ôn tập 12-chương cacbohirat

Cacbohiñrat (gluxit, saccarit)là những hợp chất hữu cơ có tạp chức có chứa nhiều nhóm hidroxyl (-OH)và có nhóm cacbonyl ( - C =O ) trong phân tử, thường có CTPT chung Cn(H2O)m
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
GLUCOZO
Caâu 1: Cacbohidrat (gluxit, saccarit) laø:
A- hôïp chaát ña chöùc, coù CTC Cn(H2O)n       B-hôïp chaát taïp chöùc, ña soá coù CTC Cn(H2O)n
C-hôïp chaát chöùa nhieàu nhoùm hidroxil vaø nhoùm cacboxil      D-hôïp chaát chæ coù nguoàn goác töø thöïc vaät
Câu 2: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có
A. nhóm chức axit.     B. nhóm chức xeton.   C. nhóm chức ancol.   D. nhóm chức anđehit.
Caâu 3: Saccarozô vaø fructozô ñeàu thuoäc loaïi
A. monosaccarit           B. ñisaccarit          C. Polisaccarit            D. cacbohiñrat
Câu 4: Chất thuộc loại đisaccarit là
A. glucozơ.                 B. saccarozơ.               C. xenlulozơ.              D.fructozơ.
Câu 5: Hai chất đồng phân của nhau là
A. glucozơ và mantozơ.     B. fructozơ và glucozơ.   C. fructozơ và mantozơ.    D.saccarozơ và glucozơ.
Câu 6Ñoàng phaân cuûa saccarozô laø:
A-glucozô                   B-xenlulozô                                        C-mantozô                  D-fructozô.
Câu 7: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và
A. C2H5OH.                B. CH3COOH.            C. HCOOH.               D.CH3CHO.
Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là
A. ancol etylic, anđehit axetic.                        B. glucozơ, ancol etylic.
C. glucozơ, etyl axetat.                                   D. glucozơ, anđehit axetic.
Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ® X ® Y ® CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
       A. CH3CHO và CH3CH2OH.                         B. CH3CH2OH và CH3CHO.
       C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.                        D. CH3CH2OH và CH2=CH2.
Câu 10: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với
A. H2 có xúc tác Ni, nung nóng.                    B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.                     D. kim loại Na.
Câu 11: Döõ kieän naøo sau ñaây khoâng duøng ñeå chöùng minh ñöôïc caáu taïo cuûa glucozô ôû daïng maïch hôû:
A-khöû hoaøn toaøn glucozô cho n-hexan               B-glucozô cho pöù traùng göông.
C-glucozô taïo este 5 chöùc                 D-khi cho xuùc taùc enzin,dd glucozô leân men taïo röôïu etylic.
Câu 12Moâ taû naøo sau ñaây khoâng ñuùng vôùi glucozô?
A-chaát raén, maøu traéng,tan trong nöôùc ,coù vò ngoït.     B-coù maët trong haàu heát caùc boä phaän cuûa caây.
C-coøn coù teân goïi laø ñöôøng nho.                                   D-coù 0.1% trong maùu ngöôøi.
Caâu 13: Nöôùc eùp quaû chuoái chín coù theå cho pöù traùng göông laø do:
A- coù chöùa moät löôïng nhoû andehyt         B- coù chöùa ñöôøng saccarozô
           C- coù chöùa ñöôøng glucozô                         D- coù chöùa moät löôïng nhoû andehyt fomic
Caâu 14 : Phaûn öùng naøo sau ñaây chuyeån glucozô vaø fructozô thaønh 1 saûn phaåm duy nhaát?
A- pöù vôùi Cu(OH)2 ñun noùng                                    B- pöù vôùi dd AgNO3/NH3
C- pöù vôùi H2/Ni, to                                                     D- pöù vôùi Na
Câu 15: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là
A. Cu(OH)2                   B. dung dịch brom.        C. [Ag(NH3)2] NO3       D. Na
Câu 16: Fructozơ không phản ứng được với
  A. H2/Ni, nhiệt độ     B. Cu(OH)2            C. [Ag(NH3)2]OH hoaëc(AgNO3/ddNH3)       D. ddBrom
Câu 17: Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ,  Saccarozơ
A. Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ.                  B. Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ
C. Glucozơ <  Saccarozơ < Fructozơ.                 D. Saccarozơ <Fructozơ < glucozơ.
SACCAROZƠ – TINH BỘT – XENLULOZƠ
Câu 18: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được
A. ancol etylic và khí cacbonic.     B. glucozơ và fructozơ.          C. glucozơ.     D.fructozơ.
Câu 19: Gluxit (cacbohiđrat)chỉ chứa hai gốc Glucozơ trong phân tử là:
A. xenlulozơ.                 B. mantozơ                    C. Tinh bột                     D.saccarozơ
Caâu 20: (Ban TN)Phaân töû mantozô ñöôïc caáu taïo bôûi nhöõng thaønh phaàn naøo?
A- 1 goác glucozô vaø 1 goác fructozô              B- Hai goác fructozô ôû daïng maïch voøng
C- nhieàu goác glucozô                                     D- hai goác glucozô ôû daïng maïch voøng
Câu 21: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng gương.Đó là do:
A. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ .                 
B. Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng.
    C. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ.   
    D. Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ.
Câu 22: Saccarozơ và glucozơ đều có
A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.
B. phản ứng với dung dịch NaCl.
C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
Câu 23: Chất tham gia phản ứng tráng gương là
A. xenlulozơ.              B. tinh bột.                  C. fructozơ.                D.saccarozơ.
Câu 24: Saccarozơ và glucozơ đều có:
A. Phản ứng với dung dịch NaCl.
B. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.
C. Phản ứng với dung dịch AgNO/NH3 đun nóng.
D. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.
Caâu 25: Chaát naøo sau ñaây cho pöù traùng göông:
A- sacacrozô              B- tinh boät                  C- glucozô                             D- xenlulozô
Câu 26: Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là:
A. chúng thuộc loại cacbohidrat                          B. đều tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam
C. đều bị thủy phân bởi dung dịch axit               D. đều không có phản ứng tráng bạc
Câu 27: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?
A. [C6H7O2(OH)3]n.       B. [C6H8O2(OH)3]n.       C. [C6H7O3(OH)3]n.       D.[C6H5O2(OH)3]n.
Caâu 28: Qua nghieân cöùu pöù este hoaù xenlulozô, ngöôøi ta thaáy moãi goác glucozô (C6H10O5) coù maáy nhoùm hidroxil?              A- 5                             B- 4                                               C- 3                             D- 2
Caâu 29:  Tinh boät vaø xenlulozô khaùc nhau veà:
A- CTPT         B- tính tan trong nöôùc laïnh      C- caáu truùc phaân töû      D- phaûn öùng thuyû phaân
Câu 30: Để phân biệt tinh bột và xenlulozo có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. dung dịch Br2                     B. quỳ tím                               C. iot                                       D. Na
Câu 31: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là
A. saccarozơ.              B. glucozơ.                  C. fructozơ.                D.mantozơ.
Caâu 32: Khi thuyû phaân tinh boät,saûn phm cuoái cuøng laø:
A- fructozô                  B-glucozô                              C- saccarozô              D- mantozô
Câu 33: Cho sơ đồ phản ứng sau: (Ban TN)
tinh bột(C6H10O5)n     amilaza     X   H2O, H+, to   Y       men       C2H5OH
Các chất X, Y trong sơ đồ trên là:
A. Saccarozo và glucozo           B. saccarozo và fructozo         
C. mantozo và saccarozo           D. mantozo và fructozo
Câu 34: Quá trình thuỷ phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào dưới đây?
A. Đextrin                      B. Mantozơ                    C. Glucozơ                    D.Saccarozơ
Câu 35: Cho bốn loại đường: glucozo, fructozo, saccarozo, mantozo. Phản ứng nào sau đây xảy ra với đồng thời bốn loại đường trên?
A. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường                                    B. phản ứng tráng bạc
C. phản ứng lên men rượu                                                      D. phản ứng thủy phân
Caâu 36: Ñeå phaân bieät hoà tinh boät, saccarozô, glucozô, ngöôøi ta duøng hoaù chaát naøo sau ñaây:
A- Cu(OH)to thöôøng                        B- AgNO3/NH3 vaø dd I2   C- voâi söõa      D- dd Ivaø Cu(OH)to thöôøng
Câu 37: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng.           C. tráng gương.          D. thủy phân.
Câu 38: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là
A. protit(protein).                    B. saccarozơ.               C. tinh bột.                 D. xenlulozơ.
Câu 39: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là
A. 3.                            B. 4.                            C. 2.                            D. 5.
Câu 40: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là         A. 3.                            B. 1.                            C.4.                            D. 2.
Câu 41: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
A. 3                                B. 5                                C. 1                                D. 4
Câu 42: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là
A. 3.                   B. 4.                         C. 5.                                             D. 2.
Câu 43: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?
A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.                          B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.
C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.                       D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ
Câu 44: Chất không tan trong nước lạnh là:
A. glucozo        B. fructozo       C. Saccarozo                           D. Tinh bột
Câu 45: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. dung dịch fructozo hòa tan được Cu(OH)2.
B. Thủy phân ( xúc tác H+, to) saccarozo cũng như mantozo chỉ cho cùng một monosaccarit.
C, sản phẩm thủy phân xenlulozo ( xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
D. dung dịch mantozo tác dụng với AgNO3/NH3 khi đun nóng cho kết tủa Ag
Câu 46: Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là
A. C6H12O6 (glucozơ). B. CH3COOH.       C. HCHO.                  D.HCOOH.
Câu 47: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là
A. glucozơ, glixerol, ancol etylic.                   B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat.
C. glucozơ, glixerol, axit axetic.                     D. glucozơ, glixerol, natri axetat.
Câu 48(Ban TN) Phản ứng chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng là
 A. pứ với Cu(OH)2     B. pứ với [Ag(NH3)2]OH        C. pứ với H2/Ni,t0        D. pứ với CH3OH/HCl
Câu 49: Tinh bột ,xenlulozơ,saccarozơ,mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng :
A. trùng ngưng.             B. thuỷ phân                  C. tráng gương.             D. hoà tan Cu(OH)2.
BÀI TOÁN
Câu 50: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là
A. 16,2 gam.               B. 10,8 gam.                C. 21,6 gam.               D. 32,4 gam.
Câu 51: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là
A. 11,4 %                       B. 14,4 %                       C. 13,4 %                       D.12,4 %
Câu 52: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho Ag = 108)
            A. 0,20M                     B. 0,01M                     C. 0,02M                     D.0,10M
Câu 53: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam  glucozơ rồi cho khí COthu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là
A. 60g.                           B. 20g.                           C. 40g.                           D. 80g.
Câu 54: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là
A. 2,25 gam.               B. 1,80 gam.                C. 1,82 gam.               D. 1,44 gam.
Câu 55: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là
A. 184 gam.                B. 276 gam.                 C. 92 gam.                  D. 138 gam.
Câu 56: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 14,4                        B. 45.                          C. 11,25                      D. 22,5
Câu 57: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là
A. 18,4                           B. 28,75g                       C. 36,8g                         D. 23g.
Câu 58: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị m là
A. 225 gam.                   B. 112,5 gam.                C. 120 gam.                   D. 180 gam.
Câu 59: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%.Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X.Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 810                            B. 650                            C. 550                            D. 750
Câu 60: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là       A. 250 gam.                B. 300 gam.                 C. 360 gam.               D. 270 gam.
Câu 61:  Một mẫu glucozo có chứa 2% tạp chất được lên men rượu với hiệu suất 45% thì thu được 1 lít ancol 46o. tính khối lượng mẫu glucozo đã dùng. Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là0,8g/ml. 
A. 1600gam                B. 720gam                               C. 735gam                              D. 1632,65gam
Câu 62: Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 2,7gam                               B. 3,42gam                              C. 3,24 gam                             D. 2,16gam
Câu 63: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối l­ượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là
A. 4595 gam.                 B. 4468 gam.                 C. 4959 gam.                 D. 4995 gam.
Câu 64: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozo trong sợi bông là 175000u. tính số mắt xích( số gốc glucozo) trung bình có trong loại xenlulozo trên.
A. 1458                                   B. 2100                                   C. 9722                                   D. 1080
Câu 65: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là
A. 10000                        B. 8000                          C. 9000                          D.7000
Câu 66: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là
A. 26,73.                     B. 33,00.                     C. 25,46.                     D.29,70.
Câu 67: Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí. Cần bao nhiêu m3 không khí (đktc) để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp tạo ra 50 gam tinh bột.
A. 336 m3                           B. 224m3                        C. 150,33m3                                          D. 138,27m3Caâu 68 : (Ban TN) Leân men b gam glucozô, cho toaøn boä löôïng CO2 sinh ra haáp thuï vaøo dd nöôùc voâi trong taïo thaønh 10g keát tuûa. Khoái löôïng dd sau phaûn öùng giaûm 3,4g so vôùi ban ñaàu. Bieát hieäu suaát cuûa quaù trình leân men ñaït 90%. Giaù trò cuûa b laø
         A.15            B. 16                  C.14                      D.25
Caâu 69: (BanTN) Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 400 thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%.
A. 3194,4 ml              C. 2875,0 ml               B. 2785,0 ml                                    D. 2300,0 ml
Caâu 70: (BanTN) Cho 8,55 gam cacbohidrat A tác dụng với dung dịch HCl, rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 hình thành 10,8 gam Ag kết tủa. A có thể là chất nào trong các chất sau:
        A. Glucozơ         C Saccarozơ               B. Fructozơ         D. Xenlulozơ
Caâu 71: (BanTN) Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn 96o là 0,807g/ml 
 A. 4,7 lít                 B. 4,5 lít                 C. 4,3 lít                                         D. 4,1 lít
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu