Hóa 11 - HKII - Nguyễn Thượng Hiền
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011
                                                              MÔN  :   HÓA - KHỐI 11  
THỜI GIAN  :  45  phút
------
 Chú ý : Học sinh không được sử dụng bảng HTTH

I/ PHẦN CHUNG: Phần bắt buộc đối với mọi học sinh (Câu 1, 2, 3)
Caâu 1 :(2ñ)
Hoàn thành chuỗi biến hóa sau , ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng (nếu có)
                     (1)             (2)                     (3)                                  (4)                              (5)             
Pentan → metan  → axetilen → andehit axetic → ancol etylic → etyl clorua
                                               (6)↓     (7)                            (8)           
                                            Benzen → Clo benzen → Natri phenolat                      
CÂU 2:  (2 đ)
Nhận biết các chất lỏng sau đây bằng phương pháp hóa học:
                          Ancol etylic; phenol; glixerol; stiren; hex-1-in
CÂU 3: (3 đ)
Đốt cháy hoàn toàn m gam ankanol A thu được 4,48 lit khí CO2 (đkc) và 4,5 gam H2O.
a.       Xác định công thức phân tử A. Tính m .
b.      Viết các công thức cấu tạo có thể có của A, gọi tên các công thức cấu tạo đó theo danh pháp quốc tế.
c.       X, Y là hai đồng phân mạch có nhánh của A. Biết rằng:
X  +  CuO, t0  à khó bị oxi hóa
Y  +  CuO, t0  à Z
Z  +  dung dịch AgNO3/NH3 à Ag↓
     Xác định công thức cấu tạo đúng của X, Y. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
II/ PHẦN TỰ CHỌN:  Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần ( Phần A hoặc phần B )
A.CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
CÂU 4a: (1 đ)
            Nêu hiện tượng , viết phương trình minh hoạ thí nghiệm sau:  Sục khí axetilen vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau đó tiếp tục cho thêm dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm.  
CÂU 5a:   (2 đ)
Dẫn 11,2 lit (đkc) hỗn hợp X (gồm: metan, etylen và vinyl axetilen) qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 15,9g kết tủa và hỗn hợp khí A. Khí A làm mất màu vừa đủ 200 ml dung dịch Br2 1M. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, tìm khối lượng hỗn hợp ban đầu.
B.CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO
CÂU 4b :  (1 đ)
Từ propan viết các phương trình điều chế thuốc trừ sâu 6.6.6
CÂU 5b :  (2 đ)
Cho 3,6g mt ankanal A tác dụng vừa đủ với 1,12 lit H2 (đkc) với xúc tác Ni, t0.
a.  Xác định  công thức cấu tạo , gọi tên A?
b.   Lượng A trên tác dng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam Ag. Tính m ?
Cho :   C=12; O=16 ; Ag=108 ; N=14 ; Ca=40

----- HẾT -----


ĐÁP ÁN HOÁ 11- kiềm tra HKII – năm học 2020-2011
I. PHẦN CHUNG
CÂU 1:  (2 đ)   Caâu 1 :(2ñ) 8 ptpứ x 0,25 điểm    - thiếu, sai :cân bằng, điều kiện trừ 0,125 điểm

Câu 2: (2đ) Nhận biết các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học:
Kẻ bảng đúng (dùng thuốc thử đúng): 1 đ
Viết 4 phương trình x 0,25 = 1đ

                         
Câu 3 : 3 điểm  tính số mol CO2 , H2O                                                    (0,25 đ)
a. CnH2n+2O     +  3n/2 O2 à nCO  + (n +1) H2O                                   (0,25 đ)
                                               0,2             0,25         (mol)
 Suy ra n = 4 . CTPT : C4H10O                                                                  (0,25 đ)
m C4H10O = (0,25 – 0,2) * 74 = 3,7g                                                         (0,25 đ)
b. CH3-CH2-CH2-CH2-OH           butan-1-ol                                            (0,25 .4 = 1 đ)
    CH3-CH2-CHOH-CH3              butan – 2-ol
    (CH3)2CH-CH2-OH                  2-metyl propan-1-ol
    (CH3)3C-OH                             2 –metyl propan – 2 –ol

c.  X: (CH3)3C-OH                                                                                     (0,25 đ)
     Y: (CH3)2CH-CH2-OH   
       Phương trình oxi hóa ancol                                                               (0,25 đ)
       Phương trình oxi hóa andehit                                                           (0,5 đ)
II.PHẦN TỰ CHON
A.CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN :
CÂU 4a:   HT : luc đầu tạo kết tủa vàng nhạt , sau đó chuyển thành kết tủa trắng và có khí    : 0,5 đ
                           2 p x 0,25    = 0, 5 đ                                
CÂU 5a:  (2 đ)
2 phương trình 0,25 = 0,5đ
n=nC4H4=0,1 mol     0,5đ
nBr2=nC2H4=0,2 mol    0,5đ
nCH4=0,5 – 0,1 – 0,2 = 0,2 mol        0,25đ
mhh= 0,1  52 + 0,2  28 + 0,2  16 = 14g   0,25đ

B.CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO :
CÂU 4b :   HT : lúc đầu tạo kết tủa vàng nhạt,sau đó chuyển thành kết tủa trắng và có khí    .................…………0, 5 đ
                2 p x 0,25                                    ………………………………………………………………………………………………………………………    0, 5 đ

CÂU 5b :
a.    CTTQ :                CnH2nO    + H2 à  CnH2n+2O                          0, 25 đ
                                    nA =  nH2 = 0,05mol                                      0, 25 đ
                                    MA = 3,6/ 0,05 = 72                                       0, 25 đ
                                    è n = 4  è CT PT A  : C4H8O                     0, 25 đ
                                        2 CTĐP và tên                                            0, 25 đ
b. 
            C3H7CHO  +  2[Ag(NH3)2]OH  à    C3H7COONH4  + 3NH3  +  2Ag  + H2O   0,25 đ      
             nAg = 2nA = 0,1                                                                                                  0, 25 đ
          è mAg  = 10,8g                                                                                                     0, 25 đ
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu