ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HOÁ LỚP 10 - dạng 3
DẠNG 3:NHẬN BIẾT, TÁCH, ĐIỀU CHẾ
Bài  1.           Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất rắn: BaSO4, BaCO3, NaCl.
Bài  2.           Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch mất nhãn đựng trong các ống nghiệm riêng biệt sau:
                 a. Na2CO3, NaNO3, NaCl                                                b. Ca(HCO3)2, BaCl2, Mg(NO3)2, NaCl.
                 c. HNO3, H2SO4, Ba(OH)2, Ca(NO3)2, CuCl2                    d. Na2SO4, NaHS, NaCl.
                 e. Chỉ dùng một hoá chất, phân biệt các dung dịch : NaCl, NaNO3, Na3PO4?
Bài  3.           Làm thế nào để loại:
1. Khí CO2 ra khỏi hỗn hợp khí CO2, N2, O2                           2. Fe ra khỏi hỗn hợp Cu , Fe
3. Có hỗn hợp bột kim loại Cu, Al, Fe; bằng phương pháp hoá học hãy tách Cu ra khỏi hỗn hợp?
Bài  4.           Bằng một phản ứng điều chế các hợp chất ( mỗi phương trình hóa học theo các phương pháp khác nhau):       
                 a. NaCl (5pp)                                b. NaOH (4pp).
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu