Hóa 12 Học kì 2 Cơ bản
Së GD-§T B¾c Giang                    §Ò kiÎm tra häc k× ii líp 12
M· ®Ò thi 001
 
  (§Ò thi cã 4 trang)                                          m«n Ho¸ häc
                               Thêi gian lµm bµi 60 phót - Sè c©u tr¾c nghiÖm: 40 c©u.         

C©u 1:
Mét hîp kim gåm c¸c kim lo¹i sau: Ag, Zn, Fe, Cu. Ho¸ chÊt cã thÓ hoµ tan hoµn toµn hîp kim trªn thµnh dung dÞch lµ
A. Dung dÞch NaOH.                     B. Dung dÞch H2SO4 ®Æc, nguéi.
C. Dung dÞch HCl.                         D. Dung dÞch HNO3 lo·ng.
C©u 2:
Tr­êng hîp nµo sau ®©y x¶y ra qu¸ tr×nh ¨n mßn ho¸ häc?
A. Ng©m Zn trong dung dÞch H2SO4  lo·ng cã vµi giät dung dÞch CuSO4.
B. §Ó mét vËt b»ng gang ngoµi kh«ng khÝ Èm.
C. T«n lîp nhµ bÞ s©y s¸t s©u tíi líp s¾t, tiÕp xóc víi kh«ng khÝ Èm.
D. ThiÕt bÞ b»ng thÐp cña nhµ m¸y s¶n xuÊt hi®ro clorua theo ph­¬ng ph¸p tæng hîp, tiÕp xóc víi khÝ Cl2.
C©u 3:
Tõ ph­¬ng tr×nh ion thu gän sau: Cu  + 2Ag+ ¾® Cu2+ + 2Ag. KÕt luËn nµo d­íi ®©y kh«ng ®óng?
A. ion Cu2+ cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n ion Ag+.
B. Cu cã tÝnh khö m¹nh h¬n Ag.
C. ion Ag+ cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n ion Cu2+.
D. Cu bÞ oxi ho¸ bëi ion Ag+.
C©u 4:
Cho 9,2 gam hçn hîp HCOOH vµ C2H5OH t¸c dông hÕt víi Na th× thÓ tÝch khÝ H2(®ktc) thu ®­îc lµ
A. 1,12 lÝt.              B.  2,24 lÝt.                  C. 3,36 lit.                   D. 4,48 lÝt.
C©u 5:
Nguyªn t¾c chung ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i:
A. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh khö c¸c ion kim lo¹i.
B. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh oxi ho¸ c¸c ion kim lo¹i.
C. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh khö c¸c kim lo¹i.
D. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh oxi ho¸ c¸c kim lo¹i.
C©u 6:
NhËn xÐt nµo d­íi ®©y vÒ muèi NaHCO3 kh«ng ®óng?
A. Ion HCO3- trong muèi cã tÝnh chÊt l­ìng tÝnh.
B. Dung dÞch muèi NaHCO3 cã pH < 7.
C. Muèi NaHCO3 lµ muèi axit.
D. Muèi NaHCO3  bÞ ph©n huû bëi nhiÖt.  
C©u 7:
Cã c¸c qu¸ tr×nh sau:
a) §iÖn ph©n NaOH nãng ch¶y.
b) §iÖn ph©n dung dÞch NaCl cã mµng ng¨n.
c) §iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y.
d) Cho NaOH t¸c dông víi dung dÞch HCl.
C¸c qu¸ tr×nh mµ ion Na+ bÞ khö thµnh Na lµ
A. a, c.                            B. a, b.                          C. c, d.                         D. a, b, d.
C©u 8:
Sè ®ång ph©n ancol cña ancol butylic b»ng:
    A. 2.                               B. 3.                                C. 4.                                    D. 5.
C©u 9:
§Ó nhËn ra 3 chÊt ë d¹ng bét lµ Mg, Al, Al2O3 ®ùng trong c¸c lä riªng biÖt mÊt nh·n chØ cÇn mét thuèc thö lµ:
A. H2O.                                          B. dung dÞch NaOH.  
C. dung dÞch NH3.                          D. dung dÞch HCl.
C©u 10:
Lo¹i ®¸ (hay kho¸ng chÊt) kh«ng chøa canxi cacbonat lµ
A. th¹ch cao.                        B. ®¸ v«i.                        C. ®¸ hoa c­¬ng.                        D. ®¸ phÊn.
    Câu 11:
    Cho sơ đồ phản ứng:  X → C6H6 → Y →  phenol. X và Y tương ứng là
       A. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3.                    B. CH4, C6H5-Cl.
       C. C2H2, C6H5-Cl.                                             D. C2H2, C6H5-CH3.
    C©u 12:
    Cã bao nhiªu ®ång ph©n lµ hîp chÊt th¬m cã c«ng thøc ph©n tö C7H8O ph¶n øng vi dung dch NaOH?
      A. 2.                      B. 3.                            C. 4.                            D. 5.
C©u 13:
§èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp hai ancol no, ®¬n chøc cïng d·y ®ång ®¼ng, thu ®­îc 8,96 lÝt (®ktc) CO2 vµ 9,9 gam H2O. Hái m cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y?
A. 33,2 gam.                      B. 24,9 gam.                          C. 16,6 gam.                   D. 8,3 gam.
C©u 14:
Cho dung dÞch chøa c¸c ion sau: K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muèn dung dÞch thu ®­îc chøa Ýt lo¹i cation nhÊt cã thÓ cho t¸c dông víi chÊt nµo sau ®©y:
       A. Dung dÞch Na2CO3.                                    B. Dung dÞch Na2SO4.
       C. Dung dÞch NaOH.                          D. Dung dÞch K2CO3.
C©u 15:
Cho 13,4 gam hçn hîp hai axit h÷u c¬ no, ®¬n chøc t¸c dông víi l­îng võa ®ñ NaHCO3 t¹o thµnh 4,48 lÝt CO2 (®ktc). Khèi l­îng muèi khan thu ®­îc lµ
A. 19,2 gam.                   B. 20,2 gam.                        C. 17,8 gam.                        D. 18,7 gam.
C©u 16:
HiÖn t­îng h×nh thµnh th¹ch nhò trong hang ®éng vµ x©m thùc cña n­íc m­a ®èi víi ®¸ v«i ®­îc gi¶i thÝch b»ng ph­¬ng tr×nh ho¸ häc nµo d­íi ®©y?
A. CaO  + H2¾® Ca(OH)2.
B. CaCO3 + CO2  + H2¾® Ca(HCO3)2.
C. Ca(OH)2 + 2CO2   ¾® Ca(HCO3)2.
D. CaCO3 + 3CO2  + Ca(OH)+ H2O ¾® 2Ca(HCO3)2.
C©u 17:
Cho 24,4 gam hçn hîp Na2CO3, K2CO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch Ba(NO3)2. Sau ph¶n øng thu ®­îc 39,4 gam kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch th× thu ®­îc bao nhiªu gam muèi nitrat khan?
A. 27,2 gam.                       B. 36,6 gam.                     C. 26,6 gam.                  D. 37,2 gam.
C©u 18:
Trong c¸c chÊt sau ®©y, chÊt nµo kh«ng cã tÝnh chÊt l­ìng tÝnh?
A. Al(OH)3.                        B. Al2O3.                 C. Al2(SO4)3.                    D. NaHCO3.
C©u 19:
ChÊt nµo sau ®©y cã thÓ lµm mÒm n­íc cøng t¹m thêi?
A. HCl.                   B. Na2SO4.                            C. Na2CO3.                         D. NaCl.
    C©u 20:  Trong c¸c ancol sau, ancol nµo khi bÞ oxi ho¸ kh«ng t¹o ra an®ehit?
A. CH3-CH2OH.                                                                               B. CH3-CH(OH)-CH3.
     C. CH3-CH(CH3)-CH2OH.                                                   D. C6H5-CH2OH.
C©u 21:
HiÖn t­îng x¶y ra khi cho tõ tõ dung dÞch NaOH ®Õn d­ vµo dung dÞch AlCl3
A. lóc ®Çu cã kÕt tña keo tr¾ng, sau kÕt tña tan hÕt.
B. lóc ®Çu cã kÕt tña keo tr¾ng, sau kÕt tña tan mét phÇn.
C. xuÊt hiÖn kÕt tña keo tr¾ng vµ kÕt tña kh«ng bÞ hoµ tan.
D. cã ph¶n øng x¶y ra nh­ng kh«ng quan s¸t ®­îc hiÖn t­îng.

C©u 22:
    Nhóng mét l¸ s¾t nÆng 8 gam vµo 500 ml dung dÞch CuSO4 1M. Sau mét thêi gian lÊy l¸ kim lo¹i ra, röa nhÑ, lµm kh« c©n l¹i thÊy nÆng 8,8 gam. Coi thÓ tÝch dông dÞch kh«ng thay ®æi th× nång ®é mol/l cña CuSO4 trong dung dÞch sau ph¶n øng lµ:
      A. 1,8 M.                       B. 0,8 M.                          C. 0,9 M.                           D. 1,6 M.
C©u 23:
§Ó ph©n biÖt ancol etylic nguyªn chÊt vµ ancol etylic cã lÉn n­íc, ng­êi ta th­êng dïng ho¸ chÊt nµo sau ®©y?
A. CuO.                  B. Na kim lo¹i.                        C. Benzen.                  D. CuSO4 khan.
C©u 24:
Hoµ tan hoµn toµn m gam hçn hîp gåm mét kim lo¹i kiÒm vµ mét kim lo¹i kiÒm thæ vµo n­íc thu ®­îc 6,72 lÝt khÝ (®ktc) vµ dung dÞch A vµ. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1M ®Ó trung hoµ hoµn toµn  dung dÞch A?
A. 60 ml.                            B. 75 ml.                       C. 300 ml.                      D. 600 ml.
     C©u 25:
    Hai chÊt nµo d­íi ®©y tham gia ph¶n øng trïng ng­ng víi nhau t¹o t¬ nilon-6,6?
    A. Axit a®ipic vµ etylen glicol.                          B. Axit picric vµ hexametylen®iamin.
    C. Axit a®ipic vµ hexametylen®iamin.              D. Axit glutamic vµ hexametylen®iamin.
    C©u 26:
Khi ®un nãng butanol-2 víi H2SO4 ®Ëm ®Æc ë 170OC th× nhËn ®­îc s¶n phÈm chÝnh lµ:
A. Buten-1.                    B. Buten-2.                  C. Este .                        D. ete.
     C©u 27:  ChÊt nµo cã nhiÖt ®é s«i cao nhÊt:
A. CH3-O-CH3 .                  B. C2H5OH.                 C. CH3-CHO.               D. H2O.
C©u 28:
NhiÖt ph©n hoµn toµn m gam hçn hîp X gåm CaCO3 vµ Na2CO3 thu ®­îc 11,6 gam chÊt r¾n vµ 2,24 lÝt khÝ (®ktc). Khèi l­îng hçn hîp m lµ
A. 16 gam.                         B. 17,2 gam.                    C. 15,2 gam.                           D. 16,2 gam.
C©u 29:
Cho c¸c ancol sau:
(1) CH3-CH2CH2OH.                                             (2) CH3-CH(OH)-CH3.  
(3) CH3-CH(OH)-CH2-CH3.                                   (4) CH3-CH(OH)-C(CH3)3.
D·y gåm c¸c ancol khi t¸ch n­íc chØ cho mét olefin duy duy nhÊt lµ:
A. (1), (2).                     B. (1), (2), (4).                       C. (2), (3).                      D. (1), (2), (3).
    C©u 30:
    §Ó ph©n biÖt glucoz¬ vµ saccaroz¬ ta cã thÓ dïng hãa chÊt nµo sau ®©y:
          A. dung dÞch HCl.                                          B. Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é phßng.
          C. dung dÞch AgNO3/NH3,to.                          D. kim lo¹i natri.
    C©u 31:
    Cho mét polime cã c«ng thøc:
    Polime trªn lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng hîp monome nµo sau ®©y:
    A. CH3COOCH=CH2                                                   B. CH2=CH-COOCH3
    C. C2H5COOCH3                                                           D. C2H5COOCH=CH2
    C©u 32:
Cho 14,4 gam kim lo¹i M (ho¸ trÞ kh«ng ®æi) t¸c dông víi 0,1 mol O2. Hoµ tan chÊt r¾n sau ph¶n øng b»ng dung dÞch HCl d­ thÊy bay ra 8,96 lÝt H2 (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i M?
A. Mg.                                B. Ca.                          C. Zn.                             D. Al.
C©u 33:
TÝnh baz¬ cña chÊt nµo yÕu nhÊt?
A. C6H5NH2 .                    B. NH3 .              C. CH3-NH2 .                  D. C2H5-NH2.

        C©u 34:
      Mét polime kh«ng ph©n nh¸nh, cã cÊu t¹o mét ®o¹n m¹ch nh­ sau:
       -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2 -C«ng thøc cña mét m¾t xÝch lµ:
          A. -CH2- .                             B.  -CH2-CH2-CH2-
         C. -CH2-CH2-  .                     D.  -CH2-CH2-CH2-CH2-
      C©u 35:
      KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ tÝnh chÊt hãa häc ®Çy ®ñ cña glucoz¬:
    A. Glucoz¬ cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng.
    B. Glucoz¬ cã tÝnh chÊt cña ancol ®¬n chøc vµ an®ehit ®¬n chøc.
    C. Glucoz¬ cã tÝnh chÊt cña ancol ®a chøc vµ an®ehit ®¬n chøc.
    D. Glucoz¬ tham gia ®­îc ph¶n øng céng hi®ro (xóc t¸c Ni, t0).
        C©u 36: 
        Phenol kh«ng t¸c dông víi:
A. NaOH.                                             B. Dung dÞch NaHCO3 .                     
C. Dung dÞch brom.                               D. Na.
        C©u 37:
 C¸c c«ng thøc cña ancol viÕt d­íi ®©y c«ng thøc nµo ®· viÕt sai:
A. CnH2nOH.                 B. CnH2nO.                  C. CnH2n + 2 O3.                   D. CnH2n + 1OH.
     C©u 38:
    Ph¶n øng ®Æc tr­ng cña este lµ:
A. Ph¶n øng nitro ho¸.                               B. Ph¶n øng v« c¬ ho¸.
     C. Ph¶n øng este ho¸.                                D. Ph¶n øng xµ phßng ho¸.
C©u 39:
ChÊt nµo ph©n biÖt ®­îc axit propionic vµ axit acrylic?
A. Dung dÞch NaOH.                             B. Dung dÞch Br2 .
C. C2H5OH.                                           D. C2H6 .
     C©u 40:   
      Axit fomic vµ axit axetic kh¸c nhau ë chç:
    A. Ph¶n øng víi baz¬.                           B. Kh¶ n¨ng t­¬ng t¸c víi c¸c chÊt v« c¬.
    C. Thµnh phÇn ®Þnh tÝnh.                      D.Ph¶n øng víi b¹c nitrat trong amoniac. 

--------------------------HÕt-----------------------------

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu