Toán Rời Rạc-Phần IV Hệ thức đệ quy
Phần IV: Hệ thức đệ quy
Biên soạn:TS.Nguyễn Viết Đông
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí minh

Toán Rời Rạc 
 Nguyễn Viết Đông
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Phần III.Tập hợp, ánh xạ, phép đếm

Phần IV. Hệ thức đệ quy

Phần V. Quan hệ

Phần VI. Đại Số Bool và hàm Bool
Phần VII. Đồ thị
Phần VIII. Cây

2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu