Hóa 12 Học kì IIimage001SỞ GD-ĐT ĐĂKLĂK

Trường THPT Ngô Gia Tự

Tổ Hóa Học

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 45 phút;

 

 

Mã đề thi 132

     

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Câu 1: Tách Ag ra khỏi hỗn hợp Fe, Cu, Ag thì dùng dung dịch nào sau đây ?

A. NH3                           B. HNO3 đậm đặc          C. Fe(NO3)3                   D. HCl

Câu 2: Khi cho lần lượt các chất sau: Al, Fe, FeO, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc nguội. Chất có phản ứng, sản phẩm tạo ra khí bay lên là

A. Al                              B. Fe                              C. FeO                           D. Fe2O3

Câu 3: Cho 3,87 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hai axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch X và 4,368 lit khí H2 (đktc). Kết luận nào sau đây là đúng:

A. dung dịch X không còn dư axit                      B. trong X chứa 0,11 mol ion H+

C. X là dung dịch muối                                        D. trong X còn dư kim loại

Câu 4: Trong phản ứng:    Cu  +  4HNO3  ®  Cu(NO3)2   +  2NO2  +  2H2O.         Chất bị oxi hoá là

A. Cu                             B. Cu2+                           C. H+                              D. NO3-

Câu 5: Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 và AgNO3 , kết thúc phản ứng  thu chất rắn chứa 3 kim loại. Các kim loại đó là

A. Fe, Al, Ag                 B. Fe, Cu, Ag                C. Al, Cu, Ag                D. Al, Fe, Cu

Câu 6: Hỗn hợp A chứa x mol Fe và y mol Zn. Hòa tan hết lượng hỗn hợp A này bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,06 mol NO; 0,01 mol N2O và 0,01 mol N2. Đem cô cạn dung dịch sau khi hòa tan, thu được 32,36 gam hỗn hợp hai muối nitrat khan. Tổng số mol ca x, y là

A. 0,36                           B. 0,16                           C. 0,32                           D. 0,18

Câu 7: Có thể dung dung dịch nào sau đây để tách Ag ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm:  Fe, Pb, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng Ag?

A. HCl                           B. NaOH                       C. AgNO3                      D. Fe(NO3)3

Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá

Fe image002Fe2(SO4)3 image003FeCl3image004Fe(OH)3

X, Y, Z lần lượt là các dung dịch:

A. CuSO4, BaCl2, NaOH                                     B. H2SO4 đặc nóng, MgCl2, NaOH

C. H2SO4 đặc nóng, BaCl2, NH3                          D. H2SO4 loãng, BaCl2, NaOH

Câu 9: Cho 9,1g hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,24lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là

A. Li, Na                        B. Na, K                        C. K, Rb                        D. Rb, Cs

Câu 10: Cho 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa, lọc tách kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 30,0 g                        B. 15,0 g                        C. 10,0 g                        D. 20,0 g

Câu 11: Lấy V lít dung dịch NaOH 0,4M cho vào dung dịch có chứa 58,14g Al2(SO4)3 thu được 23,4g kết tủa. Giá trị V là

A. 2,65lít hay 2,25lít      B. 2,25lít hay 2,68lít      C. 2,55 lít hay 2,98 lít    D. 2,65lít hay 2,85lít

Câu 12: Xét ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là

       X: 1s22s22p63s1   ;   Y: 1s22s22p63s ;   Z: 1s22s22p63s23p1 

Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là

A. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH                              B. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH

C. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3                              D. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH

Câu 13: Cho một miếng Na vào dung dịch CuCl2 từ từ đến dư hiện tượng quan sát được

A. Có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa xanh       B. Có kết tủa màu xanh

C. Có khí thoát ra                                                 D. Không có hiện tượng gì

Câu 14: Để phân biệt 6 dung dịch NaNO3, Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Mg(NO3)2, NH4NO3, (NH4)2SO4 chỉ cần dùng thuốc thử sau:

A. Dung dịch H2SO4.    B. Dung dịch NaOH.    C. Dung dịch NH3.        D. Dung dịch Ba(OH)2.

Câu 15: Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì sau phản ứng thu được

A. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Fe                                   B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Ag

C. Fe(NO3)2, Ag                                                   D. Fe(NO3)3, Ag

Câu 16: Cho 3,45g một kim loại tác dụng với H2O sinh ra 1,68lít H2 (đktc). Kim loại đó có thể là kim loại nào trong các kim loại sau:

A. K                               B. Li                               C. Rb                             D. Na

Câu 17: Nhúng một lá Fe nhỏ vào dung dịch dư chứa một trong những chất sau

FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3. Số trường hợp phản ứng chỉ tạo ra muối Fe(II) là

A. 4                                B. 5                                C. 3                                D. 6

Câu 18: Chỉ dùng một dung dịch hoá chất thích hợp, có thể phân biệt 3 kim loại riêng biệt: Na, Ba, Cu. Dung dịch đó là

A. HNO3                        B. NaOH                       C. H2SO4                       D. HCl

Câu 19: Hoà tan hết hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

A. 0,96 gam                   B. 3,2 gam                     C. 1,24 gam                   D. 0,64 gam

Câu 20: Khi điện phân dung dịch NaCl thì ở catốt xảy ra quá trình

A. oxi hoa Cl-                 B. khử H2O                    C. khử Na+                     D. khử Cl-

Câu 21: Phương pháp nhiệt luyện thường dùng để điều chế

A. Các kim loại hoạt động mạnh như Ca, Na, Al  B. Các kim loại hoạt động trung bình và yếu

C. Các kim loại hoạt động trung bình                  D. Các kim loại hoạt động yếu

Câu 22: Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim. Nguyên nhân của những tính chất vật lí chung của kim loại là do:

A. Trong tinh thể kim loại có các electron chuyển động tự do.

B. Trong tinh thể kim loại có các ion dương chuyển động tự do.

C. Trong tinh thể kim loại có nhiều electron độc thân.

D. Trong tinh thể có nhiều ion dương kim loại

Câu 23: Cho dung dịch chứa các ion: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các ion Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+ ra khỏi dung dịch ban đầu?

A. AgNO3                      B. Na2CO3                     C. NaOH                       D. Na2SO4

Câu 24: Để điều chế Ca từ CaCl2 người ta sử dụng phương pháp nào sau đây

A. Nhiệt luyện               B. Thuỷ luyện                C. Điện phân dung dịch           D. Điện phân nóng chảy

Câu 25: Cho mẩu Na vào dung dịch các chất (riêng biệt) sau: Ca(HCO3)2(1), CuSO4(2), KNO3 (3), HCl(4). Sau khi các phản ứng xảy ra xong, ta thấy các dung dịch có xuất hiện kết  tủa là

A. (1) và (2)                   B. (1) và (4)                   C. (2) và (3)                   D. (1) và (3)

Câu 26: Để phân biệt 2 chất khí CO2 và SO2 ta chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. Nước vôi trong.        B. Nước brom.               C. Dung dịch quì tím.    D. Dung dịch BaCl2.

 

câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đ.án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Đ.án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PHẦN RIÊNG( Thí sinh có thể đươc làm một trong 2 phần sau)

I. DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Câu 27: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 3,22 gam.                  B. 3,12 gam.                  C. 4,0 gam.                    D. 4,2 gam.

Câu 28: Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử?

A. Zn.                            B. K.                              C. Ag.                            D. Ca.

Câu 29: Có 4 chất rắn Na2CO3 ,  Na2SO4 ,  CaCO3  ,  CaSO4 để phân biệt 4 chất trên ta dùng nhóm thuốc thử nào sau :

A. H2O và dd NaOH                                           B. bdd HCl

C. dd BaCl2 và dd HCl                                        D. H2O và dd HCl

Câu30: Dung dịch X chứa 0,375 ml K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm từ từ dung dịch chứa 0,525 mol HCl và dung dịch X được dung dịch Y và V lít CO2 (đktc). Thêm dung dịch nước vôi trong dư vào Y thấy tạo thành m gam kết tủa . Giá trị của V và m là:

A. 3,36 lít; 17,5 gam      B. 8,4 lít; 52,5 gam         C. 3,36 lít; 52,5 gam       D. 6,72 lít; 26,25 gam

Câu 31: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng, dư. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 8                                B. 10                              C. 7                                D. 9

Câu 32: Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là

A. 0,4 gam.                    B. 0,2 gam.                    C. 4 gam.                       D. 40 gam.

Câu 33: Cho V lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với  hỗn hợp B gồm 0,2 mol Al và 0,1 mol Mg  thì thu được 25,2 gam hỗn hợp muối clorua và oxit của 2 kim loại. Số mol của Cl2 có trong V lít hỗn hợp khí A là

A. 0,15.                          B. 0,3.                            C. 0,2.                            D. 0,25.

II. DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Câu 34: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lit khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

A. 13,32 gam                 B. 6,52 gam                    C. 13,92 gam                  D. 8,88 gam

Câu 35: Khi điện phân dung dịch NaCl và NaCl nóng chảy( có màng ngăn xốp). Sản phẩm giống nhau trong quá trình điện phân là:

A. Cl2                             B. H2                              C. Na                             D. NaOH

Câu 36: Cho dd NH3 đến dư vào dd chứa 2 muối AlCl3 và ZnCl3 thu được kết tủa A, Nung A được chất rắn B,Cho luồng H2­ dư đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn:

A. Al2O3 và Zn              B. Al và Zn                    C. Al2O3                         D. Zn

Câu 37: Cho 16,7g hợp kim của Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 5,04 lít khí (đktc) và một phần rắn không tan. Lọc lấy phần không tan đem hòa tan hết bằng dung dịch HCl dư (không có không khí) thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng Al trong hợp kim là :

A. 24,25%                      B. 16,17%                      C. 58,38%                      D. 8,08%

Câu 38: Hỗn hợp A gồm CuSO4 + FeSO4 + Fe2(SO4)3 có % khối lượng của S là 22%. Lấy 50 gam hỗn hợp A hoà tan trong nước, thêm dd NaOH dư, kết tủa thu được đem nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi. Lượng oxit sinh ra đem khử hoàn toàn bằng CO thu được m gam chất rắn.

Giá trị của m là:

A. 17 g                           B. 19 g                           C. 20 g                           D. 18 g

Câu 39: Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và  AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là

A. 1,40 gam                   B. 1,72 gam                    C. 0,84 gam                    D. 2,16 gam

Câu 40: Cho các thế điện cực chuẩn : image005;

image006. Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?

A. Pin Al - Zn                 B. Pin Zn – Cu               C. Pin Pb - Cu                D. Pin Zn – Pb

câu

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đ.án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu