Tài Liệu Ôn Thi Đạii Học Môn Hóa
Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Hóa

1.      Kim Loại Phản Ứng Với Axi                            Xem                       Tải Về
2.      Các Định Luật
a.       Phần 1                  Xem                       Tải Về
b.      Phần 2                  Xem                       Tải Về
3.      Sơ Đồ Phản Ứng Và Điều Chế                       Xem                       Tải Về
4.      CO2 phản ứng với Bazo                  Xem                       Tải Về
5.      Điều Chế Kim Loại                             Xem                       Tải Về
6.      Tìm Công Thức Hợp Chất Vô Cơ                 Xem                       Tải Về
7.      Kim Loại Phản Ứng Với Muối                       Xem                       Tải Về
8.      Muối phản ứng với muối                       Xem                       Tải Về

8.      Muối phản ứng với axit
a.       Phần 1                  Xem                       Tải Về
b.      Phần 2                  Xem                       Tải Về
9.      Nhôm – hợp chất của nhôm                        Xem                       Tải Về
10.  Andehit                               Xem                       Tải Về
11.  Nhiệt luyện                         Xem                       Tải Về
12.  Tách nước                           Xem                       Tải Về
13.  Tìm công thức phân tử
a.       Phần 1                  Xem                       Tải Về
b.      Phần 2                  Xem                       Tải Về
c.       Phần 3                  Xem                       Tải Về
d.      Phần 4                  Xem                       Tải VềAdd your Comment 1 nhận xét


 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu