ĐÁP ÁN ANH 12 _ KT HOC KÌ HAI 2011 (THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN)
         ĐÁP ÁN ANH 12 _ KT HOC KÌ HAI 2011 (THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN)

MĐ 135
MĐ 246

 1.  
A
B

 1.  
D
C

 1.  
C
A

 1.  
B
A

 1.  
A
D

 1.  
D
B

 1.  
B
C

 1.  
B
D

 1.  
C
D

 1.  
D
B

 1.  
D
C

 1.  
D
C

 1.  
B
D

 1.  
C
A

 1.  
A
B

 1.  
B
B

 1.  
A
C

 1.  
C
A

 1.  
D
B

 1.  
B
B

 1.  
C
C

 1.  
A
C

 1.  
C
A

 1.  
B
A

 1.  
A
B

 1.  
D
D

 1.  
C
C

 1.  
D
D

 1.  
C
C

 1.  
D
A

 1.  
C
C

 1.  
D
C

 1.  
D
D

 1.  
C
C

 1.  
B
D

 1.  
A
C

 1.  
C
D

 1.  
D
B

 1.  
C
B

 1.  
A
A

 1.  
B
B

 1.  
B
A

 1.  
A
B

 1.  
C
B

 1.  
D
C

 1.  
B
D

 1.  
A
B

 1.  
B
A

 1.  
C
C

 1.  
B
D
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu