Hóa lớp 10 HKII
TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010-2011.
                                                                           MÔN :  HÓA 10
                                                                         Thời gian : 45 phút
----------

Lưu ý : Học sinh không được dùng bảng HTTH

A.PHẦN CHUNG : Phần bắt buộc cho tất cả hoc sinh ( Câu 1, 2, 3 )
Câu 1: (2đ)
Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng (nếu có)
                         (1)               (2)               (3)         (4)                   (5)             (6)              (7)                  (8) 
NaOH → NaClO → NaCl →Cl2 →H2SO4 → H2S → SO2 → K2SO3 → K2SO4

Câu 2: (2đ)
Dùng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt :
            NaCl , H2SO4 , Na2S , MgSO4 ,K2CO3 .
Câu 3: (3đ)
Cho 25,7 gam hỗn hợp X gồm : Al, Fe và Cu. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: tác dụng với dung dịch H­2SO4 loãng, dư thu được 7,28 lít khí (đkc) và 3,2 gam chất rắn
- Phần 2: tác dụng với dung dịch H­2SO4 đặc, nóng, dư thu được khí A duy nhất (đkc)
a.      Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
b.      Tính thể tích khí A (đkc).
c.      Dẫn lượng khí A ở trên vào dung dịch KOH 2M. Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng để thu được 2 muối, trong đó số mol muối axit gấp 4 lần số mol muối trung hòa.
               (Cho H = 1, O = 16, Al = 27, S = 32, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Ba = 137, Na = 23)

B. PHẦN TỰ CHỌN: Học sinh chỉ được chọn một trong hai phần ( Phần I hoặc phần II )
I/ Phần I : (Chương trình chuẩn)
Câu 4a: (1đ)
Cho FeS2 vào lượng dư dung dịch HCl. Dẫn khí thoát ra vào bình đựng nước brom. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.   
Câu 5a : (2đ)
          Cho V lít SO2 (đkc) vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M, thì thu được 21,7 gam kết tủa và dung dịch chứa Y. Đun nóng Y thấy có kết tủa xuất hiện nữa. Tính V ?
II/ Phần II : ( Chương trình nâng cao )
Câu 4b: (1đ)
Từ quặng pyrit sắt , NaCl và H2O . Viết các phương trình phản ứng điều chế Na2SO4.
Câu 5b: (2đ)
Dẫn từ từ 3,36 lit H2S (đkc) vào vào 250ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch A. Để phản ứng vừa đủ với lượng dung dịch A nói trên, cần dùng V ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M.   
Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo đúng thứ tự phản ứng và tính V.

-----HẾT -----


ĐÁP ÁN HÓA 10- KT HKII NĂM HỌC 2020-2011
A.PHẦN CHUNG :
Câu 1 : ( 2đ )  8 phương trình. Mỗi phương trình 0,25 điểm
 Câu 2 : ( 2đ ) : Cách nhận biết :  1 đ ( có thể kẻ bảng ) .
                                Viết ptpư  :    1đ .
Câu 3:(3đ)
Câu 3 :
mp1 = mp2 = 25,7 : 2 = 12,85 (g)
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Al, Fe, Cu trong mỗi phần

* Phần 1 :  tác dụng với H2SO4 loãng
            2Al + 3H2SO4 à Al2(SO4)3 + 3H2
            Fe + H2SO4 à FeSO4 + H2
Có : m­Cu = 3,2 (g)
Hệ pt : ó  
a. mCu = 6,4 g; mAl = 2*0,15*27= 8,1 (g); mFe = 2*0,1*56 = 11,2 (g)


0,25 đ


0,5 đ


0,5 đ
* Phần 2 :  tác dụng với H2SO4 đặc, nóng
            2Al + 6H2SO4 đ  Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
            2Fe + 6H2SO4 đ Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
            Cu + 2H2SO4 đ  CuSO4 + SO2 + 2H2O
b. V(SO2) = (0,5 đ

0,25 đ
            SO2 + KOH à KHSO3
               a           a           a (mol)
            SO2 + 2KOH à K2SO3 + H2O
              b          2b            b (mol)
Hệ pt : ó
c. VKOH) =

0,25 đ0,5 đ

0,25 đ

B.PHẦN TỰ CHỌN:
*Ban cơ bản:
Câu 4a:( 1đ)
ĐÁP ÁN CÂU 4A
                Xuất hiện kết tủa màu vàng , thoát khí mùi trứng thối, khí này làm mất màu nước brom
                                    FeS2   +    2HCl ® FeCl2    +   S      +  H2S ­ (mùi trứng thối)
                                    H2S     +    4Br2    +   4H2® H2SO4     +   8HBr
BIỂU ĐIỂM CÂU 4A
- Hiện tượng :               0,5đ
                                                      - PTHH :                       0,5đ =  2 x 0,25
                                                      - Thiếu 1 hiện tượng : - 0,125đ

Câu 5a : (2đ) 
Các phản ứng
               SO2 + Ba(OH)2 ® BaSO3 + H2 O
               0,1       0,1                 0,1    (mol) .................................................................................... 0,5 ñ
              2SO2 + Ba(OH)2 ® Ba(HSO3)2
                0,2        0,1            (mol) ................................................................................................ 0,5 ñ
              Ba(HSO3)2 ® BaSO3 + SO2 + H2O ................................................................................ 0,5 ñ
              V = 0,3 . 22,4  = 6,72 lít .................................................................................................. 0,5 ñ

*Ban nâng cao :
Câu 4b: (1đ) Viết 4 ptpư         ( mỗi pt 0,25đ )
Câu 5b :(2đ) 
ĐÁP ÁN CÂU 5B
                                         H2S     +    2NaOH ® Na2S  +  2H2O
                   Khi NaOH hết mà tiếp tục dẫn SO2 vào thì : 
                                        Na2S    +   H2® 2NaHS
             nNaOH = 0,25 mol &  nH2S = 0,15 mol Þ 1< = 1,6 < 2
                      Þ Thu được Na2S  x mol & NaHS y mol Þ H2S  & NaOH đều hết
                       Þ Bảo toàn nguyên tố Na, ta có :  2x  + y  = 0,25      (1)
ÞBảo toàn nguyên tố S , ta có :    x  + y  = 0,15      (2)
                                          Từ (1) & (2), ta có :  x = 0,1 & y = 0,05
                                    Ba(OH)2    +  2NaHS  ® BaS     +  Na2S    +  2H2O
                        Số mol Ba(OH)2 = ½Số mol NaHS  = x = 0,025(mol)
                                              Þ V = 0,025 : 0,2  . 1000 = 125 (ml) 
BIỂU ĐIỂM CÂU 5B
-  PTHH :    3 x 0,25 = 0,75đ
-  Lập được hệ PTĐS : 0,50đ
-  Tính được y              0,25đ
-  Tính được V :           0,5đ
- Viết không đúng thứ tự phản ứng và tính theo phương trình phản ứng thì tối đa được 0,25đ
- Viết không đúng thứ tự phản ứng nhưng tính theo bảo toàn nguyên tố thì được tối đa 1,5đ.
                                                
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu