.                D. Fe(NO3)3.

Câu 22:  Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2  thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Thành phần chất rắn D là:

            A. Al, Fe và Cu                        B. Fe, Cu, Ag               C. Al, Cu, Ag               D. Al, Fe, Ag

Câu 23: Cho các chât: FeCl2, AlCl3, KNO3, Cr(OH)3, FeCl3, CuSO4, NaHCO3, CaCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A.4                                      B.5                               C.7                              D.6

Câu 24:Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản

thì hệ số của HNO3

A. 46x - 18y.               B.45x-18y.                  C. 13x-9y.                   D. 23x-9y.

Câu 25:Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là (Cho O = 16, K = 39, Cr = 52)

A. 29,4 gam.                B. 59,2 gam.                C. 24,9 gam.                D. 29,6 gam

Câu 26: Chất nào sau đây là chất khử oxit sắt trong lò cao?

            A. H2                           B. CO.                         C. Al.               D. Na

Caâu 27 Để hòa tan hoàn toàn 16g oxit sắt cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 3M. Xác định CTPT của oxit sắt

A. Fe3O4                                           B. Fe2O3                                           C. FeO            D. FeO, Fe3O4,Fe2O3

Câu 28: Trong số các loại quặng sắt : FeCO3 (xiđerit), Fe2O3 (hematit), Fe3O4 (manhetit), FeS2 (pirit). Quặng chứa hàm lượng % Fe lớn nhất là?       

            A. FeCO3.                    B. Fe2O3.                     C. Fe3O4.                     D.FeS2.

Câu 29: Tìm cấu hình electron của ion Fe2+?

            A. 1s22s22p63s23p63d64s2                                 B. 1s22s22p63s23p63d44s2        

            C. [Ar]3d6                                                        D. [Ar]3d5

Câu 30: Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH image001 X + NaBr + H2O.  X có thể là

            A. Na2Cr2O7              B. Na2CrO4                    C. CrBr3                     D. NaCrO2

 

 

 

 

 

 

ĐÁP AN KIỂM TRA CHUNG 12 – MÔN HÓA HỌC

 

Câu

Mã đề 123

Mã đề 124

Mã đề 125

Mã đề 126

1

C

C

C

D

2

B

C

B

C

3

A

B

A

A

4

C

A

A

A

5

D

B

D

C

6

C

B

B

B

7

D

B

B

B

8

C

A

B

D

9

A

D

B

B

10

B

C

A

C

11

D

D

C

A

12

B

B

A

C

13

B

B

C

D

14

D

D

B

C

15

C

C

C

C

16

C

A

D

A

17

C

B

C

A

18

B

D

A

B

19

D

C

B

D

20

A

C

D

A

21

C

C

C

C

22

B

D

C

B

23

A

A

C

D

24

C

C

B

A

25

A

A

A

A

26

A

C

C

B

27

A

B

D

B

28

A

A

D

C

29

B

A

A

C

30

B

A

A

B

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu