Đề Hóa Khối 12 - Lê hồng PhongTRƯ NG PTTH CHUYÊN LÊ H NG PHONG
H và tên thí sinh:...........................................................
S báo danh: ...................................................................

MÃ ð 121

Câu 1:
Este X có công th c phân t là C5H8O2. ðun nóng
hoàn toàn 0,1 mol X v i 200 ml dung d ch NaOH 1M,
cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 13,4 gam
ch t r n khan. Công th c c u t o ñúng c a X là
A. HCOO-CH=C(CH3)2.
B. CH2=C(CH3)-COO-CH3
C. CH3-COO-CH2-CH=CH2
D. CH2=CH-COO-CH2-CH3

Câu 2:
ð xà phòng hóa hoàn toàn 159,12 gam ch t béo
trung tính (không ch a axit cacboxylic t do), c n v a
ñ 270 ml dung d ch NaOH 2M. Tính kh i lư ng xà
phòng 72% thu ñư c.
A. 228,0 gam
B. 182,0 gam
C. 164,16 gam
D. 131,04 gam

Câu 3:
H p ch t X ch a vòng benzen và có công th c phân
t là C8H10O. Oxi hoá X thu ñư c anñehit A. Tách
nư c X thu ñư c hiñrocacbon B. Công th c c u t o
ñúng c a X là
A. C6H5-CH2-CH2OH
B. p-CH3-C6H4-CH2OH
C. m-CH3-C6H4-CH2OH D. C6H5-CH(OH)-CH3

Câu 4:
Hãy ch n phát bi u ñúng.
A. Ch t gi t r a t ng h p là nh ng ch t ñư c t ng
h p tr c ti p t d u m ho c t ch t béo.
B. Ch t gi t r a là nh ng ch t khi dùng cùng v i nư c
thì có tác d ng làm s ch các v t b n bám trên các v t
r n nh nh ng ph n ng hóa h c.
C. T t c các ch t gi t r a ñ u ph i có c u trúc chung:
ñ u ưa nư c và ñuôi k nư c.
D. Xà phòng ch có th ñư c ñi u ch t ph n ng xà
phòng hóa d u th c v t ho c m ñ ng v t.

Câu 5:
1 mol ch t nào sau ñây tác d ng v a ñ v i NaOH thì
thu ñư c kh i lư ng mu i l n nh t?
A. HCOO-C6H5
B. C2H5-COO-CH=CH-CH3
C. CH2=C(CH3)-COO-CH3
D. CH3-COO-CH2-C6H5

Câu 6:
Tách nư c ancol X thu ñư c s n ph m h u cơ duy
nh t là 3-metylpent-1-en. Tên g i ñúng c a X là
A. 3-metylpentan-1-ol B. 3-metylpentan-3-ol
C. 4-metylpentan-1-ol D. 3-metylpentan-2-ol

Câu 7:
Dãy các ch t nào sau ñây ñ u tác d ng ñư c v i axit
axetic?
A. Mg, NH3, NaHCO3, C6H5OH
B. Cu, NH3, NaHCO3, CH3OH
C. Ba, NH3, NaHSO4, C6H5ONa
D. Ca, NH3, NaOH, C6H5ONa

Câu 8:
Ch t t y r a t ng h p có d ng t ng quát là
A. R-CH2-OSO3H
B. R-COOH
D. R-COONa
C. R-CH2-OSO3Na

ð THI TH ð I H C L N 1 – THÁNG 10 – 2010
MÔN HÓA H C – KH I 12 NÂNG CAO
Th i gian: 45 PHÚT
ð thi bao g m 30 câu trên 2 trang

Câu 9:
Ngư i ta ñi u ch axit axetic t xenlulozơ theo sơ ñ
sau: xenlulozơ → glucozơ → ancol etylic → axit
axetic. Tính kh i lư ng xenlulozơ c n dùng ñ có th
ñi u ch ñư c 1 mol axit axetic. Bi t hi u su t chung
c a quá trình ñ t 40%.
A. 506,25 gam
B. 405 gam
C. 162 gam
D. 202,5 gam

Câu 10:
Este X có công th c phân t C7H10O4 có m ch cacbon
không phân nhánh. Khi cho 15,8 gam X tác d ng v a
ñ v i 200 gam dung d ch NaOH 4% thì thu ñư c m t
ancol Y và 17,6 gam h n h p hai mu i. Công th c
phân t c a 2 mu i có th là
A. CH3COONa và C3H5COONa
B. HCOONa và C2H3COONa
C. C2H3COONa và C2H5COONa
D. CH3COONa và C2H3COONa

Câu 11:
H n h p X g m 0,05 mol HCHO và x mol m t anñehit
nh ch c E. Cho h n h op này tác d ng v i lư ng dư
dung d ch AgNO3/NH3, t thu ñư c 34,56 gam Ag. ð t
cháy hoàn toàn lư ng h n h p X trên thu ñư c 6,16
gam CO2. Xác ñ nh công th c c u t o c a E.
B. CH3-CH=O
A. CH3-CH2-CH=O
C. O=CH-CH2-CH=O D. O=CH-CH=O

Câu 12:
Xác ñ nh s ñ ng phân c u t o m ch h c a axit
cacboxylic X có công th c phân t là C4H6O2.
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

Câu 13:
ðehiñrat hóa ancol b c hai X thu ñư c olefin. Cho a
gam X tác d ng v i Na dư thu ñư c 0,56 lít H2 (ñktc).
o
ðun nóng hoàn toàn a gam X v i H2SO4 ñ c 140 C
thì thu ñư c s n ph m h u cơ Y có kh i lư ng là 2,55
gam. Y có tên g i là
A. propen
B. ñiisopropyl ete
C. but-2-en
D. ñisec-butylete

Câu 14:
Cho sơ ñ chuy n hoá sau: Tinh b t 
→ X

→ Y 
→ Z 
→ axit axetic. X, Y, Z l n lư t

A. ancol etylic, anñehit axetic, mu i natri axetat.
B. glucozơ, ancol etylic và etyl axetat.
C. glucozơ, anñehit axetic và mu i natri axetat.
D. glucozơ, ancol etylic và anñehit axetic.

Câu 15:
Th y phân hoàn toàn m t lo i triglixerit A thu ñư c axit
stearic, axit oleic và axit linoleic. ð chuy n hóa hoàn
toàn 221 gam A thành ch t béo r n c n dùng v a ñ
V lít H2 ñktc. Tính V.
A. 5,6 lít
B. 16,8 lít
C. 22,4 lít
D. 20,2 lít

Câu 16:
Cho 2,84 gam h n h p 2 ancol ñơn ch c, k ti p nhau
trong dãy ñ ng ñ ng tác d ng v i m t lư ng Na v a

1

ñ , t o ra 4,6 gam ch t r n. Công th c phân t
ancol trên là
A. C2H5OH và C3H7OH
B. C3H7OH và C4H9OH
C. C3H5OH và C4H7OH
D. CH3OH và C2H5OH

Câu 17:
H n h p X g m sacarozơ và mantozơ. Thu phân
hoàn toàn h n h p X thu ñư c glucozơ và fructozơ
theo t l mol 4:1. T l mol c a sacarozơ và mantozơ
trong h n h p X là
A. 1 : 3
B. 2 : 3
C. 1 : 1
D. 1 : 2

Câu 18:
Oxi hóa ancol etylic b ng oxi (xúc tác men gi m) thu
ñư c h n h p l ng X (hi u su t ph n ng ñ t 50%).
Cho X tác d ng v i Na dư, thu ñư c 3,36 lít H2 (ñktc).
Kh i lư ng axit thu ñư c là
A. 18 gam
B. 12 gam
C. 9 gam
D. 6 gam

Câu 19:
Dãy g m các dung d ch ñ u tác d ng ñư c v i
Cu(OH)2 là
A. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic.
B. glucozơ, glixerol, anñehit fomic, natri axetat.
C. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat.
D. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic.

Câu 20:
Ch t h u cơ X có công th c phân t là C8H10O, có
ch a vòng benzen. X tác d ng v i Na nhưng không
tác d ng v i NaOH. S ñ ng phân c u t o c a X là
A. 3
B. 5
C. 4
D. 6

Câu 21:
Cho các ch t và các dung d ch:
(1) Cu(OH)2
(2) Nư c brom
o
(3) H2/ Ni, t
(4) Dung d ch AgNO3 trong NH3 dư
Fructozơ th c hi n ñư c ph n ng v i
A. (1), (2), (3)
B. (1), (3), (4)
C. (1), (2), (3), (4)
D. (2), (3), (4)

Câu 22:
Cho các ch t: amilozơ, amilopectin, saccarozơ,
xenlulozơ, glicogen, glucozơ, mantozơ, fructozơ. Có
bao nhiêu ch t b th y phân trong ñi u ki n thích h p?
A. 4
B. 6
C. 7
D. 5

Câu 23:
Thu phân hoàn toàn 342 gam mantozơ trong dung
d ch axit ñun nóng. L y toàn b lư ng glucozơ sinh ra
cho tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3/NH3 dư
thì thu ñư c bao nhiêu gam Ag? Bi t hi u su t c a
ph n ng thu phân ñ t 75%.
A. 162 gam
B. 216 gam
C. 324 gam
D. 432 gam

Cho nguyên t

c a2

Câu 24:
Cho các ch t: axit fomic, anñehit axetic, ancol etylic,
axit axetic. Dãy các hóa ch t dùng làm thu c th ñ
phân bi t các ch t trên là
A. Na, dung d ch AgNO3/NH3
B. dung d ch NaHCO3, dung d ch AgNO3/NH3
C. quỳ tím, dung d ch NaHCO3
D. dung d ch AgNO3/NH3, dung d ch NaOH

Câu 25:
Tính kh i lư ng xenlulozơ và dung d ch HNO3 63%
c n l y ñ ñi u ch ñư c 297 kg xenlulozơ trinitrat.
Bi t hi u su t ph n ng ñ t 80%.
A. 162 kg xenlulozơ và 375 kg dung d ch HNO3 63%.
B. 162 kg xenlulozơ và 300 kg dung d ch HNO3 63%.
C. 202,5 kg xenlulozơ và 300 kg dung d ch HNO3 63%.
D. 202,5 kg xenlulozơ và 375 kg dung d ch HNO3 63%.

Câu 26:
Cho các ch t sau:
(1) CH3-COO-C2H5; (2)CH2=CH-COO-CH3;
(3) C6H5-COO-CH=CH2;(4)CH2=C(CH3)-OCO-CH3;
(5) C6H5OCO-CH3; (6) CH3-COO-CH2-C6H5.
Dãy ch t nào sau ñây tác d ng v i NaOH ñun nóng
không thu ñư c ancol?
A. (1) (3) (4) (6)
B. (3) (4) (5)
C. (1) (2) (3) (4)
D. (3) (4) (5) (6)

Câu 27:
Polime nào sau ñây ñư c t o thành t xenlulozơ?
A. Tơ enang
B. Nilon – 6,6
C. Tơ visco
D. Tơ t m

Câu 28:
Este X có công th c phân t là C4H8O2. X tác d ng v i
NaOH ñun nóng thu ñư c mu i Y và ancol Z. Oxi hoá
Z b ng CuO thu ñư c ch t h u cơ Z1 không th c hi n
ph n ng tráng gương. Tên g i ñúng c a X là
A. propyl fomat B. etyl axetat
C. isopropyl fomat
D. metyl propionat

Câu 29:
Phát bi u nào sau ñây không chính xác v mantozơ?
A. S n ph m c a ph n ng gi a mantozơ và
CH3OH/HCl th c hi n ñư c ph n ng tráng gương.
B. Mantozơ là ñisaccarit t o b i 2 g c α-glucozơ liên
k t v i nhau qua c u n i α-1,4-glicozit.
C. Có th phân bi t mantozơ và saccarozơ b ng ph n
ng tráng gương.
D. Mantozơ cho ph n ng t o ph c v i Cu(OH)2.

Câu 30:
H p ch t
tác d ng
không th
c ut oc
A. 4

h u cơ ñơn ch c X có CTPT là C3H6O2. X
v i dung d ch NaOH tùy ñi u ki n nhưng
c hi n ph n ng tráng gương. S công th c
a X th a mãn ñi u ki n trên là
B. 1
C. 3
D. 2

kh i: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5, Na = 23, Cu = 64, Ag = 108

2

ðÁP ÁN ð 121

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

D
A
A
C
A
A
D
C
D
D
C
A
B
D
B
D
B
D
D
B
B
B
C
B
D
B
C
C
A
D
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu