Hóa 11 - OleumThầy ơi,Thầy giải giúp e mấy bài tập này với ạ.E cảm ơn Thầy nhiều ạ

Bài1 Cần hòa tan bao nhiêu gam SO3 vào 100 gam H2SO4 96,4% để thu được loại oleum có hàm lượng SO3 là 20%

 A.28g        B.45g         C.54,2g      D.16g

Bài2 Hỗn hợp A gồm 3 khí:H2, H2S, SO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:3.Trộn A với O2 dwtrong bình kín có xúc tác V2O5 rồi đốt cháy A.Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn,làm lạnh hỗn hợp chỉ thu được một chất rắn Y duy nhất.Xác định công thức của Y

A.SO3        B.H2SO4   C.3H2SO3.2SO3         D.công thức khác

Bài 3 Oleum có công thức H2SO4.nSO3. Lấy 1,69 gam oleum nói trên pha thành 100ml dd A.Để trung hòa 50ml dd A cần dùng vừa đủ 200ml dd NaOH 1M.Giá trị của n

A.1    B.2    C.3    D.4

Bài4 Muốn trung hòa 25,8g oleum Y cần 150g dd NaOH16%.Xác định Y

A.H2SO4.2SO3 B.H2SO4.o,5SO3        C.H2SO4.4SO3           D.H2SO4.5SO3

on Đặt Câu Hỏi

Giải:

Bài 1: khối lượng H2SO4=96,4 g=> khối lượng nước=3,6 g

SO3+H2OàH2SO4.=>khối lượng axit=19,6

0,2….0,2………0,2

ð Tổng khối lượng axit=116

Gọi m là khối lượng SO3 tạo oleum, theo yêu cầu đề bài ta có:

Vậy tổng khối lượng SO3=29+0,2.80=45 g. đáp án B.

Bài 2: H2, H2S, SO2 tỉ lệ: 1:2:3

=>H:S:O tỉ lệ: 6:5:6 do trộn với oxi nên không cần để ý O

Nhìn đáp án ta thấy chỉ có câu C là H:S=6:5. Đáp án C.

Câu 3: H2SO4.nSO3+nH2Oà(n+1) H2SO4.

………..…………………………..0,1

(n+1) H2SO4+2(n+1) NaOHà(n+1) Na2SO4+2(n+1) H2O

………0,1………………0,2

Ta có: 98+n.80=

Đề có vấn đề.nếu là 16,9 thì n=3 đáp án C.

 

Bài 4: khối  lượng NaOH=24 g=>n=0,6 áp dụng bài 3

áp dụng bài 3, Ta có: 98+n.80==>n=2.

Đáp án A.
1 comment:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu