GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) - Phần 2. Không gian định chuẩn - §1. Không gian định chuẩnGIẢI TÍCH (CƠ SỞ) 
 Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán 
 Phần 2. Không gian định chuẩn Ánh xạ tuyến tính liên tục
 §1. Không gian định chuẩn 
 (Phiên bản đã chỉnh sửa) 
 PGS TS Nguyễn Bích Huy 
 Ngày 1 tháng 3 năm 2006

GIẢI  TÍCH  (CƠ  SỞ)

PGS TS Nguyễn Bích Huy

Trường Đại Học Sư Phạm Hồ Chí minh

Phần 1. Không  gian  metric

Phần 2. Không  gian  định  chuẩn

Phần 3. Độ  Đo  Và  Tích Phân
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu